รายงานข้อมูลทุนการศึกษา

รายงานข้อมูลทุนการศึกษา รายปี

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมู่เรียน ปี วงเงิน ประเภททุน
1 - นางสาววิเชียร ว่องไว 44/8 2546 3000 1.ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด (รายปี)
2 - นายสมยา ขุนพิทักษ์ 46/17 2546 3000 1.ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด (รายปี)
3 - นางสาววนิตา ใจเยือกใจ 44/36 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
4 - นางสาวชมพูนุช อ่อนช้อย 46/35 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
5 - นางสาวดุษฎี เบญจชาติ 46/38 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
6 - นายเอนก เถาวัลย์ 46/38 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
7 - นายคทาวุธ รัตนสุวรรณ 46/47 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
8 - นางสาวอรพรรณ มณีประเสริฐ 46/7 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
9 - นางสาวแสงดาว เสือสะอาด 46/7 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
10 - นายชัยยศ ศรีทอง 46/8 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
11 - นางสาวกัลยา จันธิมา 43/25 2546 10000 11.คุณโตชิบา
12 - นางสาวน้ำผึ้ง ไชยงาม 43/27 2546 10000 11.คุณโตชิบา
13 - นางสาวดวงกมล อรชร 45/25 2546 5000 12.ทุนการศึกษา คุณไชยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร
14 - นางสาวเกวลี แก้ววาลี 46/28 2546 5000 12.ทุนการศึกษา คุณไชยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร
15 - นายสุพล ดำรงค์ทรัพย์พงศ์ (งวดที่ 1) 46/8 2546 3000 13.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถัมภ์
16 - นายสุพล ดำรงค์ทรัพย์พงศ์ (งวดที่ 2) 46/8 2546 3000 13.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถัมภ์
17 - นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ 43/4 2546 10000 14.ทุนการศึกษามูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตฯ
18 - นางสาวกาญจนา แก้วพวง 44/38 2546 10000 15.ทุนการศึกษามูลนิธิ ซีเมนต์ไทย
19 - นายเอกราช อ้อยตรง 46/55 2546 10000 15.ทุนการศึกษามูลนิธิ ซีเมนต์ไทย
20 - นางสาวตะวัน เนียมหอม 43/19 2546 3000 16.ทุนการศึกษา อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา
21 - นายนิวัฒน์ เกิดโภคา 6.20 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
22 - นางสาวโสภา มั่นแร่ 7.1 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
23 - นางสาวใบเตย เม่งเวหา 44/1 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
24 - นางสาวจันธิมา ทองดี 44/1 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
25 - นายสราวุธ กระต่ายทอง 44/29 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
26 - นางสาวชนิชดา ผุยรอด 44/32 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
27 - นายทวี รุผักชุ 45/19 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
28 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ 46/4 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
29 - นางสาวยุพารัตน์ คำแก้ว 46/58 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
30 - นายพุณณรัตน์ ชาววันเย็น 45/45 2546 3000 18.ทุนการศึกษา หลวงเตีย พระธรรมราชานุวัตร
31 - นางสาวศิริจันทร์ วงค์ศิลป์ชัย (งวดที่1) 44/15 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
32 - นางสาวศิริจันทร์ วงค์ศิลป์ชัย (งวดที่2) 44/15 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
33 - นางสาวโสภา สุสัณกุลธร (งวดที่1) 44/24 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
34 - นางสาวโสภา สุสัณกุลธร (งวดที่2) 44/24 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
35 - นางสาวภัทธาดา แหมยทองดี 44/1 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
36 - นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์ 44/6 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
37 - นายเฉลิมพล ชาวปลายนา 46/58 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
38 - นายสุรเกียรติ สุวรรณา 46/58 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
39 - นางสาววาสนา ตะโกเนียม 6.41 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
40 - นายชัชชัย แซ่อึ่ง 6.41 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
41 - นางสาวอรอนงค์ นิลเฉลิม 6.52 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
42 - นางสาวน้ำฝน จันทิชัย 6.53 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
43 - นางสาวสายฝน อยู่บุรี 43/1 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
44 - นายสมบัติ ศุภพงษ์อาภา 43/17 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
45 - นายริษณุ พิพิธทพงษ์ 44/22 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
46 - นายสมโภชน์ เทาประเสริฐ 44/38 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
47 - นายชิตชัย บุญเทียน 44/6 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
48 - นางสาวผกาพรรณ เนติเจียม 45/38 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
49 - นางสาวทิพย์วรรณ สุกหอม 45/38 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
50 - นางสาวทองรัตนดา จอกสมุทร์ 45/39 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
51 - นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช 45/40 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
52 - นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
53 - นางสาวเรวดี ใจดี 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
54 - นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมสี 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
55 - นางสาววัลลยา สุวรรณโชติ 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
56 - นางสาวทลิตา ทองนวม 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
57 - นางสาวศิริพร พรหมเทพ 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
58 - นางสาวจุฑามาศ นกเล็ก 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
59 - นางธนพงศ์ ศิลป์ 45/6 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
60 - นางสาวสุภา เอียนภาพร 46/11 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
61 - นางสาววัชราภรณ์ อินมาก 46/15 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
62 - นายจรัญ โคผดุง 46/22 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
63 - นางสาวศิวพร ปินรณงค์ 46/28 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
64 - นางสาวกนกวรรณ เกิดโพธิ 46/45 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
65 - นางสาวรัชฏา สุขสมบรูณ์ 46/58 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
66 - นายประสิทธิ์ รสคำหอม 46/58 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
67 - นายเกียรติภูมิ ผิวเผือก 46/63 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
68 - นางสาวจงจิต เพรชเกอร์ 46/64 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
69 - นางสาววลัยลักษณ์ ภูผา 44/15 2546 13162 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
70 - นางสาวสุภิญญา รูปชิวดี 44/15 2546 4147 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
71 - นางสาวจันทนา เอี่ยมขจร 44/15 2546 5075 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
72 - นางสาวรติพร หุ่นภู 44/15 2546 5350 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
73 - นางสาวหัสรา วัดวงษ์ 44/15 2546 1634 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
74 - นายนำชัย แยบกสิกิจ 44/37 2546 11600 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
75 - นางสาวประทุม ภูริกุลทอง 44/37 2546 7600 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
76 - นายอานันท์ ติ่งหมาย 46/16 2546 2375 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
77 - นายเชาวรินทร์ มั่งคงดียิ่ง 46/52 2546 4000 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
78 - นางสาววรรณิภา ขุนเที่ยงธรรม 46/2 2546 6000 23.ทุน ส.ส. ชาญชัย ประทุมารักษ์
79 - นางสาวกาญจนา แก้วพวง 44/38 2546 10000 24.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
80 - นายเอกราช อ้อยตรงดี 44/48 2546 10000 24.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
81 - นางสาววงค์จันทร์ กิ่งทิพหลวง 43/14 2546 8000 3.ทุนการศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (รายปี)
82 - นางสาวนงนุช ปลื้มอุดม 43/14 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
83 - นายณัฐนันท์ หาเงิน 43/16 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
84 - นางสาวปาริชาติ แคเขียว 43/23 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
85 - นายจีราวัฒน์ จรัสกุล 43/23 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
86 - นายอดิศักดิ์ วงษา 43/24 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
87 - นายวิเศษ ผงนอก 43/24 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
88 - นางสาวพรนิพา คูประสิทธ์ 43/27 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
89 - นางสาววรรณ์วิษา จันทร์เก 43/27 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
90 - นายมนตรี ลิ้มฉาย 43/4 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
91 - นางสาวศศิเพ็ญ พวงสัมมัติ 43/8 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
92 - นายขวัญชัย จารุเสรีนนท์ 43/8 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
93 - นาย พนิต ลิ้มทอง 43/37 2546 15000 5.ทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
94 - นายโกศล กันฤทธิ์ 43/8 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
95 - นางสาวสันติยา เกิดโพธ์ชา 44/19 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
96 - นางสาว มนัสญา เทียมสุวรรณ 44/32 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
97 - นางสาวพเยาว์ พวงพั้ว 45/55 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
98 - นางสาว บุญมี แซ่เฮ้ง 46/27 2546 4000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้
99 - นายวัชรินทร์ จิ๊มโกรย 43/23 2546 4500 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ สาขานครปฐม
100 - นาย วุฒิพงษ์ สายทาง 45/50 2546 3000 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ สาขานครปฐม
101 - นางสาวสายไหม พรหมมา 46/54 2546 4500 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ สาขานครปฐม
102 - นายพิเชษฎ ทรัพย์สิน 45/2 2546 6200 9.ทุนการศึกษา กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
103 - นายสายยันต์ ศรีวชิรวัฒน์ 45/24 2546 6200 9.ทุนการศึกษา กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
104 - นางสาววิเชียร ว่องไว 44/8 2546 3000 1.ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด (รายปี)
105 - นายสมยา ขุนพิทักษ์ 46/17 2546 3000 1.ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด (รายปี)
106 - นางสาววนิตา ใจเยือกใจ 44/36 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
107 - นางสาวชมพูนุช อ่อนช้อย 46/35 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
108 - นางสาวดุษฎี เบญจชาติ 46/38 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
109 - นายเอนก เถาวัลย์ 46/38 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
110 - นายคทาวุธ รัตนสุวรรณ 46/47 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
111 - นางสาวอรพรรณ มณีประเสริฐ 46/7 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
112 - นางสาวแสงดาว เสือสะอาด 46/7 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
113 - นายชัยยศ ศรีทอง 46/8 2546 3000 10.ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
114 - นางสาวกัลยา จันธิมา 43/25 2546 10000 11.คุณโตชิบา
115 - นางสาวน้ำผึ้ง ไชยงาม 43/27 2546 10000 11.คุณโตชิบา
116 - นางสาวดวงกมล อรชร 45/25 2546 5000 12.ทุนการศึกษา คุณไชยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร
117 - นางสาวเกวลี แก้ววาลี 46/28 2546 5000 12.ทุนการศึกษา คุณไชยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร
118 - นายสุพล ดำรงค์ทรัพย์พงศ์ (งวดที่ 1) 46/8 2546 3000 13.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถัมภ์
119 - นายสุพล ดำรงค์ทรัพย์พงศ์ (งวดที่ 2) 46/8 2546 3000 13.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูประถัมภ์
120 - นายฉัตรชัย ยอดมิ่งขวัญ 43/4 2546 10000 14.ทุนการศึกษามูลนิธิท่านน้อย เปาโลหิตฯ
121 - นางสาวกาญจนา แก้วพวง 44/38 2546 10000 15.ทุนการศึกษามูลนิธิ ซีเมนต์ไทย
122 - นายเอกราช อ้อยตรง 46/55 2546 10000 15.ทุนการศึกษามูลนิธิ ซีเมนต์ไทย
123 - นางสาวตะวัน เนียมหอม 43/19 2546 3000 16.ทุนการศึกษา อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา
124 - นายนิวัฒน์ เกิดโภคา 6.20 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
125 - นางสาวโสภา มั่นแร่ 7.1 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
126 - นางสาวใบเตย เม่งเวหา 44/1 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
127 - นางสาวจันธิมา ทองดี 44/1 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
128 - นายสราวุธ กระต่ายทอง 44/29 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
129 - นางสาวชนิชดา ผุยรอด 44/32 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
130 - นายทวี รุผักชุ 45/19 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
131 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ 46/4 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
132 - นางสาวยุพารัตน์ คำแก้ว 46/58 2546 20000 17.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล (รอบ1)
133 - นายพุณณรัตน์ ชาววันเย็น 45/45 2546 3000 18.ทุนการศึกษา หลวงเตีย พระธรรมราชานุวัตร
134 - นางสาวศิริจันทร์ วงค์ศิลป์ชัย (งวดที่1) 44/15 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
135 - นางสาวศิริจันทร์ วงค์ศิลป์ชัย (งวดที่2) 44/15 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
136 - นางสาวโสภา สุสัณกุลธร (งวดที่1) 44/24 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
137 - นางสาวโสภา สุสัณกุลธร (งวดที่2) 44/24 2546 3500 2.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (รายปี)
138 - นางสาวภัทธาดา แหมยทองดี 44/1 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
139 - นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์ 44/6 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
140 - นายเฉลิมพล ชาวปลายนา 46/58 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
141 - นายสุรเกียรติ สุวรรณา 46/58 2546 10000 20.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 2)
142 - นางสาววาสนา ตะโกเนียม 6.41 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
143 - นายชัชชัย แซ่อึ่ง 6.41 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
144 - นางสาวอรอนงค์ นิลเฉลิม 6.52 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
145 - นางสาวน้ำฝน จันทิชัย 6.53 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
146 - นางสาวสายฝน อยู่บุรี 43/1 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
147 - นายสมบัติ ศุภพงษ์อาภา 43/17 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
148 - นายริษณุ พิพิธทพงษ์ 44/22 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
149 - นายสมโภชน์ เทาประเสริฐ 44/38 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
150 - นายชิตชัย บุญเทียน 44/6 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
151 - นางสาวผกาพรรณ เนติเจียม 45/38 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
152 - นางสาวทิพย์วรรณ สุกหอม 45/38 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
153 - นางสาวทองรัตนดา จอกสมุทร์ 45/39 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
154 - นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช 45/40 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
155 - นายธีรพงษ์ เค้าภูไทย 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
156 - นางสาวเรวดี ใจดี 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
157 - นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมสี 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
158 - นางสาววัลลยา สุวรรณโชติ 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
159 - นางสาวทลิตา ทองนวม 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
160 - นางสาวศิริพร พรหมเทพ 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
161 - นางสาวจุฑามาศ นกเล็ก 45/5 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
162 - นางธนพงศ์ ศิลป์ 45/6 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
163 - นางสาวสุภา เอียนภาพร 46/11 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
164 - นางสาววัชราภรณ์ อินมาก 46/15 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
165 - นายจรัญ โคผดุง 46/22 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
166 - นางสาวศิวพร ปินรณงค์ 46/28 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
167 - นางสาวกนกวรรณ เกิดโพธิ 46/45 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
168 - นางสาวรัชฏา สุขสมบรูณ์ 46/58 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
169 - นายประสิทธิ์ รสคำหอม 46/58 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
170 - นายเกียรติภูมิ ผิวเผือก 46/63 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
171 - นางสาวจงจิต เพรชเกอร์ 46/64 2546 500 21.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน (รอบ 3)
