NPRU.ac.th

Welcome to

กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา.

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560.

ต่อมา พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

 • ปัจจุบัน : พรบ.กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 • ราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 140 ตอนที่ 20 ก
 • ผลใช้บังคับ : ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566
 • วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นกองทุนหมุนเวียน
 • : ที่ให้โอกาสทางการศึกษา
 • : เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์
 • : และสร้างอนาคตให้คนไทยอย่างยั่งยืน
 • : ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีระบบการให้ทุนการศึกษา ในสาขาวิชาขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงกำหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัยในการชำระเงินคืนกองทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน

กยศ. ม.ราชภัฏนครปฐม

รายงานจำนวนข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และภาพรวมการกู้ยืมทั้งหมด ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2566).

จำนวน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งภาคปกติ และกศ.พป. ทั้งหมด

จำนวน ผู้กู้ กยศ. ทั้งหมกด ทั้งภาคปกติ และกศ.พป. ทุกชั้นปี

จำนวน ผู้กู้รายใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งภาคปกติ และกศ.พป.

จำนวน เจ้าหน้าที่ กยศ. ที่ดูแลผู้กู้ กยศ.

การดำเนินงาน กยศ. 2566

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2566.

ยื่นกู้ ครั้งแรกกับ มรน. 1,150 ราย สำเร็จ 87.6%
เอกสารรอกองทุนฯ ตรวจสอบ 1014 ราย สำเร็จ 98.1%
กยศ. อนุมัติจัดทำสัญญา 0%
ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง เลื่อนชั้นปี2-5 3,987 ราย
ผู้กู้เกินหลักสูตร 215 คน
ผู้กู้ที่ได้รับเงินโอน 4,557 ราย

เอกสาร

เอกสารดังต่อไปนี้ เป็นเอกสารที่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. จะต้องใช้ยื่นกู้ กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เฉพาะกลุ่มนักศึกษารายใหม่ที่เข้าศึกษาและได้รับการงานตัวเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่านักศึกษาจะเคยหรือไม่เคยเป็นผู้กู้มาก่อนก็ตาม รวมถึงนักศึกษาที่เริ่มกู้ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2-5 รวมถึงบุคคลที่เคยหยุดกู้ยืมมาจากสถาบันการศึกษา.ข้อบังคับแนวปฏบิติ ในการจัดเตรียมเอกสาร.


- ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ในระบบ DSL ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารแทนการสแกนเอกสารได้ ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์ให้ ชัดเจน และเป็น แนวตั้งเท่านั้น เอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ ห้ามทำเอกสารต้นฉบับหาย! เนื่องจากต้องนำส่งสถานศึกษาในวันนัดส่ง
- ระบบรองรับไฟล์สกุล PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
- ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
- ใช้ปากกาสีน้ำเงินในการกรอกและลงนามเอกสารเท่านั้นห้ามลบ ห้ามขีดทับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดให้ปริ้นออกมาแล้วเขียนใหม่เท่านั้น
- การลงนาม เจ้าของเอกสารต้องลงนามให้เหมือนกัน ตรงกันทุกฉบับเจ้าของเอกสารต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้นห้ามพิมพ์ชื่อ หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน

1.หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

(ขั้นตอนการยื่นคำขอกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่เท่านั้น)

7 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด:275,182 DOWNLOAD

 • สั่งพิมพ์หนังสือให้ความยินยอมฯดังกล่าว
 • สั่งพิมพ์ตามจำนวนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมตัวผู้ขอกู้ยืมด้วย คนละ 1 ฉบับ
 • กรอกข้อมูลด้วยลายมือตัวบรรจง
 • ลงลายมือชื่อรับรอง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงนามด้วยตนเองเท่านั้น

2.สำเนาบัตรประชาชน

ใช้เป็นสำเนาเท่านั้น สี หรือ ขาวดำ ก็ได้

ถ่ายเฉพาะด้านหน้าบัตร หรือ ทั้งสองด้าน ก็ได้

ถ่ายเอกสารให้คมชัด ไม่ซีดไม่จางจนอ่านไม่ออก

 • ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมตัวผู้ขอกู้ยืมด้วย คนละ 1 ฉบับ
 • ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคน ต้องไม่หมดอายุ
 • เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
 • หมายเหตุ & สำคัญ

