Welcom,

ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.


Login Admin

ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำแนะนำการใช้ข้อมูล

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานบันทึกข้อมูลให้เป็นแหล่งเดียวกัน ผู้ประกอบการหน่วยงานตรวจสอบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล

   1. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

   2. บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีค้นหา

สามารถค้นหาข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในเมนู "ค้นหา" และระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการ เช่น หน่วยงานที่ออกประกาศ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายการตามรายละเอียดที่ต้องการ