172 - นางสาววลัยลักษณ์ ภูผา 44/15 2546 13162 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
173 - นางสาวสุภิญญา รูปชิวดี 44/15 2546 4147 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
174 - นางสาวจันทนา เอี่ยมขจร 44/15 2546 5075 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
175 - นางสาวรติพร หุ่นภู 44/15 2546 5350 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
176 - นางสาวหัสรา วัดวงษ์ 44/15 2546 1634 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
177 - นายนำชัย แยบกสิกิจ 44/37 2546 11600 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
178 - นางสาวประทุม ภูริกุลทอง 44/37 2546 7600 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
179 - นายอานันท์ ติ่งหมาย 46/16 2546 2375 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
180 - นายเชาวรินทร์ มั่งคงดียิ่ง 46/52 2546 4000 22.ทุนการศึกษานักศึกษาจ้างงาน
181 - นางสาววรรณิภา ขุนเที่ยงธรรม 46/2 2546 6000 23.ทุน ส.ส. ชาญชัย ประทุมารักษ์
182 - นางสาวกาญจนา แก้วพวง 44/38 2546 10000 24.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
183 - นายเอกราช อ้อยตรงดี 44/48 2546 10000 24.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
184 - นางสาววงค์จันทร์ กิ่งทิพหลวง 43/14 2546 8000 3.ทุนการศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (รายปี)
185 - นางสาวนงนุช ปลื้มอุดม 43/14 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
186 - นายณัฐนันท์ หาเงิน 43/16 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
187 - นางสาวปาริชาติ แคเขียว 43/23 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
188 - นายจีราวัฒน์ จรัสกุล 43/23 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
189 - นายอดิศักดิ์ วงษา 43/24 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
190 - นายวิเศษ ผงนอก 43/24 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
191 - นางสาวพรนิพา คูประสิทธ์ 43/27 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
192 - นางสาววรรณ์วิษา จันทร์เก 43/27 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
193 - นายมนตรี ลิ้มฉาย 43/4 2546 4600 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
194 - นางสาวศศิเพ็ญ พวงสัมมัติ 43/8 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
195 - นายขวัญชัย จารุเสรีนนท์ 43/8 2546 4500 4.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รายปี)
196 - นาย พนิต ลิ้มทอง 43/37 2546 15000 5.ทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
197 - นายโกศล กันฤทธิ์ 43/8 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
198 - นางสาวสันติยา เกิดโพธ์ชา 44/19 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
199 - นางสาว มนัสญา เทียมสุวรรณ 44/32 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
200 - นางสาวพเยาว์ พวงพั้ว 45/55 2546 20000 6.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ต่อเนื่อง)
201 - นางสาว บุญมี แซ่เฮ้ง 46/27 2546 4000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้
202 - นายวัชรินทร์ จิ๊มโกรย 43/23 2546 4500 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ สาขานครปฐม
203 - นาย วุฒิพงษ์ สายทาง 45/50 2546 3000 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ สาขานครปฐม
204 - นางสาวสายไหม พรหมมา 46/54 2546 4500 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ สาขานครปฐม
205 - นายพิเชษฎ ทรัพย์สิน 45/2 2546 6200 9.ทุนการศึกษา กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
206 - นายสายยันต์ ศรีวชิรวัฒน์ 45/24 2546 6200 9.ทุนการศึกษา กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
207 - นายอภิชาติ สมพงษ์ 43/8 2544 9000 1.ทุนนวฤกษ์(มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ )
208 - นายจักรพันธ์ จารุรัตนวิบูลย์ (งวดที่1) 44/44 2544 3000 10. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเชาวชน ในพระราชินูปถัมภ์
209 - นายจักรพันธ์ จารุรัตนวิบูลย์ (งวดที่2) 44/44 2544 3000 10. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเชาวชน ในพระราชินูปถัมภ์
210 - นายนิตินัย เนียมขันธ์ 42/2 2544 5000 11. ทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
211 - นางสาวสตรีรัตน์ เชียงกา 41/1 2544 5000 12. ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ พันธุเมธา
212 - นางสาวธนพร ชาวเวียงขวาง 41/14 2544 6200 13. กองทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
213 - นางสาวอังคณา ว่องประสพสุข 41/22 2544 6200 13. กองทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
214 - นางสาวกาญจนา แก้วทอง 44/38 2544 10000 14. ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย
215 - นายเอกราช อ้อยตรงดี 44/48 2544 5000 14. ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย
216 - นางสาวพัชรี ประวิทย์สกุล 42/19 2544 2000 15. ทุนการศึกษา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
217 - นางสาวศิริธร สาวเสม 41/3 2544 7000 16. กองทุนการศึกษา " คุณพ่อบัญชา - คุณแม่ปัทมา เวศย์วรุตม์"(24/12/44)
218 - นางาสาวซาฟรียะ ชมเสือ 41/4 2544 7000 16. กองทุนการศึกษา " คุณพ่อบัญชา - คุณแม่ปัทมา เวศย์วรุตม์"(24/12/44)
219 - นายพัฒนากร ปานฑสูตร 41/5 2544 7000 16. กองทุนการศึกษา " คุณพ่อบัญชา - คุณแม่ปัทมา เวศย์วรุตม์"(24/12/44)
220 - นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ เนติกุล 41/7 2544 7000 16. กองทุนการศึกษา " คุณพ่อบัญชา - คุณแม่ปัทมา เวศย์วรุตม์"(24/12/44)
221 - นางสาวมนัฎชนก โชคสุขนิรันดร 41/8 2544 7000 16. กองทุนการศึกษา " คุณพ่อบัญชา - คุณแม่ปัทมา เวศย์วรุตม์"(24/12/44)
222 - นางสาววพีวานุช สุขเผือก 41/11 2544 7000 16. กองทุนการศึกษา " คุณพ่อบัญชา - คุณแม่ปัทมา เวศย์วรุตม์"(24/12/44)
223 - นายวิฑูรย์ จันทร์ชาวนา - 2544 2500 17.ทุน อาจารย์ปิ่น งามพิศ
224 - นางสาวพิกุลแก้ว ทองเงิน - 2544 2500 17.ทุน อาจารย์ปิ่น งามพิศ
225 - นางสาวกาญจนา สุวรรณคำ - 2544 2500 17.ทุน อาจารย์ปิ่น งามพิศ
226 - นายขวัญภพ ชัยวิภาส 43/6 2544 6000 18.ทุนการศึกษามูลนิธิ ช.ฝ.ค
227 - นางสาวสุขณา สุขเขียว 42/11 2544 3000 19.ทุนการศึกษามูลนิธิเล้ง ศรีสมวงศ์
228 - นางสาวกัลยา จันธิมา 43/25 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
229 - นางสาวน้ำผึ้ง ไชยงาม 43/27 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
230 - นางสาวระวีพร อุดมศิลป์ 41/9 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
231 - นางสาวทิพย์วรรณ เนตรสว่าง 41/11 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
232 - นางสาวดวงพร ชาวนาสวน 41/12 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
233 - นางสาววริยา พุ่มจำปา 41/26 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
234 - นายอภิชาต สมพงษ์ 43/8 2544 3000 20.ทุนการศึกษา "นวฤกษ์"
235 - นายพนิต ลิ้มทอง 43/37 2544 15000 21.ทุนพระราชทานการศึกษาสังเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
236 - นางสาวสันติยา เกิดโพธิ์ชา 44/19 2544 20000 4. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลื(20 สิงหาคม 2544)
237 - นางสาวมนัชญา เทียมสุวรรณ 44/32 2544 20000 4. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลื(20 สิงหาคม 2544)
238 - นางสาวลำภู เฉียบแหลม 41/17 2544 20000 4. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลื(20 สิงหาคม 2544)
239 - นายโกศล กันฤทธิ์ 43/8 2544 20000 4. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลื(20 สิงหาคม 2544)
240 - นางสาวทัศนีย์ นาถึง 44/32 2544 3000 5.ทุนการศึกษาสหการออมทรัพย์นครปฐม (30 สิงหาคม 2544)
241 - นางสาวดอกโสน เส็งดอนไพร 41/1 2544 3000 5.ทุนการศึกษาสหการออมทรัพย์นครปฐม (30 สิงหาคม 2544)
242 - นางสาวกาญจนา มณีวงศ์ 41/14 2544 3500 6. ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม
243 - นางสาวจิราวรรณ นาคสงค์ 43/11 2544 4000 6. ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม
244 - นางสาวศิริพร กรคณฑี 41/4 2544 10000 7. ทุนการศึกษามูลนิลธิท่าน้อย เปาโรหิตย์และเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) (21 กรกฎาคม 2544)
245 - นายเอกพงษ์ กิตติกาญจนานนท์ 42/8 2544 4500 8. ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม (6กันยายน 2544)
246 - นางสาวสุพรรษา ติดโสม 43/14 2544 4500 8. ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม (6กันยายน 2544)
247 - นางสาวนงนุช ปลื้อมอุดม 43/14 2544 4500 8. ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม (6กันยายน 2544)
248 - นาย เสนาะ เปรมบำรุง 42/8 2544 3500 9. ทุนการศึกษา บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
249 - นางสาวกาญจนา สุวรรณคำ 43/33 2544 10000 2. ทุนโตชิบ้า (12 มิถุนายน 2544)
250 - นายอภิชาติ สมพงษ์ (ภาคเรียนที่ 1) 43/8 2545 3000 1.ทุนนวฤกษ์
251 - นายอภิชาติ สมพงษ์ (ภาคเรียนที่ 2) 43/8 2545 3000 1.ทุนนวฤกษ์
252 - นายพิเชษฐ ทรัพย์สิน 45/2 2545 6200 10.ทุนการศึกษากองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
253 - นายสายัณห์ ศรีวชิรวัฒน์ 45/24 2545 6200 10.ทุนการศึกษากองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
254 - นางสาวพัชรี ประวิทย์สกุล 42/19 2545 2000 11.ทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
255 - นายอาทิตย์ มูลละออง 42/11 2545 2500 12.ทุนการศึกษา อาจารย์ ปิ่น งามพิศ
256 - นายจีระศักดิ์ แก้วบัวดี 44/44 2545 2500 12.ทุนการศึกษา อาจารย์ ปิ่น งามพิศ
257 - นางสาวพรรณิพา ศูนย์ดำ 42/4 2545 2500 12.ทุนการศึกษา อาจารย์ ปิ่น งามพิศ
258 - นางสาวปริชาติ วิทังจีน 44/31 2545 6000 13.ทุนนางสาวละออ หลิมเซงท่าย (ส.ร.ถ.)
259 - นางสาวสมไผ่ หลักเพชร 43/26 2545 3000 14.ทุนการศึกษาอนุสรณ์นามเจียง เจียงไชย
260 - นางสาววัชรี ไชยศิริ 44/3 2545 3000 15.กองทุนการศึกษารองศาสตราจารย์วัลลภ และมาลินี สวัสดิวัลลภ
261 - นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยพานิชย์ 44/3 2545 3000 15.กองทุนการศึกษารองศาสตราจารย์วัลลภ และมาลินี สวัสดิวัลลภ
262 - นางสาวสกุณา ชินวงษ์เกตุ 44/35 2545 3000 16.ทุนการศึกษาพิพากษาหัวหน้าศาล
263 - นางสาวนพนันท์ ชูกะสิ 43/1 2545 3000 17.ทุนการศึกษาอนุสรณ์อาจารย์ล้วน สุขบาง
264 - นางสาวภัทรวดี คำผาสุข 45/15 2545 3000 18.ทุนการศึกษาบริษัทสุรามหาราษฎร จำกัด
265 - นางสาวรัตนา เบญจวงษ์ 45/15 2545 3000 19.ทุนการศึกษาบริษัทสุรานามทอง จำกัด
266 - นายวสันต์ ยอดมณีกาญจน์ 45/22 2545 3000 2. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์นครปฐม จำกัด
267 - นางสาวดารินนา ปานเสน 44/22 2545 3000 2. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์นครปฐม จำกัด
268 - นางสาวปรียาภรณ์ ทับทิมศรี 45/5 2545 3000 20.ทุนการศึกษาวิกรม ปัญจพรรค์
269 - นางสาวอรพรรณ โพธิ์ศรี 44/7 2545 3000 21.ทุนการศึกษาอมรชัย วิทยาลัยครูนครปฐม
270 - นางสาวสุพัตรา วงศ์วัชรินทร์ 45/38 2545 3000 22.ทุนการศึกษาประไพสวัสดิ์ กันเขตต์
271 - นางสาววิภารัตน์ โพธิ์วงศ์ 45/42 2545 3000 22.ทุนการศึกษาประไพสวัสดิ์ กันเขตต์
272 - นางสาวภัทธาดา แหยมทองดี 44/1 2545 5000 23.ทุนการศึกษาไชยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร
273 - นางสาวอังคณา ฉายสุวรรณ 44/25 2545 5000 23.ทุนการศึกษาไชยวัฒน์ วรเชษฐวราวัตร
274 - นางสาวฉิมพรี จงศุภวิศาลกิจ 45/42 2545 3000 24.ทุนการศึกษาอนุสรณ์คุณพ่อแกะ ธรรมสันทร
275 - นายไพโรจน์ พิณเสนาะ 45/12 2545 3000 25.ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์เพ็ญศรี สร้อยเพชร
276 - นางสาวสุดปราณี เทียนแท่งงาม 43/9 2545 3000 25.ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์เพ็ญศรี สร้อยเพชร
277 - นางสาววนันทพร สัยนิยม 43/2 2545 3000 26.ทุนการศึกษาอาจารย์กันต์ดนัย วรจิตติพล
278 - นายพนิต ลิ้มทอง 43/37 2545 15000 28.ทุนการศึกษาพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
279 - นายจักรพันธ์ จารุรัตนวิบูลย์ (1/2545) 44/44 2545 3000 3. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์
280 - นายจักรพันธ์ จารุรัตนวิบูลย์ (2/2545) 44/44 2545 3000 3. ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์
281 - นางสาวกัลยา จันธิมา 43/25 2545 10000 4.ทุนโตชิบ้า
282 - นางสาวน้ำผึ้ง ไชยงาม 43/27 2545 10000 4.ทุนโตชิบ้า
283 - นางสาวพเยาว์ พวงพั้ว 45/55 2545 20000 5. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
284 - นางสาวสันติยา เกิดโพธิ์ชา 44/19 2545 20000 5. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
285 - นางสาวมนัชญา เทียมสุวรรณ 44/32 2545 20000 5. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
286 - นายโกศล กันฤทธิ์ 43/8 2545 20000 5. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
287 - นางสาวสายไหม พรมมา 44/48 2545 3000 6. ทุนธนาคารกสิกรไทยฯนครปฐม (15/08/45)
288 - นายณัฐนันท์ หาเงิน 43/16 2545 4500 6. ทุนธนาคารกสิกรไทยฯนครปฐม (15/08/45)
289 - นายฉัตรชัย ยอดมีขวัญ 43/4 2545 10000 7.ทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ (30/07/45)
290 - นางสาวกาญจนา แก้วพวง 44/38 2545 10000 8.ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย
291 - นายเอกราช อ้อยตรงดี 44/48 2545 5000 8.ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย
292 - นางสาวเสาวนีย์ ทัยสงค์ 45/12 2545 5000 9.ทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อีตถากร
293 - นายธเนศ ชะพินทร 46/10 2547 3000 1.ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
294 - นางสาวดวงใจ นุเรศรัมย์ 45/42 2547 3000 1.ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
295 - นายดุษฎี ลิ้นจี่ 46/57 2547 20000 10.ทุนการศึกษาบริษัทเอ็กซ์ทรา บีน จำกัด (ในนามบริษัทไทยประกันชีวิตฯ)
296 - นายสุพล ดำรงทรัพย์พงศ์ 46/8 2547 6000 11.มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
297 - นางสาวสุภาพร ภิรมย์เมือง 46/56 2547 8000 12.กองทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่จะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี 2547
298 - นางสาวอภิรดี จันทร์หงษ์ 46/28 2547 3000 13.ทุนการศึกษา อาจารย์ กันต์ดนัย วรจิตติพล
299 - นางสาวนภาพร รวดเร็ว 44/20 2547 3000 14.ทุนการศึกษา อารย์ปิ่น งามพิศ
300 - นางสาวกัลยา อุ่นภักดิ์ 44/18 2547 3000 14.ทุนการศึกษา อารย์ปิ่น งามพิศ
301 - นางสาวประกาย ด้วงปลี 44/18 2547 3000 14.ทุนการศึกษา อารย์ปิ่น งามพิศ
302 - นางสาวณัฐยา ศิริชมจันทร์ 45/52 2547 3000 15.ทุนการศึกษา อาจารย์ ล้วน สุขบาง
303 - นายวิษณุ พิพิธพงษ์ 44/22 2547 3000 16.ทุนการศึกษา ผศ. พรทิพย์ กายบริบูรณ์
304 - นางสาวศิริจันทร์ วงศ์ศิลป์ชัย 44/15 2547 15000 17.ทุนการศึกามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
305 - นางสาวโสภา สุสัณกุลธร 44/24 2547 15000 17.ทุนการศึกามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
306 - นางสาววิไล นิยะมะ 46/41 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
307 - นางสาวอริศรา คงภู 45/37 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
308 - นางสาวแสงดาว เสือสะอาด 46/7 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
309 - นางสาวสุชาดา ทองเติม 45/24 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
310 - นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ 45/19 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
311 - นางสาวเอี่ยมพร มาลัย 46/19 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
312 - นางสาวกานดา หงส์เวียงจันทร์ 45/2 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
313 - นายมนเทียร เรือนทอง 46/29 2547 2500 18.ทุนการศึกษาอธิการบดี ( ผศ. สุทธิณิย์ เถาทับนุ่ม)
314 - นางสาวสุภาพร สุขอินทร์ 46/28 2547 4000 19.ทุนการศึกษา ผศ. เจียม เคหะธูป
315 - นางสาวหนึ่งฤทัย กาลพัฒน์ 47/327/1 2547 4000 19.ทุนการศึกษา ผศ. เจียม เคหะธูป
316 - นางสาวอลิษา เอี่ยมละออ 47/328/2 2547 4000 19.ทุนการศึกษา ผศ. เจียม เคหะธูป
317 - นางสาวนุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธ์ 46/44 2547 8000 2.ทุนการศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนปฎิบัติการระบบท่อเขต 5
318 - นางสาววรัญญู ปะสุนิงค์ 47/467/1 2547 6000 20.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
319 - นางสาวสุนันทา ปินะทาโน 48/308/7 2547 10000 21.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
320 - นางสาวประยูร นิ่มน่วม 47/332/2 2547 10000 21.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
321 - นางสาวกาญจนา แก้วพวง 44/38 2547 10000 21.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
322 - นายเอกราช อ้อยตรงดี 44/48 2547 10000 21.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
323 - นายสายัณห์ ศรีวชิรวัฒน์ 45/24 2547 6200 22.ทุนการศึกากองทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
324 - นายอลงกรณ์ เพชรปานกัน 44/18 2547 6200 22.ทุนการศึกากองทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
325 - นางสาวสุภกาญจน์ แก้วพร้อมเลิศ 47/230/2 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
326 - นางสาวชลธิชา โพธิกุล 47/501/1 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
327 - นางสาวอลิสา รุ่งสุรีย์ 47/131/1 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
328 - นางสาวมนธวัช ดิษฐ์กระจัน 47/101/1 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
329 - นางสาวบุศรินทร์ อภิรักษ์ชิต 46/28 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
330 - นางสาวกุสุมา กัณหา 47/186/1 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
331 - นางสาวตรีทิพย์ อนงค์ทอง 47/243/2 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