  กรณีดังนี้

  หมายเหตุ กรณีผู้เกี่ยวข้องสำเนาถูกต้องแต่เขียนหนังสือไม่ได้ ให้ปั้มลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาลงในสำเนา ให้ผู้กู้วงเล็บและเขียนชื่อนามสกุลของผู้ประทับลายนิ้วมือ ด้วยตัวบรรจงในวงเล็บนั้น และหาพยาน2คนที่มิใช่คนในครอบครัวเซ็นรับรองลายมือชื่อ เป็นอันเรียบร้อย

  หมายเหตุ กรณีมีใบหย่าของบิดาหรือมารดาให้สำเนาโดยผู้กู้ หรือบิดา หรือมารดา ที่น้องอาศัยอยู่ด้วย

  หมายเหตุ กรณีลงนามในแบบฟอร์มต่างๆ แต่เขียนหนังสือไม่ได้ ให้ปั้มลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาลงในตำแหน่งที่ให้ลงนามเพียงอย่างเดียว หากมีวงเล็บให้ผู้กู้วงเล็บและเขียนชื่อนามสกุลของผู้ประทับลายนิ้วมือ ด้วยตัวบรรจงในวงเล็บนั้น เป็นอันเรียบร้อย

  3.หลักฐานรับรองรายได้ครอบครัวฯ

  กรณีที่อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีงานทำประจำ

  ในลักษณะรายเดือน รายสัปดาห์ หรือโอนเงินเดือน

  ติดต่อนายจ้างเพื่อขอเอกสารดังกล่าว

  • ต้องแนบสลิปเงินเดือนจาก/หน่วยงาน/โรงงาน/องค์กรนายจ้าง ย้อนหลัง3เดือน
  • หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วงานรัฐ/เอกชน ย้อนหลังไม่เกิน 90 วัน
  • หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน จากบัญชีที่ได้ใช้ในการรับเงินเดือน

  กรณีที่อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้ ที่ไม่ประจำ

  กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)

  9 เมษายน 2564 ดาวน์โหลด:644,931 DOWNLOAD

  • ผู้กู้ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้รับรอง ลงในเอกสารที่มีให้ดาวน์โหลด เรียกว่า กยศ.102
  • สั่งพิมพ์เอกสารรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 รับรองรายได้ของบิดา/มารดา (หากบิดามารดามีรายได้ไม่ประจำทั้งคู่สามารถใช้ใบเดียวกันได้)
  • ผู้กู้ยืมสามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในเอกสาร กยศ.102 แล้วให้ผู้รับรองรายได้ลงนามกำกับ
  • ขอสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐจากผู้รับรองฯที่มีทั้งสองด้านของบัตร ตรวจสอบวันหมดอายุบัตร จากนั้นให้ผู้รับรองรายได้ลงนามสำเนาถูกต้อง
  • เจ้าหน้าที่รัฐต้องไม่เกี่ยวพันธ์เป็นเครือญาติกับผู้กู้

  4.ใบเกรด / จิตอาสา

  ใบเกรด

  • ใบเกรด 6 เทอม สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปี 1
  • ใบเกรดปีก่อนหน้า สำหรับนักศึกษาปี 2-5
  • ถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง

  จิตอาสา

  ไม่จำกัดชั่วโมงกิจกรรมในปีการศึกษาก่อนหน้า

  9 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด:1,931 DOWNLOAD

  • หากไม่มี ไม่เคยทำ ให้ดาวน์โหลดเอกสารแล้วลงมือทำ

  บันทึกข้อมูล

  หลังจากที่ผู้กู้เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงระบบ โดยการกรอกข้อมูลนั้น จำเป็นบันทึกผ่านระบบ DSL หรือบันทึกผ่าน App กยศ.Connect ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้กู้ยังไม่เคยสมัครสมาชิกต้องสมัครสมาชิกก่อน สามารถทำผ่าน Web Browser : GOOGLE Chrome หรือ Application ก็ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

  • ทั้งหมด
  • สมัคร
  • บันทึก
  • ยกเลิกคำขอ

  ส่งเอกสาร

  นักศึกษาต้องจองคิวเพื่อส่งเอกสารแบบคำขอยื่นกู้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนทำการแนบไฟล์ลงระบบ.