332 - นางสาวศรัณยา ศรีทอง 47/332/2 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
333 - นางสาวกันต์กนิษฐ์ ฉายสุวรรณ 44/34 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
334 - นางสาวศิริรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 45/38 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
335 - นางสาวสุจี ซื่อตรง 46/45 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
336 - นางสาวสุวนันท์ ไทรด้วง 45/2 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
337 - นางสาวธนากร ขำเลิศ 46/15 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
338 - นางสาวราตรี ทองโชติ 47/447/1 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
339 - นายชลฤชา ลิ้มสมบูรณ์ถุล 45/27 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
340 - นางสาวกมลวรรณ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 45/30 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
341 - นางสาวอรุณี ห้วยเรไร 44/39 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
342 - นางสาวเด่นนภา คงมีสุข 45/38 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
343 - นางสาวนริษรา บัวหลวงงาม 47/101/1 2547 20000 23.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร -ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
344 - นายฟุณณรัตน์ ชาววันเย็น 44/26 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
345 - นางสาวจิตรลดา บุญศรี 47/308/5 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
346 - นายพรรณศักดิ์ สุริยะกุล 47/308/4 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
347 - นางสาวสุภา เอื่อนภาพร 46/11 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
348 - นายอภิศักดิ์ ทองดอนน้อย 46/37 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
349 - นางสาวยุพดี ดวงพรกชกร 47/270/1 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
350 - นายอุเทน เกิดเรียน 46/48 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
351 - นายอาทิตย์ หวานชะเอม 46/48 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
352 - นางสาววราพรรณ แยกผิวผ่อง 47/308/3 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
353 - นายธีรพงศ์ สองเมือง 46/63 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
354 - นายอภิพงษ์ เถียรประภากุล 47/187/1 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
355 - นางสาวสุนันท์ บุญฟองหา 46/64 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
356 - นางสาวสถาพร เซ็งเส็ง 45/37 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
357 - นางสาวจงจิตร เพชรเกอร์ 46/64 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
358 - นายศรายุทธ ดอนกำลัง 45/37 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
359 - นางสาวสุนัดตา แซ่ลิ้ม 46/42 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
360 - นางสาวสุคนทา พูพะเนียด 47/305/2 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
361 - นางสาวไพลิน ดอนพิกุล 46/41 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
362 - นางสาวลัดดา ชาวนางน้อย 46/41 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
363 - นางสาวสุธิตา พันมี 44/34 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
364 - นายเฃแดนชัย แซ่อึ่ง 45/23 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
365 - นายศิริชัย ไหล่อ่อน 47/305/1 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
366 - นายนิทสิน แก้วสระแสง 45/4 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
367 - นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช 47/327/1 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
368 - นายขจร ดอนรอดไพร 47/B275/1 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
369 - นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจ 47/101/1 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
370 - นางสาวทิพย์สุดา ผึ่งไผ่ 47/418/3 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
371 - นางสาวกรรณณิการ์ สังวาลย์นุช 45/20 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
372 - นางสาวชฏาพรรณ์ เม่งเวหา 44/19 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
373 - นายสุรเดช โชติช่วง 46/48 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
374 - นางสาวทัศนีย์ ศรีทองพนาบูลย์ 44/39 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
375 - นางณรงค์ อะเวลา 46/51 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
376 - นายเทพศิริ บุตรพา 44/22 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
377 - นางสาวจีรวรรณ พิณพาทย์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
378 - นายปัญญา เข็มทอง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
379 - นางสาวเบญจรัตน์ แขมพิมาย - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
380 - นางสาวสิมลรัตน์ พิบูลสวัสดิ์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
381 - นางสาวนิภาพร เซี่ยงฉิน - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
382 - นายเอกชัย บุญญาภิบาลวงศ์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
383 - นางสาวศศิธร ล้อปิยะกุล - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
384 - นางสาวผจงจิตร แสงเลื่อน - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
385 - นางสาวสุเนตร นวพาณิชย์เจริญ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
386 - นายประสิทธิ์ รสคำหอม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
387 - นางสาวผกามาศ สายหมี - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
388 - นางสาวบุษบา เสาวะทอง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
389 - นายเชิดชัย จุ่นทองแท้ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
390 - นางสาวนันทพร กุมุทสุทธิกุล - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
391 - นายสุวิทย์ จึงสมานุกูล - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
392 - นายเทพฤทษิ์ ตั้งฤทัยวาณิชย์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
393 - นายสรศักดิ์ ดีสุขใส - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
394 - นางสาวพรศิริ ภูไทย - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
395 - นายสานนท์ บุญมี - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
396 - นายสุเมธ สามงามจัน - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
397 - นางสาวมะปรางค์ ห่วงแสง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
398 - นางสาววิริศรา เจียวห้วยขวาง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
399 - นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์นอก - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
400 - นางสาวภัทธาดา แหยมทองดี - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
401 - นางสาวสุภาพร รื่นโพธิ์วงษ์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
402 - นางสาวมัทนี ทับทิมสี - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
403 - นางสาวปนัดดา กลิ่นคำหอม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
404 - นางสาวกาญจนา เพียรแสวงบุญ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
405 - นางสาวปทุม ภูริกุลทอง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
406 - นางสาววารินทร์ ลิเซ็น - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
407 - นางสาววารุณี สิกขา - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
408 - นางสาวอินทิรา พุกทา - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
409 - นางสาวสุนิสา ศรีประถม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
410 - นางสาวหัทยา ทองดอนหับ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
411 - นางสาวอรัญญา ล้ำเลิศ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
412 - นายเอกฉัตร ไผ่หยกงาม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
413 - นางสาวสุภาพร ชูราศรี - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
414 - นางสาวสุธารัตน์ อินทร์จันทร์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
415 - นายวิรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
416 - นางสาวกาญนานันท์ ปิยะมาพาณิชย์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
417 - นางสาวจิตติมา กัญจา - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
418 - นางสาวชุตินันท์ เพชรทอง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
419 - นางสาวปราณี สินธุ์เกษมสุข - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
420 - นายธีรศานต์ ปิยะชัยวุฒิ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
421 - นาสาวรุ่งทิวา ขันธารุรักษ์ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
422 - นางสาวสุชัญญา เผ่าผาง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
423 - นายเฉลิมพร กระแจ่ม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
424 - นางสาวนภาพร พลอยเอี่ยม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
425 - นางสาวบังอร พันธ์แจ่ม - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
426 - นางสาวสุนทราภรณ์ เรืองจินดา - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
427 - นางสาวอุมาภรณ์ โพธิคสุวรรณ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
428 - นายสิทธิชา ทองใบ - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
429 - นางสาวเสาวรส มีบรรจง - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
430 - นายวุฒิไกร ศรีนิล - 2547 20000 24.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูก ผู้มีรายได้น้อย
431 - นางสาวใบเตย เม่งเวหา 44/1 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
432 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ 46/4 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
433 - นางสาวโสภา มั่นแร่ 1/6/00 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
434 - นายสราวุธ กระต่ายทอง 44/29 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
435 - นายทวี รุผักชี 45/19 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
436 - นางสาวจันทิมา ทองดี 44/1 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
437 - นางสาวชนิชดา ผุยรอด 44/32 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
438 - นางสาวยุพารัตน์ คำแก้ว 46/58 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
439 - นางสาวรสรินทร์ บัวทอง 47/243/2 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
440 - นางสาววลัยลักษณ์ วงศ์ศักดิ์ 47/467/1 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
441 - นายนิวัฒน์ เกิดโภคา 6/1/20 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
442 - นางสาวสุภาพร พลายละหาร 47/270/2 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
443 - นางสาวภัทธาดา แหยมทองดี 44/1 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
444 - นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์ 44/6 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
445 - นายเฉลิมพล ชาวปลายนา 46/58 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
446 - นายสุรเกียรติ สุวรรณา 46/58 2547 20000 25.ทุนการศึกษา"โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน"
447 - นางสาวยุพดี ดวงพรกชกร 47/270/1 2547 6000 26.ทุนพระราชทาน โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ
448 - นางสาววิมลรัตน์ กล่ำสนอง 46/7 2547 4000 27. ทุนสภานักศึกษา
449 - นายธรรมนูญ เหมณี 45/1 2547 4000 27. ทุนสภานักศึกษา
450 - นางสาวศศิกัลยา กิตติยาภรณ์สกุล 46/28 2547 5000 28. ทุนคุณไชยวัฒน์ วราเชษฐนุวัตร
451 - นางสาวสุภาภรณ์ โพธิ์อุดม 47/186/1 2547 20000 29. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
452 - นายปรัชญา วิชา 45/16 2547 20000 29. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
453 - นางสาวพรรณาราย แสงบุญสั่ง - 2547 20000 29. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
454 - นางสาวสิริลักษณ์ แจ้งธรรมมา 47/332/2 2547 20000 29. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
455 - นางสาวอัญมณี คิดดี 47/230/2 2547 20000 29. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
456 - นางสาวผุสดี ยิ้มอาจ 47/241/1 2547 20000 29. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
457 - นางสาวต้องตา มุกนิลฉาย 47/326/1 2547 30000 3.ทุนการศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
458 - นางสาวพฤกษา ปัญญาธงชัย 46/5 2547 5000 4.ทุนการศึกษาบริษัท เอพีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
459 - นางสาวเกศริน โดดเครือ 46/25 2547 5000 4.ทุนการศึกษาบริษัท เอพีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
460 - นางสาวศิริกัญญา การอำนวย 43/36 2547 5000 4.ทุนการศึกษาบริษัท เอพีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
461 - นางสาวพนิดา เฮี้ยงเอี้ยง 45/52 2547 5000 4.ทุนการศึกษาบริษัท เอพีมอเตอร์เซลส์ จำกัด
462 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ 46/4 2547 5000 5.ทุนการศึกษา ผศ.จิรา ณหนองคาย
463 - นางสาวอลิษา เอี่ยมละออ 47/328/2 2547 4000 6.ทุนการศึกษา ผศ. เจียม เคหะธูป
464 - นางสาวหนึ่งฤทัย กาลพัฒน์ 47/327/1 2547 4000 6.ทุนการศึกษา ผศ. เจียม เคหะธูป
465 - นางสาวสุภาพร สุขอินทร์ 46/28 2547 4000 6.ทุนการศึกษา ผศ. เจียม เคหะธูป
466 - นางสาวเพชร์รุ่ง โคกคำ 47/308/5 2547 20000 7.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
467 - นางสาวพเยาว์ พวงพั้ว 45/55 2547 20000 7.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
468 - นางสาวสันติยา เกิดโพธิ์ชา 44/19 2547 20000 7.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
469 - นางสาวมนัชญา เทียมสุวรรณ 44/32 2547 20000 7.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ
470 - นางสาววรัญญา เชื่อทอง 47/243/1 2547 4500 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ นครปฐม
471 - นางสาวจิตรา วิจิตรจรัสกุล 47/501/2 2547 4500 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ นครปฐม
472 - นายประภัทร แสงพิทักษ์ 47/A252/1 2547 3000 8.ทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทยฯ นครปฐม
473 - นายสุวรรณ โพธิ์หิรัญ 45/56 2547 6000 9.ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นครปฐม
474 - นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น 45/12 2548 6000 1.ทุนการศึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นครปฐม
475 - นายเกียรติศักดิ์ โพธิหิรัญ 45/56 2548 6000 1.ทุนการศึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นครปฐม
476 - นางสาวสุนันทา ปินะทาโน 47/270/2 2548 12000 10. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
477 - นายประยูร นิ่มน่วม 47/332/2 2548 12000 10. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
478 - นางสาวศุภกาญจน์ แก้วพร้อมเลิศ 47/230/2 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
479 - นางสาวจุรีมาศ ชื่นบุญมา 46/5 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
480 - นางสาวชลธิชา โพธิ์กุล 47/501/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
481 - นางสาวอาลิสา รุ่งสุรีย์ 47/134/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
482 - นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ 46/55 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
483 - นายมนธวัช รัตตัญญู 45/4 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
484 - นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน 47/101/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
485 - นางสาวบุศรินทร์ อภิรักษขิต 46/28 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
486 - นางสาวกุสุมา กัณหา 47/186/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
487 - นางสาวตรีทิพย์ อนงค์ทอง 47/243/2 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
488 - นางสาวศรัณยา ศรีทอง 47/332/2 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
489 - นางสาวศิริรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 45/38 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
490 - นางสาวธนกร ขำเลิศ 46/15 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
491 - นางสาวราตรี ทองโชติ 47/447/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
492 - นางชลฤชา ลิ้มสมบูรณ์กุล 45/27 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
493 - นางสาวกมลวรรณ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 45/30 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
494 - นางสาวเด่นนภา คงมีสุข 45/38 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
495 - นางสาวนริศรา บัวหลวงงาม 47/101/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
496 - นางสาวสุภาภรณ์ โพธิ์อุบล 47/186/1 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
497 - นายปรัชญา วิชา 45/16 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
498 - นางสาวพรรณาราย แสงบุญส่ง 45/43 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
499 - นางสาวสิริลักษณ์ แจ้งธรรมมา 47/332/2 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
500 - นางสาวรุจี ซื่อตรง 46/45 2548 20000 11. ทุนการสึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
501 - นายกฤติน ผิวชะอุ่ม 48/230/2 2548 3000 12. ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จ.ก.
502 - นางสาวจุไรรัตน์ บุยทิพย์ 48/352/1 2548 3000 12. ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จ.ก.
503 - นายนพพร แสงอาทิตย์ 48/249/1 2548 6300 13. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
504 - นายสายัณห์ ศรีวชิรวัฒน์ 45/24 2548 6300 13. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
505 - นายสำรวย อยู่เย็น 48/339/1 2548 6000 14. ทุนการศึกษานางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย
506 - นายบุญเลิศ ทองหาร 46/4 2548 20000 15. ทุนการศึกษามูลนิธินิวัต ไกรฤกษ์
507 - นางสาวยุวดี บุญศาศิริโชติ 48/328/2 2548 35000 16. นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
508 - นางสาวส่องแสง บาทอง 48/477/3 2548 35000 16. นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
509 - นางสาวจันทิมา สังขดำเนินการ 48/101/1 2548 35000 16. นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
510 - นางสาวบุปผา ศุภโสภณ 45/12 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
511 - นางสาวอัจฉรา วัฒนอาภรณ์ 47/102/1 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
512 - นางสาววันจันทร์ สวัสดี 46/18 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
513 - นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ์ 48/110/1 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
514 - นางสาวอัจฉรา พิทักษ์ชลทรัพย์ 48/243/1 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
515 - นางสาวณัฐวิกา ดาวเรือง 48/249/1 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
516 - นางสาวอัจจิมาณัฐ ปิยะสกุลแก้ว 46/39 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
517 - นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา 46/39 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
518 - นายวันชนะ รอดสุด 45/54 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
519 - นางสาวจุไรรัตน์ บุยทิพย์ 48/352/1 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
520 - นายกฤติน ผิวชะอุ่ม 48/230/2 2548 20000 17. ทุนการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ผ่านทาง ฯพณฯ ไชยา สะสมทรัพย์)
521 - นางสาวรสรินทร์ บัวทอง 47/243/2 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
522 - นายเฉลิมพล ชาวปลายนา 46/58 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
523 - นายสุรเกียรติ สุวรรณา 46/58 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
524 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ 46/4 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
525 - นางสาวโสภา มั่นแร่ 7.1 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
526 - นายทวี รุผักชี 45/19 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
527 - นางสาวยุพารัตน์ คำแก้ว 46/58 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
528 - นางสาวธิดารัตน์ สระจูม 48/418/4 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
529 - นายคมกฤช ชัยวงศ์ 47/B276/1 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
530 - นายนิวัฒน์ เกิดโภคา 6.2 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
531 - นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์ศักดิ์ 47/467/1 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
532 - นายวาทิต อรุณเลิก 48/308/6 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
533 - นางสาววรดา พิมดี 48/243/1 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
534 - นางสาววรัสนันท์ วินิจสินธุ์ 47/327/2 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
535 - นายสำรวย อยู่เย็น 48/339/1 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
536 - นายเจริญ อินปา 48/477/4 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
537 - นางสาววราภรณ์ ธีระชัย 48/328/2 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
538 - นางสาวหนึ่งฤทัย สุขเสริม 48/328/1 2548 0 18. ทุนการศึกษา โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ
539 - นางสาวเอื้อมพร มาลัย 46/19 2548 5000 19. ทุนการศึกษานายเผือก สุขไส
540 - นายอุดมศักดิ์ นาคาพันธ์ 46/55 2548 5000 19. ทุนการศึกษานายเผือก สุขไส
541 - นายสุพล ดำรงทรัพย์พงศ์ 46/8 2548 6000 2. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
542 - นางสาววรัญญู ประสุนิงค์ 47/467/1 2548 6000 2. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
543 - นางสาวนุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธ์ 46/44 2548 4000 20. ทุนอนุสรณ์ อาจารย์ผลภัณฑ์เจริญรัตน์
544 - นางสาวไอรินทร์ ดอนแหยม 48/186/1 2548 4000 21. ทุนอนุสรณ์ อาจารย์ล้วน สุขบาง
545 - นายยุทธการ จันทรสิงขร 46/25 2548 5000 22. ทุนศิษยืเก่าวิทยาลัยครูนครปฐม รุ่น2515
546 - นางสาวสุวิมล สิมมาพิมพ์ 47/248/1 2548 5000 22. ทุนศิษยืเก่าวิทยาลัยครูนครปฐม รุ่น2515
547 - นายศิวกร ศุภกรพิสิษฐ์ 48/305/2 2548 5000 22. ทุนศิษยืเก่าวิทยาลัยครูนครปฐม รุ่น2515
548 - นางสาวอรจิรา ไทยภัคดี 47/349/1 2548 5000 22. ทุนศิษยืเก่าวิทยาลัยครูนครปฐม รุ่น2515
549 - นางสาวศิริพร ลอภัคดีสกุล 46/7 2548 5000 22. ทุนศิษยืเก่าวิทยาลัยครูนครปฐม รุ่น2515
550 - นางสาวนวพร ดนัยศิริพงษ์ 47/327/1 2548 4000 23. ทุนการศึกษาหลวงเตี่ย (พระธรรมราชานุวัตร)
551 - นางสาวอริศรา เฮงนิรันดร์ 48/186/1 2548 4000 24. ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียม เคหะธูป
552 - นางสาวหนึ่งฤทัย กาลพัฒน์ 47/327/1 2548 4000 24. ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียม เคหะธูป
553 - นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์ 48/249/1 2548 4000 24. ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียม เคหะธูป
554 - นางสาวสุภาวดี หงษ์เวียงจันทร์ 48/327/2 2548 4000 25. ทุนอนุสรณ์นายเจียง เจียงชัย
555 - นางสาววิภา ปัญญาอิสระ 46/28 2548 4000 25. ทุนอนุสรณ์นายเจียง เจียงชัย
556 - นางสาวจารุวรรณ ปานเครือ 47/311/1 2548 2500 26. กองทุน รศ.วัลลภและมาลินี สวัสดิวัลลภ
557 - นางสาวไพรินทร์ ริ้วทองชุ่ม 47/311/1 2548 2500 26. กองทุน รศ.วัลลภและมาลินี สวัสดิวัลลภ
558 - นางสาวจิตรลดา บุญศรี - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
559 - นายพรรศักดิ์ สุริยะกุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
560 - นายอภิศักดิ์ ทองดอนน้อย - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
561 - นางสาววราพรรณ แยกผิวผ่อง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
562 - นายธีรพงศ์ สองเมือง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
563 - นายอภิพงษ์ เดียรประภากุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
564 - นางสาวสุนันทา บุญย่องหา - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
565 - นางสาวสถาพร เซ็งเส็ง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
566 - นางสาวจงจิตร เพชรเกอร์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
567 - นายศรายุทธ ดอนกำลัง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
568 - นางสาวสุนัดตา แซลิ้ม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
569 - นางสาวสุคนทา พูพะเนียด - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
570 - นางสาวเพชรไพลิน ดอนพิกุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
571 - นางสาวลัดดา ชาวบางน้อย - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
572 - นายแดนขัย แซ่อึ้ง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
573 - นายศิริชัย ไหล่อ่อน - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
574 - นายนิทสัน แก้วสระแสน - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
575 - นางสาววรัญญา ปรีดาธวัช - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
576 - นายขจร ดอนรอดไพร - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
577 - นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
578 - นางสาวทิพย์สุดา ผึ้งไผ่ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
579 - นางสาวกรรณิการ์ สังวาลย์นุช - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
580 - นางสาวจีราวรรณ พิณพาทย์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
581 - นายปัญญา เข็มทอง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
582 - นางสาวเบญจรัตน์ แขมพิมาย - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
583 - นางสาววิมลรัตน์ พิบูรณ์สวัสดิ์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
584 - นางสาวศศิธร ล้อปิยะกุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
585 - นางสาวผจงจิตร แสงเลื่อน - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
586 - นางสาวสุเนตร นวพาณิชย์เจริญ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
587 - นายประสิทธิ์ รสคำหอม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
588 - นางสาวผกามาศ ลายหมี - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
589 - นางสาวบุษบา เสาวะทอง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
590 - นางสาวนันทพร กุมุทสุทธิกุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
591 - นายสรศักดิ์ ดีสุกใส - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
592 - นางสาวมะปรางค์ ห่วงแสง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
593 - นางสาววรัศรา เจียวห้อยขวาง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
594 - นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์นอก - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
595 - นางสาวสุภาพร รื่นโพธิ์วงษ์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
596 - นางสาวปนัดดา กลิ่นคำหอม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
597 - นางสาวกาญจนา เพียรแสวงบุญ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
598 - นางสาววารินทร์ ลิ่เซ็น - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
599 - นางสาววารุณี สิกขา - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
600 - นางสาวอินทิรา พุกทา - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
601 - นางสาวสุนิสา ศรีประถม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
602 - นางสาวหัทยา ทองดอนหับ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
603 - นางสาวอรัญญา ล้ำเลิศ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
604 - นางสาวสุภาพร ชูราศรี - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
605 - นางสาวสุธารัตน์ อินทร์จันทร์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
606 - นายวิรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
607 - นางสาวกาญจนานันท์ ปิยะมาพาณิช - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
608 - นางสาวจิตติมา กัญตา - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
609 - นางสาวชุตินันท์ เพชรทอง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
610 - นายธีรศานต์ ปิยะชัยวุฒิ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
611 - นางสาวรุ่งทิวา ชันธานุรักษ์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
612 - นางสาวสุชัญญา เผ่าผาง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
613 - นายเฉลิมชัย กระแจ่ม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
614 - นางสาวนภาพร พลอยเอี่ยม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
615 - นางสาวบังอร พันธ์แจ่ม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
616 - นายสิทธิชา ทองใบ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
617 - นางสาวเสาวรส มีบรรจง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
618 - นายวุฒิไกร ศรีนิล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
619 - นายวิษณุ นาคผง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
620 - นางสาวชลธิชา จันทร์อินทร์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
621 - นางสาววันวิสาข์ แย้มเสนาะ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
622 - นางสาวสิริพร มุกดา - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
623 - นางสาววีรยา พ่วงเจริญ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
624 - นางสาวศิริขวัญ อันหลำ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
625 - นางสาวอารีย์รัตน์ ศรีพัฒนาพร - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
626 - นางสาวอุษณีย์ ปาลกวงษ์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
627 - นางสาวฉัตรสุคนธ์ ตันปฐมกุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
628 - นางสาวปนัดดา พูนสิทธิโชคชัย - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
629 - นางสาวอุมล ตั้งจิตพัฒนกุล - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
630 - นายปกรณ์ ปฐมชัยอัมพร - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
631 - นายธีรศักดิ์ ศรีสุขนาม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
632 - นางสาวสีวลี รุ่งแผน - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
633 - นางสาวศิริวรรณ ว่องไว - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
634 - นางสาวพัชราพร สุขจุ้ย - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
635 - นางสาวนิชกานต์ สุกเข็ม - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
636 - นายณฐวรรช รัตนาราตรี - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
637 - นายนิพัช หนูฉายา - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
638 - นางสาวพิมพ์พา รุ่งแจ้ง - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
639 - นางสาวนิศากร ชูบุญ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
640 - นายธนพล ผุยรอด - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
641 - นายรัชพล ชนะจินดานนท์ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
642 - นางสาวมะลิสา เฮงเจริญ - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
643 - นายณัฐ มากสำลี - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
644 - นายสุเทพ มั่นนุช - 2548 20000 27. ทุนสนับสนุนการศึกษาตามโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย
645 - นางสาวอินทิรา พุกทา 47/327/1 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
646 - นางสาววรัญญา ปริดาธวัน 47/327/1 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
647 - นางสาวอุทุมพร บุญลับ 47/249/1 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
648 - นายพรชัย แซ่ตั้ง 47/249/1 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
649 - นางสาวสุภาพร รื่นโพธิ์วงษ์ 47/270/2 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
650 - นางสาวนาตยา คิดในทางดี 47/418/5 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
651 - นางสาวสุชาดา น้ำค้าง 47/477/3 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
652 - นางสาวปาริชาติ วังกรานต์ 47/477/3 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
653 - นางสาวภัทรนันท์ ตระกูลโอสถ 47/308/4 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
654 - นายสมศักดิ์ ลัดสวน 47/332/1 2548 10000 3. ทุนการศึกษา บริษัทโตย้าฯ สาขานครปฐม
655 - นางสาวพวงแก้ว บุตรนุช 45/40 2548 10000 4. ทุนการศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
656 - นายธรรมนูญ เหมณี 45/1 2548 10000 4. ทุนการศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
657 - นายปราโมทย์ เซี่ยงหลิว 45/17 2548 10000 4. ทุนการศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
658 - นายวิทยา เภาจี๋ 45/33 2548 10000 4. ทุนการศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
659 - นางสาวณัฏวรรณ ปัทวิง 45/40 2548 10000 4. ทุนการศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
660 - นายสุพล ดำรงทรัพย์พงศ์ 46/8 2548 6000 5. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
661 - นางสาววรัญญู ประสุนิงค์ 47/467/1 2548 6000 5. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
662 - นายกฤษณะ ประภาพันธ์ 48/328/2 2548 15000 6. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
663 - นางสาวศิริวรรณ ผึ้งน้อย 48/327/2 2548 15000 6. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
664 - นางสาวสุพรรษา จิ๋วสกุล 46/17 2548 15000 6. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
665 - นางสาวรัตนา วงเวียงจันทร์ 46/39 2548 15000 6. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
666 - นางสาวรุ่งกมล ล้ำตระกูล 48/327/1 2548 6000 7. ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
667 - นางสาวดพชร์รุ้ง โคกคำ 47/308/5 2548 20000 8. ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
668 - นางสาวพเยาว์ พวงพั้ว 45/55 2548 20000 8. ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
669 - นางสาวหยาดน้ำผึ้ง เสือกลิ่น 48/308/7 2548 10000 9. ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสุมาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
670 - นายกฤติน ผิวชะอุ่ม 48/230/2 2549 3000 1. ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมฯ
671 - นางสาวจุไรรัตน์ บุญทิพย์ 48/352/1 2549 3000 1. ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมฯ
672 - นายเฉลิมพร กระแจ่ม 46/63 2549 5000 10. ทุนสภานักศึกษา
673 - นายนพพร แสงอาทิตย์ 48/249/1 2549 6300 11. กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
674 - นางสาวชุติกาญจน์ ย้งขยอ 47/243/1 2549 6300 11. กองทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
675 - นางสาวอุมล ตั้งจิตพัฒนกุล - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
676 - นางสาวแรมจันทร์ ล้ำเลิศ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
677 - นายธีระศักดิ์ ศรีสุขนาม - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
678 - นางสาวพัชรี คำเคน - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
679 - นางสาวนวพร ดนัยศิริพงษ์ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
680 - นางสาวสิวารัตน์ นุชสวาท - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
681 - นางสาวน้ำผึ้ง ทองคำ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
682 - นางสาวนฤมล เย็บเปิ่ง - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
683 - นายศรันยู ศรสุวรรณวุฒิ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
684 - นางสาวกันทิกา หลวงทิพย์ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
685 - นายเอนก หนูตันสาลี - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
686 - นายสไสว ศิลา - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
687 - นายเทวิน ผมหอม - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
688 - นางสาวปิยะเนตร จันทร์ฉิม - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
689 - นายพรชัย โห้สงวน - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
690 - นางสาวประการทิพย์ เรืองระยับ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
691 - นางสาวชุติมา เปี่ยมสมุท - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
692 - นางสาวสาวิตรี บุญครอง - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
693 - นางสาวอารีวัลย์ นาคมี - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