  จองคิว

  เลือกวันที่สะดวกจองคิว แล้วนำเอกสารมาส่งในวันที่จอง โดยมิต้องนำผู้ปกครองมาที่สถานศึกษา ให้มาด้วยตัวเอง ใส่ชุดนักเรียน หรือ นักศึกษาเท่านั้น และสามารถแก้ไขวันจองคิวได้ หากวันที่ต้องการจองไม่เต็มไปเสียก่อน

  ดูวันที่จอง

  สามารถเข้าไปดูวันที่ทำการจอง แคปหน้าจอที่มีวันจองและมีชื่อตัวเองที่ทำการจอง ให้เจ้าหน้าดูทุกครั้งก่อนได้รับการบริการในวันที่มาติดต่อ

  แนบไฟล์

  จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว จะมีตราประทับ พร้อมลายเซ็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบให้กับนักศึกษาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้

  Voluptatem dignissimos provident

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

  Neque exercitationem debitis

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
  • Provident mollitia neque rerum asperiores dolores quos qui a. Ipsum neque dolor voluptate nisi sed.
  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

  Voluptatibus commodi accusamu

  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
  • Provident mollitia neque rerum asperiores dolores quos qui a. Ipsum neque dolor voluptate nisi sed.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Omnis fugiat ea explicabo sunt

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit.
  • Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate trideta storacalaperda mastiro dolore eu fugiat nulla pariatur.

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  กิจกรรม หรือ ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาได้ติดตามประวัติย้อนหลัง.

  ...ขณะนี้ยังไม่มีข่าวที่น่าสนใจ.

  ติดต่อเจ้าหน้าที่

  สวัสดีครับ! ผม...ยุทธพงษ์ นวมอารีย์
  ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมกองทุน กยศ.
  และเป็น Programer Web Developer ด้วยครับ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  034-109300 ต่อ 3388

  (พี่พจ)

  หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  สวัสดีน้องๆทุกคน
  พี่ชื่อ...ดำรงศิลป์ มาเจริญ
  ดูแลงาน กยศ. และทุนการศึกษาของนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกคน
  034-109300 ต่อ 3379

  (พี่หนึ่ง)

  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

  สวัสดีค๊าาาา! พี่ชื่อ...อุไรรัตน์ เตชตติจินดา
  ดูแลงาน กยศ. โดยเฉพาะเรื่องของการเงิน
  ของกองทุนทั้งระบบ การลงทะเบียนเรียน
  การคืนเงินให้กับนักศึกษาทุกคนค่ะ
  034-109300 ต่อ 3378

  (พี่แจง)

  พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา

  สวัสดีน้อง ๆ ทุกคนค่ะ
  พี่...สุธิตา นกเอี้ยงทอง
  ดูแลงาน กยศ. โดยเฉพาะเรื่องของการยื่นกู้
  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จิตอาสา การจัดทำสัญญา
  034-109300 ต่อ 3385

  (พี่ปุ๋ย)

  เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  สวัสดีค้าบ! ผม...วรภัทร นิลพันธุ์
  ดูแลงานกยศ.หน่วยประชาสัมพันธ์
  ให้คำปรึกษาการกู้ยืมกยศ.การบริการถามตอบปัญหา
  ดูแลกลุ่มไลน์และเฟสบุคของงานกยศ.ทั้งหมดครับ
  034-109300 ต่อ 3380

  (พี่โอ๊ต)

  เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  สถานที่ปฏิบัติการ หน่วยงาน กยศ.

  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชื่อ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตรงข้ามกับหน่วยพยาบาลชุมชน รพ.นครปฐม

  นักศึกษาสามารถเดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยของเรา จะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถสอบถามเส้นทาง หรือนั่งรถบริการไฟฟ้าที่มีอยู่ประจำเส้นทางในพื้นที่จุดให้บริการ การส่งเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ติดต่อได้ที่ ห้องกยศ.บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา

  Location:

  กยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ม.3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Call:

  034-106-900 ต่อ 3388