694 - นางสาวนิตยา กระตะศิลา - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
695 - นางสาวขวัญใจ ฮวบนิล - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
696 - นางสาวธัญญรักษ์ โสมบ้านกวย - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
697 - นางสาววีรยา พยาบาล - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
698 - นางสาวมินตรา จวงสอน - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
699 - นางสาวสุปราณี จันทร์หอมหวล - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
700 - นางสาวรัตนา พันธ์ดี - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
701 - นางสาวฉลองพร ไขแสงทอง - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
702 - นางสาวธัญรัตน์ ปรางทอง - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
703 - นางสาวผุสดี มั่นปกป้อง - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
704 - นางสาวจันทิรา หิรัญลำไย - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
705 - นางสาวปวีณา ปัจฉิมเขตต์ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
706 - นางสาววาสนา ฟักประไพ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
707 - นางสาวศศิธร บุตรน้ำเพ็ชร - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
708 - นายปิยะ ใจกล้า - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
709 - นางสาวเพ็ญนภา ญานศิริ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
710 - นางสาวจิตราภรณ์ ภุมรินทร์ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
711 - นายวิศรุต สุขอร่าม - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
712 - นายศิลา กลั่นแกล้ว - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
713 - นางสาวภาวินี เอี่ยมศรีเพชร - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
714 - นางสาวศิริพร ลีแก้ว - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
715 - นางสาวอัญชนา อัคคีเดช - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
716 - นางสาวกรวิภา นาคศรี - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
717 - นางสาวพัชราภรณ์ ภาษยวรรณ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
718 - นายวิษณุ นาคผง - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
719 - นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธ์ - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
720 - นางสาวอัญชลี อยู่เย็น - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
721 - นายอนุวัฒน์ บุญนวม - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
722 - นางสาวปัทมวรรณ สืบพลาย - 2549 0 12.ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาจากครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
723 - นางสาวยุพดี ดวงพรกชกร - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
724 - นางสาวจันทร์ฉาย ฉายอรุณ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
725 - นางสาวอุไรวรรณ บุญสุวรรณ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
726 - นางสาวพรนิภา หมุนทอง - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
727 - นางสาวกอบกุล รุ่งทิวากร - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
728 - นางสาวจินตหรา แย็มโอษฐ์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
729 - นางสาวกัลยา ฤกษ์ดี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
730 - นางสาววิภาวรรณ ดำเกลี้ยง - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
731 - นายอิทธิพร คงถิ่น - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
732 - นางสาวกนกวรรณ สุกดิบ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
733 - นายฤทธิไกร ชูเจริญบดี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
734 - นางสาวเกศริน ออมสิน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
735 - นางสาวชุติมา สุขเกษม - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
736 - นายขวัญชัย ศรีบุญช่วย - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
737 - นางสาวอรวรรณ ซุ่ยหิรัญ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
738 - นายวทัญญู รัตนจารุพักตร์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
739 - นายสุรชัย อังสนาวศิน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
740 - นางสาวหทัยรัตน์ อนันตบุตร - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
741 - นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
742 - นางสาววันทนา วรรณคดี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
743 - นายมานะ รังสิมาการ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
744 - นางสาวอัญชลี คำกองแก้ว - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
745 - นายอรรถพล บัวชุม - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
746 - นางสาวนันทวัน ฟักโต - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
747 - นางสาวนิดาทร กึกก้องพาณิชย์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
748 - นายทรงพล สวนทอง - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
749 - นางสาวนภาพร สุนทรวิไลย - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
750 - นางสาวเนตรชนก ศริอรุณ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
751 - นางสาวชลธิชา พงษ์สุทัศน์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
752 - นายสมศักดิ์ ลัดสวน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
753 - นางสาววรรณดี จัตรหาญ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
754 - นางสาวอภิญญกรณ์ ขุนวิเศษ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
755 - นายณัฐพงษ์ ขุนภัคดี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
756 - นางสาวสิริลักษณ์ จินาย - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
757 - นางสาวพนิตตา ฤดีสุขธนกุล - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
758 - นางสาวสุวรรณา เข็นชื่อ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
759 - นางสาววนิดา เนตรบูรณะ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
760 - นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่ม - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
761 - นางสาววิภาวดี กันทะวงศ์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
762 - นางสาวสุภา เอื้อนภาพร - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
763 - นางสาวพัชราพร สุขจุ้ย - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
764 - นางสาวกรวิภา จันทร์เทพ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
765 - นางสาวนุชนารถ สัมฤทธิ์นรพงศ์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
766 - นายวัชรินทร์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
767 - นางสาวบุญเสริม ปานทน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
768 - นางสาวดรุณี พุทธา - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
769 - นางสาววารี เกริกสุธิ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
770 - นางสาววีรนุช เนื้ออ่อน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
771 - นางสาวจันทรา ช่อเหมือน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
772 - นางสาวฐิตาภา เภาพูล - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
773 - นางสาวปวิณวัชร์ เมฆสง่า - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
774 - นางชนันศรี สอนคำ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
775 - นายอนุชิต ทองดี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
776 - นางสาววิลาวัลย์ เพชรชัด - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
777 - นายจักรกฤษณ์ ชูนิตย์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
778 - นางสาวชุติมา ทรัพย์ผุด - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
779 - นายชานนท์ สามทองกล่ำ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
780 - นางสาวเกศญา สุนทรศักดิ์สกุล - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
781 - นางสาวมณีรัตน์ ทั่งศรี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
782 - นางสาวดวงใจ บุญแต่ง - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
783 - นางสาวกาญจนี จั่นหยวก - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
784 - นางสาวลักษณา พุ่มนิจ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
785 - นางสาวสิริพร แซ่ไหน - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
786 - นางสาวจารุวรรณ รอดอยู่ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
787 - นางสาวอุตสาห์ อิ่มเพชร - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
788 - นางสาวหฤทัย โกมลหิรัญ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
789 - นางสาวนุจเรศ สรเคช - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
790 - นางสาววราภรณ์ คำกองแก้ว - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
791 - นายเอกรัฐ ทุนดี - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
792 - นายกิตติศักดิ์ ขันทะเขต - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
793 - นางสาวรจนา เครือวัลย์ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
794 - นางสาวปวีณา บุญเลิศ - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
795 - นางสาววรารัตน์ อย่าหนู - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
796 - นางสาวนันทิภา ทะรักษา - 2549 0 13. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย (พิจารณารายใหม่)
797 - นายกฤษณะ ประภาพรรณ 49/13 2549 20000 14.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
798 - นางสาวศิริวรรณ ผึ้งน้อย 48/327/2 2549 20000 14.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
799 - นางสาวสุพรรษา จิ๋วสกุล 46/17 2549 20000 14.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
800 - นางสาวรัตนา วงษ์เวียงจันทร์ 46/39 2549 20000 14.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
801 - นางสาวรุ่งกมล ล้ำตระกูล 48/327/1 2549 6000 15.ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
802 - นางสาวเพชร์รุ่ง โคกคำ 47/308/5 2549 20000 16.-
803 - นางสาวหยาดน้ำผึ้ง เสือกลิ่น 48/308/7 2549 10000 17.ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาลัยฯ
804 - นางสาวศุรากาญจน์ แก้วพรมเลิศ 47/230/2 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
805 - นางสาวจุรีมาศ ชื่นบุญมา 46/5 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
806 - นางสาวชลธิชา โพธิกุล 47/501/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
807 - นางสาวอลิสา มุ่สุรีย์ 47/134/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
808 - นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ 46/55 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
809 - นางสาวนิสากร ดิษฐกระจัน 47/101/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
810 - นางสาวบุศรินทร์ อภิรักษบิต 46/28 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
811 - นางสาวกุสุมา กัณหา 47/186/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
812 - นางสาวตรีทิพย์ อนงค์ทอง 47/243/2 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
813 - นางสาวศรันยา ศรีทอง 47/332/2 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
814 - นางสาวศิริรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 45/38 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
815 - นางสาวธนกร ขำเลิศ 46/15 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
816 - นางสาวราตรี ทองโชติ 47/447/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
817 - นางสาวนริศรา บัวหลวงงาม 47/101/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
818 - นางสาวสุภากรณ์ โพธิ์อุบล 47/186/1 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
819 - นางสาวสิริลักษณ์ แจ้งธรรมมา 47/332/2 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
820 - นางสาวรุลี ซื้อตรง 46/45 2549 20000 18.ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ
821 - นางสาวเอี่ยมพร จันทอง - 2549 5000 19.ทุนการศึกษาอนุสรณ์"นายวิชัย สมประชา"
822 - นางสาวปานทิพย์ จังพานิช - 2549 5000 19.ทุนการศึกษาอนุสรณ์"นายวิชัย สมประชา"
823 - นางสาวจันทรา เงาจินดา - 2549 5000 19.ทุนการศึกษาอนุสรณ์"นายวิชัย สมประชา"
824 - นางสาวสมปอง มาสว่าง - 2549 5000 19.ทุนการศึกษาอนุสรณ์"นายวิชัย สมประชา"
825 - นายพรรศักดิ์ สุริยะกุล 47/308/4 2549 6000 2. ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฯ
826 - นางสาวสุวิมล สิมมาพิมพ์ 47/248/1 2549 6000 2. ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฯ
827 - นายบุญเลิศ ทองหาร 46/4 2549 20000 20.ทุนการศึกษามูลนิธินิวิตไกรฤกษ์
828 - นางสาวอุทุมพร บุญจับ 47/249/1 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
829 - นายพรชัย แซ่ตั้ง 47/249/1 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
830 - นางสาวนาตยา คิดในทางดี 47/418/5 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
831 - นางสาวสุชาดา น้ำค้าง 47/477/3 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
832 - นางสาวปาริชาติ วังกรานต์ 47/477/3 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
833 - นางสาวภัทรนันท์ ตระกูลโอสถ 47/308/4 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
834 - นายนิพนธ์ มูลเภา 46/59 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
835 - นางสาวปัทมา ใจเย็น 47/308/4 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
836 - นางสาวศรีรัตนะ โขจุลธรรม 48/327/1 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
837 - นางสาวจันทร์ฉาย ฉายอรุณ 46/38 2549 10000 21.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้าฯนครปฐม
838 - นายสำรวย อยู่เย็น 48/339/1 2549 6000 22.ทุนการศึกษานางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย
839 - นางสาวจันทิมา สังข์ดำเนินการ 48/101/1 2549 35000 23.ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ
840 - นางสาวส่องแสง พาทอง 48/477/3 2549 35000 23.ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ
841 - นางสาวยุวดี บุญพาศิริโชติ 48/328/2 2549 35000 23.ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ
842 - นางสาววรดา พิมดี - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
843 - นายมทิต อรุณเลิก - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
844 - นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์ศักดิ์ - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
845 - นางสาววราภรณ์ ธีระชัย - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
846 - นางสาวหนึ่งฤทัย สุขเสริม - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
847 - นางสาวสุภาพร ระดาบุตร - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
848 - นายสำรวย อยู่เย็น - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
849 - นางสาวโสภา มันแร่ - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
850 - นายสุรเกียรติ สุวรรณา - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
851 - นายเจริญ อินปา - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
852 - นายเฉลิมพล ชาวปลายนา - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
853 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
854 - นางสาวธิดารัตน์ สระจูม - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
855 - นางสาวรสรินทร์ บัวทอง - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
856 - นางสาวยุพารัตน์ คำแก้ว - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
857 - นางสาวสุธาทิพย์ กระต่ายทอง - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
858 - นายไพฑูรย์ ดาวเรือง - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
859 - นางสาวเพ็ญพักต์ วาสายุง - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
860 - นางสาววรรณนิศา แซ่อึ้ง - 2549 0 24.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
861 - นางสาววรดา พิมดี 48/243/1 2549 3000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
862 - นางสาวณัฐริฌา ฆ้องบ้านโข้ง 48/243/2 2549 3000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
863 - นางสาวชุติกาญจน์ ย้งขยอ 47/243/1 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
864 - นางสาวปราณี โตแก้ว 47/243/1 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
865 - นางสาวจันทร โตแก้ว 47/243/1 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
866 - นางสาวอทัยรัตน์ วงศ์ศรีเสมา 47/243/1 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
867 - นางสาวหิรัญญา เดชอุดม 47/243/2 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
868 - นางสาวอรนุช นางแย้ม 47/243/2 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
869 - นางสาวรุ่งพร ทั่งเหล็ก 47/243/2 2549 2000 3. ทุนการศึกษา ผศ. รังสี จรูญรัตน์
870 - นางสาววิไล ชิตนาภรณ์ 47/418/4 2549 5000 4. ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
871 - นางสาวปราณี จันทร์พูล 49/52 2549 20000 5. ทุนการศึกษาบิษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด
872 - นายเกรียงไกร มีทรัพย์มั่น 46/31 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
873 - นางสาวนุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ 46/44 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
874 - นายอภิเชษฐ์ สังข์กลิ่นหอม 47/327/2 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
875 - นายยุทธการ กิมเฮ็ง 47/308/1 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
876 - นางสาวนุจรีย์ ศรีคำ 46/35 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
877 - นางสาวมาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน 46/7 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
878 - นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์ 48/249/1 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
879 - นายระพี มีทรัพย์มั่น 48/477/1 2549 5000 6. ทุนการศึกษาคุณเล็ก วิชญพงศ์และคุณขวัญชัย เหลืองสีดี
880 - นายวิษณุ นาคผง 48/101/1 2549 4000 7. ทุนการศึกษาผศ. เจียม เคหะธูป
881 - นางสาวอัจฉรา วัมนอาภรณ์ 47/102/1 2549 4000 7. ทุนการศึกษาผศ. เจียม เคหะธูป
882 - นายธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ 46/45 2549 4000 7. ทุนการศึกษาผศ. เจียม เคหะธูป
883 - นายสุพล ดำรงทรัพย์พงศ์ 46/8 2549 6000 8. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
884 - นางสาววรัญญู ประสุนิงค์ 47/467/1 2549 6000 8. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
885 - นางสาวสุนันทา ปินะทาโน 47/270/2 2549 12000 9. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
886 - นายประยูร นิ่มน่วม 47/332/2 2549 12000 9. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
887 - นายกฤติน ผิวชะอุ่ม 48/230/2 2550 3000 1.ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม
888 - นางสาวจุไรรัตน์ บุญทิพย์ 48/352/1 2550 3000 1.ทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม
889 - นายคณิตศร นารถน้อย 50/46 2550 2000 10.ทุนการศึกษา ผศ.เจียม เคหะธูป
890 - นายอนุชา ภูสกุล 49/25 2550 2000 10.ทุนการศึกษา ผศ.เจียม เคหะธูป
891 - นายศักรินทร์ รักป่า 49/25 2550 2000 10.ทุนการศึกษา ผศ.เจียม เคหะธูป
892 - นางสาวสุจิตรา ปลื้มถนอม 49/25 2550 2000 10.ทุนการศึกษา ผศ.เจียม เคหะธูป
893 - นางสาววีรนุช โคตรแก้ว 47/186/1 2550 4000 10.ทุนการศึกษา ผศ.เจียม เคหะธูป
894 - นางสาวอุทุมพร บุญเจิม 47/249/1 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
895 - นายพรชัย แซ่ตั้ง 47/249/1 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
896 - นางสาวนาตยา คิดในทางดี 47/418/5 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
897 - นางสาวสุชาดา น้ำค้าง 47/477/3 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
898 - นางสาวปริชาติ วังกรานต์ 47/477/3 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
899 - นางสาวภัทรนันท์ ตระกูลโอสถ 47/308/4 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
900 - นางสาวปัทมา ใจเย็น 47/308/4 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
901 - นางสาวศรีรัตนะ โขจุลธรรม 48/327/1 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
902 - นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม 48/101/1 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
903 - นางสาวพัชรี อำไพ 48/243/1 2550 10000 11.ทุนการศึกษาบริษัทโตโนต้าฯนครปฐมจำกัด
904 - นายนพพร แสงอาทิตย์ 48/249/1 2550 6300 12.กองทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
905 - นางสาวชุติกาญจน์ ยังขยอ 47/243/1 2550 6300 12.กองทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
906 - นางสาวปราณี จันทร์พูล 49/52 2550 20000 13.ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด
907 - นางสาวหยาดน้ำผึ้ง เสือกลิ่น 48/308/7 2550 10000 14.ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์
908 - นางสาวน้ำทิพย์ พุทธมนต์พิทักษ์ 50/36 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
909 - นางสาวนิตยา ชูชีพ 50/11 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
910 - นายอนุชา จันทองม่วง 50/38 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
911 - นายนาวิน แกละสมุทร 50/6 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
912 - นางสาวเกศกานดา เจือไทย 50/1 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
913 - นางสาวจุฑาภรณ์ คณานับ 50/4 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
914 - นางสาวระพีพร คงกะพัน 50/10 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
915 - นางสาววารี เมฆศรีสวรรค์ 50/49 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
916 - นายพงศ์พันธ์ สุวรรณหาญ 50/54 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
917 - นางสาวพัตราภรณ์ ผดุงรัตน์ 50/31 2550 1500 15.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
918 - นายชาตรี กรีมาพุตร 11.2 2550 20000 16.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
919 - นางสาวศิริประภา สนนาด 50/24 2550 20000 16.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
920 - นายสำรวย อยู่เย็น 308/339/1 2550 6000 17.ทุนการศึกษา นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย
921 - นางสาวสุนันทา พินะทาโน 47/270/2 2550 13000 18.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
922 - นายประยูร นิ่มน่อม 47/332/2 2550 13000 18.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
923 - นายสุริยะ ผึ้งบำรุง 48/230/1 2550 20000 19.ทุนการศึกษามูลนิธินิวิตไกรฤกษ์
924 - นายพรรศักดิ์ สุริยกุล 47/308/4 2550 6000 2.ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
925 - นางสาวสุวิมล สัมมาพิมพ์ 47/248/1 2550 6000 2.ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
926 - นางสาวชมพู ผาสุก 49/11 2550 9000 20.ทุนการศึกษาม.ราชภัฏนครปฐม
927 - นายพัชรวัตน์ ชาวบางพรหม 48/308/7 2550 9000 20.ทุนการศึกษาม.ราชภัฏนครปฐม
928 - นางสาวสุวิมล มั่นคง 47/241/1 2550 9000 20.ทุนการศึกษาม.ราชภัฏนครปฐม
929 - นางสาวเพชร์รุ่ง โคกคำ 47/308/5 2550 20000 21.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
930 - นางสาววรดา พิมดี - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
931 - นายวาทิต อรุณเลิก - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
932 - นางสาววลัยลักษณ์ วงษ์ศักดิ์ - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
933 - นางสาววราภรณ์ ธีระชัย - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
934 - นางสาวหนึ่งฤทัย สุขเสริม - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
935 - นางสาวสุภาพร ระดาบุตร - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
936 - นายสำรวย อยู่เย็น - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
937 - นางสาวโสภา มั่นแร่ - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
938 - นายสุรเกียรติ สุวรรณา - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
939 - นายเจริญ อินปา - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
940 - นายเฉลิม พลชาวปลายนา - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
941 - นางสาวเกตุวดี แย้มดีเลิศ - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
942 - นางสาวธิดารัตน์ สระจูม - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
943 - นางสาวรสรินทร์ บัวทอง - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
944 - นางสาวสุธาทิพย์ กระต่ายทอง - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
945 - นายไพฑูรย์ ดาวเรือง - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
946 - นางสาวเพ็ญพักต์ วาสายุง - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
947 - นางสาววรรณนิศา แซ่อึ้ง - 2550 10000 22.ทุนการศึกษาโครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน
948 - นางสาวรุ่งกมล ล้ำตระกูล 48/327/1 2550 6000 23.มูลนิธฺช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระราชูปถัมภ์
949 - นางสาวพรรณิกา ลูกรัก - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
950 - นางสาวจิราพร จำเริญ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
951 - นางสาวปรียาภรณ์ พลไตร - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
952 - นางสาวชมพูนุท เล็กแดงอยู่ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
953 - นางสาวนันทววณ วิไลประเสิฐ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
954 - นายพิเชษฐ์ แซ่จ๋าว - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
955 - นางสาวจิราพร ฤทธิ์เนติกุล - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
956 - นางสาวกัลยา ประทีปคีรี - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
957 - นางสาวนารีแก้ว ชัยยา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
958 - นางสาวพรธิดา วาดด้วงมา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
959 - นางสาวอรุณี พินิจกุลชัย - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
960 - นางสาววิศรา พสุนธรากาญจน์ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
961 - นางสาวนิยม แก้วอาสา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
962 - นางสาวจริยา จันทร์ศรี - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
963 - นางสาวอารีรัตน์ กอเจริญ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
964 - นางสาวชมภู้ ใจตรง - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
965 - นางสาวศิริกาญจน์ ธรรมนำดี - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
966 - นางสาวจินตหรา เนียมเพราะ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
967 - นางสาวศลิษา แจ้งใจดี - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
968 - นางสาวสุภาพร แซ่ไหล - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
969 - นางสาวสุดาวรรณ พลอยงาม - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
970 - นางสาวกมลรัตน์ แก้วมหา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
971 - นางสาววราพร มะลังกา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
972 - นางสาวทิวาพร ตรีแจ่มจันทร์ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
973 - นางสาววิภาดา สระทองแห่ว - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
974 - นางสาวพีรพร เกษตรไพสิฐ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
975 - นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
976 - นางสาวรุ่งนภา ทองเปลี่ยว - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
977 - นางสาววันวิสาข์ ทัศนะเกตุ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
978 - นางสาวดวงนภา อิทธิสาร - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
979 - นางสาวเยาวภา ห้วยหงษ์ทอง - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
980 - นางสาวดวงรัชนี เติงสกุล - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
981 - นางสาวดวงใจ ชิกณงค์รัตนา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
982 - นายฉัตรชัย เฉลิมเลิศปัญญา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
983 - นางสาวจิตรานุช เครืออยู่ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
984 - นางสาวสุอักษร คงเมือง - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
985 - นางสาวณิภารัตน์ วรนิติเยาวภา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
986 - นายบัญชา เพ่งพาณิชย์ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
987 - นางสาวกาญจนา ยาทองไชย - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
988 - นางสาวรัศมี เพียรทอง - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
989 - นางสาวพิมพรรณ ศรสุวรรณ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
990 - นางสาวปวีณา นันทะโคต - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
991 - นางสาวอลิษา บุตรดีสา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
992 - นางสาวทิพวรรณ หมวดยา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
993 - นางสาวลักษณา เปียแก้ว - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
994 - นายปรัชญา เครือสำอางค์ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
995 - นายภัทราวุฒิ แย้มมา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
996 - นายมังกร สุขประเสริฐ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
997 - นายเจษฎา พลายด้วง - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
998 - นายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
999 - นายกิตติศักดิ์ ด้วงสุวรรณ - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
1000 - นางสาวมนัสนันท์ กุลจิตติรังสี - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
1001 - นางสาวสุทิสา ขาวเอียด - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
1002 - นายชัยรัตน์ อ่อนประชา - 2550 0 24.ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
1003 - นางสาวจันทิมา สังขดำเนินการ 48/101/1 2550 50000 3.ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1004 - นางสาวส่องแสง พาทอง 48/477/3 2550 50000 3.ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1005 - นางสาวยุวดี บุญพาสิริโชติ 48/328/2 2550 50000 3.ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1006 - นางสาวเพียงภมร ต้นสอน 47/418/4 2550 13000 4.ทุนการศึกษา"มูลนิธิซีเมนต์ไทย"
1007 - นางสาววิไล รัตนาภรณ์ 47/418/4 2550 5000 5.ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
1008 - นางสาวสาลินี แตนรินทร์ 47/477/1 2550 3000 6.ทุนการศึกษาวัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.นครปฐม
1009 - นางสาวศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์ 48/332/2 2550 5000 7.ทุนการศึกษา ผศ.แสงอรุณ เจียงชัย
1010 - นางสาววีรนุช โคตรแก้ว 47/186/1 2550 5000 7.ทุนการศึกษา ผศ.แสงอรุณ เจียงชัย
1011 - นายวันชัย อินทจักร์ 50/2 2550 5000 7.ทุนการศึกษา ผศ.แสงอรุณ เจียงชัย
1012 - นางสาววรัญญู ประสุนางค์ 47/467/1 2550 6000 8.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
1013 - นางสาวศิริวรรณ ผึ้งน้อย 48/327/2 2550 20000 9.ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1014 - นางสาวสุดาวรรณ เตี้ยเนตร์ 50/30 2550 20000 9.ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1015 - นางสาวพิมพา นิราพันธ์ 50/43 2550 20000 9.ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1016 - นางสาวณิชานันท์ ธาตุเหล็ก 50/29 2550 20000 9.ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1017 - นายพรเทพ สะสมทรัพย์ 51/13 2551 8000 1.ทุนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
1018 - นางสาวจันทิมา สังขดำเนินการ 48/101/1 2551 20000 10.ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1019 - นางสาวส่องแสง พาทอง 48/477/3 2551 20000 10.ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1020 - นางสาวยุวดี บุญษาศิริโชติ 48/328/2 2551 20000 10.ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
1021 - นายชาตรี กรีมาบุตร 11.2 2551 20000 11.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1022 - นางสาวศิริประภา สนนาค 50/24 2551 20000 11.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1023 - นางสาวจุรีรัตน์ แสนสุข 51/37 2551 20000 11.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1024 - นายอนุชา จันทองม่วง 50/38 2551 6000 12.ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
1025 - นางสาวรุ่งกมล ล้ำตระกูล 48/327/1 2551 6000 12.ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
1026 - นายสุริยะ ผิ้วบำรุง 48/230/1 2551 20000 13.ทุนการศึกษามูลนิธิวัตไกรฤกษ์
1027 - Mr.Ngugen Ngoc Thuyet 50/30 2551 0 14.ทุนการศึกษา ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
1028 - นางสาวสุรัสวดี แป้นท้วม 51/10 2551 13000 17.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
1029 - นายนลธวัช ปะวะขัง 51/61 2551 13000 17.ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
1030 - นางสาวกชพร จันทรธาดา - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1031 - นายอนุพงษ์ ยอดรักษ์ - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1032 - นายประกาส จันทร์แก้ว - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1033 - นายสุริยา หนูหาไหม - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1034 - นางสาวไอนิง มูซอป่าอ้อ - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1035 - นางสาวสุดใจ แก้ประสิทธิ์ - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1036 - นางสาวมะลิวัลย์ แก้มสาม - 2551 40000 18.ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1037 - นางสาวน้ำทิพย์ พุทธมนต์พิทักษ์ 50/36 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1038 - นางสาวนิตยา ชูชีพ 50/11 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1039 - นางสาวจุไรรัตน์ เริงวิจิตรา 50/6 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1040 - นางสาวพัตราภรณ์ ผดุงรัตน์ 50/31 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1041 - นายอนุชา จันทองม่วง 50/38 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1042 - นายนาวิน แกละสมุทร 50/6 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1043 - นางสาวเกศกานดา เจือไทย 50/7 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1044 - นางสาวจุฑากรณ์ คณานับ 50/4 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1045 - นางสาวระพีพร คงกระพัน 50/10 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1046 - นางสาววารี เมฆศรีสวรรค์ 50/49 2551 20000 19.ทุนมูลนิธิกรรมฐานวัดพระปฐมเจดีย์
1047 - นายจามร เพ็งสวย 49/13 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1048 - นางสาวชมพู ผาสุก 49/11 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1049 - นายกฤติน ผิวชะอุ่ม 48/230/2 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1050 - นางสาวสุรีย์ แดงพยนต์ 48/308/7 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1051 - นางสาวจันทิมา สังขดำเนินการ 48/101/1 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1052 - นางสาวส่องแสง พาทอง 48/477/3 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1053 - นางสาวยุวดี บุญษาศิริโชติ 48/328/2 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1054 - นางสาวศรีรัตนะ โขจุลธรรม 48/427/1 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1055 - นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม 48/101/1 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1056 - นางสาวพัชรี อำไพ 48/243/2 2551 10000 2.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม
1057 - นายสามารถ โพธิ์ทอง 49/25 2551 30000 20.ทุนสงเคราะห์วัดใหม่ปิ่นเกลียว
1058 - นายภูมรินทร์ ขุนพิลึก 49/9 2551 30000 20.ทุนสงเคราะห์วัดใหม่ปิ่นเกลียว
1059 - นายสาธิต กุยเซ็ง 47/134/1 2551 30000 20.ทุนสงเคราะห์วัดใหม่ปิ่นเกลียว
1060 - นายพงษ์พจน์ อาซอง 50/5 2551 6076 21.ทุนการศึกษาโครงการนิเทศศาสตร์สื่อสารความดี ปีการศึกษา2551
1061 - นางสาวสุนิสา ขาวเอียด 50/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1062 - นายชัยรัตน์ อ่อนประชา 50/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1063 - นายธนาวุฒิ สินเปรุ 50/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1064 - นายปนิธิ เจิมสูงเนิน 50/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1065 - นางสาวกุสุมา อุณหพงศา 50/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1066 - นางสาวแพรวเพชร ธรรมา 50/25 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1067 - นางสาวดารารัตน์ แจ่มจำรัส 50/37 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1068 - นางสาววิภา อินคล้าย 50/3 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1069 - นางสาวพรรณิกา ลูกรัก 50/6 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1070 - นายฉัตรชัย เฉลิมเลิศปัญญา 50/11 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1071 - นางสาวอริศรา สายเอก 50/14 2551 11000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1072 - นางสาวฐิติมาพร ทองหล่อ 50/34 2551 8600 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1073 - นางสาวสุนีย์ สมานทรัพย์ 50/35 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1074 - นางสาวณัฐกานต์ เนียมเพราะ 50/36 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1075 - นางสาวปริศนา ชมภูนุช 50/36 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1076 - นางสาวกมลรัตน์ แก้วมหา 50/44 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1077 - นางสาวสมหญิง ไกลหา 50/53 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1078 - นางสาวรุ่งทิพย์ เดชใจทัด 50/53 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1079 - นายสุริยา เมืองอินทร์ 50/53 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1080 - นางสาวจุรีพร ชิ้นฮะง้อ 50/53 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1081 - นางสาวอารยา แก้วบัวดี 50/53 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1082 - นางสาวจิราพร ยินดี 51/58 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1083 - นางสาวศิรินทรา แก้วหนองโพธิ์ 51/10 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1084 - นางสาวสมฤทัย ศรีอนันต์ 51/59 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1085 - นางสาวอุมาภรณ์ วงษ์ศีล 51/67 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1086 - นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย 51/33 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1087 - นายสันติสุข ช่างเย็น 51/8 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1088 - นางสาวน้ำผึ้ง ดับสันเทียะ 51/4 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1089 - นางสาวกรรณิการ์ เจนใจ 51/4 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1090 - นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า 51/8 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1091 - นางสาวจริยา ธนาคุณ 51/10 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1092 - นางสาวชมภูนุช จันทร์สว่าง 51/37 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1093 - นางสาวนิภารัตน์ ราตรี 51/11 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1094 - นางสาวนิภาวรรณ คนทน 51/8 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1095 - นางสาวศุภลักษณ์ จิตรสมบุญ 51/3 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1096 - นางสาวศิริรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 51/60 2551 8000 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1097 - นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1098 - นายธนวันต์ พูนวศินมงคล 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1099 - นายอภิสร วงษ์ทองแท้ 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1100 - นายนรินทร์ วงศ์ประไพพักตร์ 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1101 - นายสุทธิรัตน์ ตันพันตรี 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1102 - นายประสิทธิ์ มากเอียด 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1103 - นายสาธิต สงวนจีน 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1104 - นายสุพจน์ ทวีชัย 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1105 - นางสาวไพริน ธรรมราชา 51/2 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1106 - นางสาววันวิสาข์ จันทิวาสน์ 51/8 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1107 - นายยอดรัก โสภาพ 51/8 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1108 - นายบัญชา จิระพานิชกุล 51/38 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1109 - นางสาวปารวี คงใจทิพยเดชา 51/9 2551 9500 22.ทุนความสามารถพิเศษฯ80พรรษา
1110 - นางสาวสุวิมล มั่นคง 47/241/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1111 - นางสาววาสนา สิริอำนวย 48/101/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1112 - นายวิศิษฏ์ พุทธประเสริฐ 48/10/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1113 - นางสาวจุฑารัตน์ ว่องไวไพโรจน์ 48/243/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1114 - นางสาวภาวิณีย์ บุญศรี 48/243/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1115 - นางสาวมฤดี อยู่พ่วง 48/243/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1116 - นางสาวศิริพร ลีแก้ว 48/243/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1117 - นางสาวสุนันท์ธิณี เซี่ยงหวอง 48/243/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1118 - นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสวัสดิ์ 48/249/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1119 - นางสาวสุนารี เก่งวาณิชย์ 48/249/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1120 - นางสาวจิตติมา จิรโพธิธรรม 48/249/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1121 - นายปราโมท เอมมา 48/270/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1122 - นางสาวเพ็ญศิริ กันธะสงศ์ 48/270/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1123 - นางสาวศราวัณ ภู่เพ็ชร์ 48/270/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1124 - นายสุรเชษฐ์ จงรักษ์ 48/270/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1125 - นางสาวแสงดาว นาคปาน 48/270/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1126 - นางสาวอัจฉรา จันหอม 48/270/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1127 - นายเสริมศักดิ์ อนุชิตอารมณ์ 48/305/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1128 - นางสาวฉวีวรรณ เครือแตง 48/308/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1129 - นางสาวสาวลักษณ์ รอดทอง 48/308/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1130 - นายฐิติณัฐ เทศทอง 48/308/4 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1131 - นางสาววิลาสินี รักหนึ่ง 48/308/5 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1132 - นางสาวสุภาณี กองโคตร 48/308/6 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1133 - นายบุญชัย มื่งมาลัยรักษ์ 48/308/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1134 - นางสาวปิยะพร โพธิ์พฤกษ์ 48/308/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1135 - นายพรเทพ อุ่นรั้ว 48/308/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1136 - นายสุรศักดิ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ 48/308/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1137 - นางสาวสุรีย์ แดงพยนต์ 48/308/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1138 - นางสาวจันทิมา วรภักดี 48/352/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1139 - นางสาวอิสรี สุดใจ 48/352/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1140 - นางสาวปาริฉัตร พุกเฉื่อย 48/418/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1141 - นางสาวเอื้องพร คงธาร 48/418/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1142 - นางสาวธิดารัตน์ สระจูม 48/418/4 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1143 - นายเจริญ อินปา 48/477/4 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1144 - นางสาวสุภาพร สังขดี 48/477/5 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1145 - นางสาวกรวิกา แซ่ลิ้ม 48/501/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1146 - นางสาวกาญจนา รวดเร็ว 48/501/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1147 - นางสาวพัชรี สามกองงาม 48/501/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1148 - นางสาวสมพร แสนระวัง 48/501/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1149 - นางสาวยบุศรา แสนอุบล 48/501/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1150 - นางสาวชมพู ผาสุก 49/11 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1151 - นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่นใหญ่ 49/16 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1152 - นางสาวนารีรัตน์ เทียนศิริ 49/18 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1153 - นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์ 49/13 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1154 - นางสาวชลธิชา พงษ์สุทัศน์ 49/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1155 - นายไสว ศิลา 49/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1156 - นางสาวลาวัลย์ จันทร์วงษ์ 49/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1157 - นางสาววาสนา นพมาศ 49/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1158 - นางสาวขนิษฐา รุ่งเรือง 49/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1159 - นางสาวปาริฉัตร ธรรมเทศ 49/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1160 - นางสาวรัตนาภรณ์ ระโหฐาน 49/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1161 - นางสาวเอื้อมพร พยัคฆา 49/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1162 - นายธนากร หงษาครประเสริฐ 49/27 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1163 - นางสาววนิดา เพชรเกอร์ 49/46 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1164 - นางสาวพรวิไล วันทอง 49/72 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1165 - นางสาวจีระนันท์ อยู่บุญ 49/59 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1166 - นางสาวอรนุช ศิริวัน 49/69 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1167 - นางสาวอวิกา ทองชัยเดช 49/69 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1168 - นางสาววาริกา ศุขยืน 49/69 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1169 - นายปธาน ต่อเหล่าค้า 49/51 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1170 - นางสาววจี บัวทอง 49/51 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1171 - นางสาวสุธาทิพย์ กระต่ายทอง 49/51 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1172 - นางสาวสุพัตรา แซ่เบ๊ 49/52 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1173 - นายฉัตรชัย สอนทา 49/71 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1174 - นางสาวดวงจันทร์ สารี 49/71 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1175 - นางสาวกรวิกา ศิลปชัย 49/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1176 - นางสาวบงกช มีศรี 49/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1177 - นางสาวพิมพ์พร แน่นสุภาภาพ 49/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1178 - นางสาวมัญลิกา จันทร์ศรีเจริญ 49/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1179 - นายไกวิทย์ เกตุอู่ทอง 49/33 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1180 - นายภคิน อิทรจินดา 49/33 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1181 - นายลิขิต รื่นจิต 49/33 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1182 - นายวินัย บัวทอง 49/33 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1183 - นางสาวภาลินี บุญเสงี่ยม 49/34 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1184 - นายภูเบศ แสงสุวรรณ 49/34 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1185 - นางสาวสุชาดา สูงเนิน 49/34 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1186 - นายอำนาจ ดอนไพรบุญ 49/35 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1187 - นายชานนท์ เบี่ยวทุ่งน้อย 49/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1188 - นายเสกสิทธิ์ ศุขยืน 49/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1189 - นายวุฒิชัย บุญปลูก 49/37 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1190 - นางสาวจุไรรัตน์ เริงวิจิตรา 50/6 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1191 - นางสาวชญาพร มาเวหา 50/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1192 - นายธเนศ บริสุทธิ์ 50/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1193 - นางสาวสุพัตรา คล้ายสวาท 50/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1194 - นางสาวเสาวลักษณ์ ช้างทอง 50/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1195 - นางสาวทรรศิกา มูลม่อน 50/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1196 - นางสาวนารินทร์ วงศ์สุวรรณ์ 50/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1197 - นางสาววรรณิภา ภู่ทอง 50/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1198 - นางสาวอาริสา คล้ายขำ 50/53 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1199 - นายจิรยุทธ์ คำกองแก้ว 50/43 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1200 - นางสาวพิมพา นิราพันธ์ 50/43 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1201 - นางสาวพัชธิชา เส็งสาย 50/16 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1202 - นางสาวยุพา หอมสุด 50/23 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1203 - นางสาวภรณ์ทิพย์ ยางเยี่ยม 50/25 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1204 - นางสาวอังสิฬิภา ห้วยหงษ์ทอง 50/14 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1205 - นายมังกร สุขประเสริฐ 50/17 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1206 - นางสาวอนัญญา มาลัยสร้อย 50/30 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1207 - นายสมปอง แผลงเดชา 50/33 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1208 - นางสาววาสนา ชื่นตะโก 50/51 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1209 - นางสาวทอแสง ลีนุกูล 50/35 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1210 - นางสาวอรอุมา ตรียสกุล 50/35 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1211 - นางสาวกนกวรรณ ญาติคำ 50/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1212 - นางสาวขนิษฐา โอสถ 50/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1213 - นางสาวนารถนัดดา เกษมศักดิ์ 50/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1214 - นางสาวน้ำทิพย์ พุทธมนต์พิทักษ์ 50/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1215 - นางสาวผึ้งนภา อิ่มสำราญรัชต์ 50/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1216 - นางสาวสุภาภรณ์ เผือกผกา 50/36 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1217 - นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 51/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1218 - นางสาวอุษา ขัตติยะ 51/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1219 - นางสาวเพ็ญนภา อินทร์ไพร 51/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1220 - นายสุพร ศิริปี 51/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1221 - นางสาวอุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา 51/8 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1222 - นางสาววรรณา ชาวเลาขวัญ 51/6 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1223 - นางสาวภัทราพร พรมเสนา 51/13 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1224 - นายวรวุฒิ โชติโอภาส 51/13 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1225 - นางสาวอังสนา ศาสตร์เวช 51/13 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1226 - นางสาวพันณิดา โพธิ์ไพจิตร 51/19 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1227 - นางสาวดวงจันทร์ ศรีสอาด 51/22 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1228 - นางสาวพรสวรรค์ กุลณามาก 51/22 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1229 - นางสาวน้ำอ้อย แอยอด 51/22 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1230 - นางสาวญาณี ประสานดี 51/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1231 - นางสาววิภาดา ทองดอนน้อย 51/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1232 - นางสาวสมศรี กุหลาบแก้ว 51/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1233 - นางสาวอภิญญา เขียวบุญ 51/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1234 - นางสาวอัจฉรา ภู่แดง 51/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1235 - นางสาวแพรวพรรณ อ่อนแช่ม 51/10 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1236 - นางสาวนาตยา ศรีพูนพันธ์ 51/67 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1237 - นางสาววงทิพย์ ศรีษะดล 51/67 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1238 - นางสาวมินตรา หงษ์ทอง 51/49 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1239 - นางสาวโสรญา แซ่เอง 51/49 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1240 - นางสาวธาราทิพย์ เสลานนท์ 51/57 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1241 - นายนิติทัศน์ แซ่ฉิน 51/57 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1242 - นายจิตติพัฒน์ จันทรสุกรี 51/58 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1243 - นางสาวศิรินภา กลิ่นหอม 51/59 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1244 - นางสาวศิริพร แซ่ลิ้ม 51/59 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1245 - นางสาวสินีนาฏ กาญจนโรจน์ 51/59 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1246 - นางสาวอรพรรณ นรารัตน์ 51/59 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1247 - นางสาวเพ็ญพักตร์ สุขรุ่งเรืองชัย 51/59 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1248 - นางสาวสุมาลี ศรีทอง 51/60 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1249 - นางสาวโชติรส รังสวัสดิ์จิตร 51/41 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1250 - นางสาวไอรินทร์ ดอนแหยม 48/186/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1251 - นายวิทยา คุ้มภัย 49/9 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1252 - นางสาวกุมภา กัลยามงคล 51/4 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1253 - นางสาวกลิ่นผกา สืบใจยศ 50/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1254 - นางสาวศิราภรณ์ จ่ามา 51/4 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1255 - นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ 51/2 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1256 - นางสาวเสาวลักษณื พ่วงสมบูรณ์ 48/186/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1257 - นางสาวสุกัญญา ซิบเข 51/4 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1258 - นางสาวชไมพร พลอยเพชร 51/3 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1259 - นายจักรกฤษ พรหมวงษ์ 50/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1260 - นางสาวอุบล เทียมทอง 51/1 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1261 - นางสาวน้ำเพ็ชร เพ็ชรสุ่น 51/6 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1262 - นางสาวชลดา รอดกำพล 51/5 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1263 - นางสาวพวงแก้ว ช้างบุญมี 50/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1264 - นายดลรัตน์ ศรีลิมปปิติสุข 50/7 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1265 - นางสาวชลดา รอดกำพล 51/5 2551 8800 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1266 - นางสาวประภัสสร บู่สามสาย 51/6 2551 8000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1267 - นายดลวัฒน์ ศรีสารากร 50/7 2551 9000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1268 - นางสาวชมพู ผาสุก 49/11 2551 9000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1269 - นายพัชรวัฒน์ ชาวบางพรหม 48/308/7 2551 9000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1270 - นางสาวสุวิมล มั่นคง 47/241/1 2551 19000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1271 - นางสาวทิวากร ตรีแจ่มจันทร์ 50/8 2551 19000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1272 - นายมังกร สุขประเสริฐ 50/17 2551 19000 23.ทุนขาดแคลนทุทรัพย์
1273 - นายวันชัย อินทจักทร์ 50/2 2551 8000 3.ทุนปตท.
1274 - นางสาวเพียงภมร ต้นสอน 50/27 2551 13000 4.ทุนมูลนิธิซีเมนต์ไทย
1275 - นายเชาวลิต สุขจิต 48/249/1 2551 13000 4.ทุนมูลนิธิซีเมนต์ไทย
1276 - นางสาวหยาดน้ำผึ้ง เสือกลิ่น 48/308/7 2551 3000 6.ทุนการศึกษาพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาลัยฯ
1277 - นางสาวเวณิกา แซ่ตั้ง 48/418/2 2551 20000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1278 - นางสาวหรรษลักษณ์ สุดรีวนัต 48/328/1 2551 20000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1279 - นางสาวหนึ่งฤทัย สุขเสริม 48/248/1 2551 20000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1280 - นายนิยม พลอยเพชร 48/243/1 2551 20000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1281 - นางสาววรดา พิมพ์ดี 48/243/1 2551 20000 7.ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1282 - นางสาวอัญมณี สายพรมสุด 50/30 2551 20000 8.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิต
1283 - นางสาวศิริวรรณ ผึ้งน้อย 48/327/2 2551 10000 9.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1284 - นางสาวสุดาวรรณ เตี้ยเนตร์ 50/30 2551 10000 9.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1285 - นางสาวพิมพา นิราพันธ์ 50/43 2551 10000 9.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1286 - นางสาวณิชานันท์ ธาตุเหล็ก 50/29 2551 10000 9.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1287 - นางสาวชลิตา เต่าทอง 50/27 2551 0 5.ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1288 - นายนพพร แสงอาทิตย์ 48/249/1 2551 0 5.ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1289 - นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม 52/7 2552 22000 1. ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1290 - นางสาวปวาณี จันทร์พูล 49/52 2552 22000 1. ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1291 - นางสาวนิชนันท์ ศรีมันตะ 50/25 2552 20000 10. ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพ่อสร้างบัณฑิต ประจำปี 2552
1292 - นายเสกสรรค ต้นทรัพย์ 50/55 2552 20000 11. ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์
1293 - นายวันชัย อินทจักร์ 50/2 2552 10000 12. ทุนการศึกษา ผ.ศ.แสงอรุณ เจียงชัย
1294 - นางสาวศิริพร ทวีโชคนิมิต - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1295 - นางสาวน้ำทิพย์ ใจแจ้ง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1296 - นางสาวเสาวนีย์ แป้นอ้อย - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1297 - นายธีรพล วิจิตบรรจง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1298 - นางสาวจรรยาภรณ์ ทองมณโฑ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1299 - นางสาวนลิน เนืองนิตย์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1300 - นางสาววลัยละกษณ์ ตั้งสิทธิ์เสรี - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1301 - นางสาวชวรัตน์ ศรีเหรา - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1302 - นางสาวสุวรรณา เซี่ยงหลิว - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1303 - นางสาวรัตนาพร สร้อยปาน - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1304 - นางสาวสินาภรณ์ สังขคีรี - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1305 - นางสาวกาญจนา สังขปฐมกาญจน์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1306 - นางสาวณัฐชา พุทธชาด - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1307 - นางสาวจุฑามาศ พยัฆศิริ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1308 - นางสาววราลี ผาณิตเศรษฐกร - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1309 - นางสาวอลิษา เศรษฐี - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1310 - นายทัศสุวรรณ ตั้งแก้ว - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1311 - นายลิขิต รักแตง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1312 - นายเจริญ ปรีเถื่อน - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1313 - นางสาวพิไลวรรณ ตะโนย - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1314 - นางสาวสุชาดา วิชัยวงษ์วัฒน์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1315 - นางสาวเจนจิรา ชนกคุณ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1316 - นายอรุณ มาเพชร - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1317 - นางสาวภัทรา รื่นเอม - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1318 - นางสาวมินา สุจินดาวัฒน์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1319 - นางสาวเนตรดาว พูนผล - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1320 - นางสาวกมลชนก ไชยยันบูรณ์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1321 - นางสาวอภิษฎา สุวรรณภาญกูร - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1322 - นางสาวขนิษฐา พยนต์ศิริ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1323 - นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1324 - นายสุรบดินทร์ พิชญะไพรัตน์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1325 - นางสาวศศินา สังขจารีต - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1326 - นางสาวสุจินดา สกัญญา - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1327 - นางสาวโนรี - - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1328 - นางสาวเกตุศินี พิทักษ์ภูผา - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1329 - นายภรากร นวมอารีย์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1330 - นางสาวงรุ่งฤทัย ชนะวัตน์ชัย - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1331 - นางสาวอรณิช สามสี - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1332 - นางสาวลลิตา ฟักบำรุง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1333 - นางสาวรุ่งนภา กลรักงาม - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1334 - นายคมสันต์ พรหมศร - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1335 - นางสาวสุธีรัตน์ บุญรอด - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1336 - นายวัชร ชาญม่วง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1337 - นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1338 - นางสาวยุวธิดา จันทร - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1339 - นางสาวธนิดา กิจดำรงวินิจกุล - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1340 - นางสาวจริญญา ยังแหยม - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1341 - นายณัฐกร สนิทนวล - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1342 - นายกิตติพันธุ์ ธงชัย - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1343 - นายธวัชชัย ดีศาสตร์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1344 - นายสกุลชัย นิราราช - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1345 - นางสาวสุนทรี รูปสูง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1346 - นางสาวฤทัยรัตน์ พร้อมมูล - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1347 - นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1348 - นางสาววิลาวัณย์ พินิจโคกกรวด - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1349 - นางสาวจินตนา พรายชมภู - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1350 - นางสาวประภาพรรณ ดวงชื่น - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1351 - นางสาวอารญา นะวะศรี - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1352 - นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1353 - นางสาวกมลพร หงษ์เอี่ยม - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1354 - นางสาวสุริษา เอียดสุย - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1355 - นายอดิศร เอกวรานุกูลศิริ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1356 - นางสาวชุตินันท์ สุรพงษ์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1357 - นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1358 - นายพิษณุ โสนุช - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1359 - นางสาวพรรณิกา ลูกรัก 50/6 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1360 - นางสาวอริศรา สายเอก 50/15 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1361 - นางสาวฐิติมาพร ทองหล่อ 50/34 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1362 - นางสาวณัฐกานต์ เนียมเพราะ 50/36 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1363 - นางสาวปริศนา ชุมภูนุช 50/36 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1364 - นางสาวกมลรัตน์ แก้วมหา 50/44 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1365 - นายสุริยา เมืองอินทร์ 50/53 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1366 - นางสาวสุนิสา ขาวเอียด 50/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1367 - นายชัยรัตน์ อ่อนประชา 50/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1368 - นายธนาวุฒิ สินปรุ 50/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1369 - นายปนิธิ เจิมสูงเนิน 50/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1370 - นางสาวกุสุมา อุณหพงศา 50/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1371 - นางสาวดารารัตน์ แจ่มจำรัส 50/37 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1372 - นางสาวจิราพร ยินดี 51/58 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1373 - นางสาวสมฤทัย ศรีอนันต์ 51/49 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1374 - นางสาวอุมาภรณ์ วงษ์ศีล 51/67 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1375 - นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย 51/33 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1376 - นายสันติสูข ช่างเย็น 51/8 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1377 - นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า 51/8 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1378 - นางสาวชมภูนุช จันทร์สว่าง 51/37 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1379 - นางสาวนิภารัตน์ ราตรี 51/11 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1380 - นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1381 - นายธนวันต์ พูนวศินมงคล 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1382 - นายอภิสร วงษ์ทองแท้ 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1383 - นายนรินทร์ วงศ์ประไพพักตร์ 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1384 - นายสุทธิรัตน์ ตันพันตรี 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1385 - นายประสิทธิ์ มากเอียด 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1386 - นายสุพจน์ ทวีชัย 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1387 - นางสาวไพริน ธรรมราชา 51/2 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1388 - นายสุรศักดิ์ ติเยาว์ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1389 - นายพงษ์พัฒน์ อยู่ญาติมาก - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1390 - นายไพรัตน์ กลิ่นพยอม - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1391 - นางสาวสิริพร รุ้งเรืองรอง - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1392 - นายมฆวา เจิมสุวรรณ - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1393 - นายประสิทธิชัย ดาวล้อม - 2552 0 15. ทุน 80 พรรษา จำนวน 100 ทุน
1394 - นางสาวสุภัตรา วงษาอำ 52/7 2552 10000 2. ทุนเฉลิมราชกุมารี
1395 - นางสาวสินาภรณ์ สังขคีรี 52/42 2552 10000 2. ทุนเฉลิมราชกุมารี
1396 - นางสาวศิริประภา สนนาค 50/24 2552 10000 2. ทุนเฉลิมราชกุมารี
1397 - นางสาวจุรีรัตน์ แสนสุข 51/37 2552 10000 2. ทุนเฉลิมราชกุมารี
1398 - นางสาวณิชานันท์ ธาตุเหล็ก 50/29 2552 10000 3.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง
1399 - นางสาวสุดาวรรณ เตี้ยเนตร 50/30 2552 10000 3.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง
1400 - นางสาวพิมพา นิราพันธ์ 50/43 2552 10000 3.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง
1401 - นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 51/7 2552 10000 3.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง
1402 - นายเชาวลิต สุขจิต 51/57 2552 13000 4. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
1403 - นายนลวัช ปะวะขัง 51/61 2552 13000 4. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
1404 - นายกมลทรรศน์ ดังชัยภูมิ - 2552 13000 4. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
1405 - นางสาวจารุวรรณ สุขสมบูรณ์ 25/44 2552 13000 4. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย
1406 - นายจามร เพ็งสวย - 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1407 - นางสาวชมพู ผาสุก 49/13 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1408 - นางสาวจันทิมา สังขดำเนินการ 49/11 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1409 - นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม 48/101/148/477/3 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1410 - นางสาวอรุณศรี ลิมปปิตสุข 51/63 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1411 - นายกฤษณะ แก้วมา 50/33 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1412 - นายฉัตรชัย เฉลิมปัญญาเลิศ 50/11 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1413 - นายชานนท์ เพี้ยวทุ่งน้อย 49/36 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1414 - นางสาวภรณ์ทิพย์ ยางเยี่ยม 50/25 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1415 - Mr.Ngoc Thuyet Nguyen 50/30 2552 10000 5. ทุนการศึกษา บ.โตโยต้า นครปฐม
1416 - นางสาวชลิตา เต่าทอง 50/27 2552 6300 6. ทุนการศึกษานิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1417 - นางสาวจุรีพร ชิ้นฮะง้อ 50/53 2552 6300 6. ทุนการศึกษานิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1418 - นางสาวนิภาวรรณ คนพน 51/8 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1419 - นางสาวศิริรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง 51/60 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1420 - นางสาววันวิสาข์ จันทิวาสน์ 51/8 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1421 - นางสาวแพรวเพชร ธรรมา 50/25 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1422 - นางสาววิภา ฉินคล้าย 50/3 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1423 - นางสาวสุนีย์ สมานทรัพย์ 50/35 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1424 - นางสาวสมหญิง ไกลหา 50/53 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1425 - นางสาวรุ่งทิพย์ เดชใจทัด 50/53 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1426 - นางสาวอารยา แก้วบัวดี 50/53 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1427 - นายรักดี ทองดอนน้อย 51/2 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1428 - นายกฤษกร บูญพา 52/70 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1429 - นางสาวโศภิตา การดี 52/26 2552 6500 7. ทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
1430 - นางสาวประภาพรรณ ต่อนมณี 52/43 2552 2000 8. ทุนการศึกษา ผ.ศ.เจียม เคหะธูป
1431 - นางสาวทิพย์สุคนธ์ เกตุแก้ว 52/43 2552 2000 8. ทุนการศึกษา ผ.ศ.เจียม เคหะธูป
1432 - นายอนุชาติ บุญไพศาล 51/38 2552 2000 8. ทุนการศึกษา ผ.ศ.เจียม เคหะธูป
1433 - นางสาวยศวดี วรานชิตกุล 50/46 2552 2000 8. ทุนการศึกษา ผ.ศ.เจียม เคหะธูป
1434 - นางสาวดารารัตน์ แจ่มจำรัส 50/37 2552 2000 8. ทุนการศึกษา ผ.ศ.เจียม เคหะธูป
1435 - นางสาวกนกวรรณ บุญสุข - 2552 7000 9. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
1436 - นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม 52/7 2553 24000 1. ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1437 - นายสมคิด ก้องขุนคีรี งวดที่1 53/18 2553 18500 10. ทุนพระราชทานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมรี
1438 - นายสมคิด ก้องขุนคีรี งวดที่2 53/18 2553 18500 10. ทุนพระราชทานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมรี
1439 - นางสาวพิมพา นิราพันธ์ 50/43 2553 20000 11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1440 - นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 51/7 2553 20000 11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1441 - นางสาวสุดาวรรณ เตี้ยเนตร์ 50/30 2553 20000 11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1442 - นางสาวณิชานันท์ ธาตุเหล็ก 50/29 2553 20000 11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1443 - นายกฤษดา เพ็งศรี 52/37 2553 20000 11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1444 - นางสาวจริยา ศรีโลทก 51/7 2553 20000 11. ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1445 - Mr. NGoGTHUYETNGUYEN (อานนท์) งวดที่1 50/30 2553 8000 12. ทุนการศึกษา ผศ. เภศินี ประทุมสุวรรณ
1446 - Mr. NGoGTHUYETNGUYEN (อานนท์) งวดที่2 50/30 2553 8000 12. ทุนการศึกษา ผศ. เภศินี ประทุมสุวรรณ
1447 - นางสาวณัฐวดี ทองต่อ 52/47 2553 20000 13. ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต ประจำปี 2553
1448 - นางสาวกุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์ 53/77 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1449 - นางสาวผกามาศ ทรัพย์มาก 53/24 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1450 - นางสาวขนิษฐา เถื่อนวงศ์ 53/56 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1451 - นางสาววารุณี มงคลหัตถี 53/47 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1452 - นางสาวนันธิดา วงศ์จันทร์แย้ม 53/47 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1453 - นางสาวสุภาวดี แซ่ตั๊น 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1454 - นายสมชัย เซี่ยงฉิน 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1455 - นางสาวลัดดา ศรียอดแส 53/77 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1456 - นางสาวจรรยา รักอู่ 53/51 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1457 - นางสาววรรณิสา อ่อนจัทร์ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1458 - นางสาวกิ่งแก้ว ชัยชววุฒิ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1459 - นางสาวประวาลปัทม์ ปัญญาสุพัฒน์ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1460 - นางสาวสุทธินี เห็นวัฒนะ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1461 - นางสาวพัชราภรณ์ นุสีวอ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1462 - นางสาวนิรมล ทองมูล 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1463 - นางสาวศิริจันทร์ สุขเกษม 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1464 - นางสาวรัตนาพร สุขสวัสดิ์ 53/41 2553 8500 14. ทุน 80 พรรษา
1465 - นางสาวจิราพร จุลกิ่ง 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1466 - นางสาวศิริปัญญา ภูมิพะเนา 53/57 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1467 - นายสมภพ สมบูรณ์ 53/63 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1468 - นางสาวภัชราภรณ์ อินทะรังษี 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1469 - นางสาวสมฤดี จันทร์สนธิ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1470 - นางสาวชิดชนก จันทร์หล้า 53/47 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1471 - นายเทพเทวฤทธิ์ ช่างเสาร์ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1472 - นายประภาส พูสุภา 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1473 - นางสาววรติพร บุราณเดช 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1474 - นายอภิชัย สถาปิตานนท์ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1475 - นายกอบบุญ แดงสุวรรณ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1476 - นางสาววนิดา เมาะโท 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1477 - นางสาวสุชานันท์ สอนศรี 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1478 - นางสาววิภาดา พ่วงพี 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1479 - นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1480 - นายสุนทร โต้งหนองกบ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1481 - นางสาวปรอยฝน ไชยวงศ์ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1482 - นางสาวสุกัญญา ศิริคำ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1483 - นายอาทิตย์ มะจุเงิน 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1484 - นางสาวแรมจันทร์ ประทุม 53/21 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1485 - นายเฉลิมชัย มีเปี่ยมสมบูรณ์ 53/6 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1486 - นางสาวยุวดี สังวร 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1487 - นางสาวรัตนา พิชัยรัตน์ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1488 - นางสาวนริศรา บุญขะจาย 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1489 - นางสาวกาญจนา จันทร์เทพ 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1490 - นายศศิวัฒน์ แซ่อึ้ง 53/6 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1491 - นางสาวกลิ่นผกา สืบใจยศ 50/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1492 - นางสาวภรณ์ธิดา ชื่นตา 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1493 - นายสุรัฐ คิ้วทวีวิวัฒน์ 53/6 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1494 - นายอัรพล จำปาทอง 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1495 - นางสาวเจนจิรา บุญสม 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1496 - นางสาวมณีนุช เพิ่มพูนรัตนกุล 53/6 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1497 - นางสาวศิริพร ทวีโชคนิมิต 52/6 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1498 - นางสาวกาญจนา สังขปฐมกาญจน์ 52/41 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1499 - นางสาววราลี ผาณิตเศรษฐกร 52/44 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1500 - นางสาวลลิตา ฟักบำรุง 52/6 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1501 - นางสาวรุ่งนภา กอรักงาม 52/69 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1502 - นายวัชร ชาญม่วง 52/9 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1503 - นางสาวจริญญา ยังแหยม 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1504 - นายณัฐกร สนิทนวล 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1505 - นางสาวฤทัยรัตน์ พร้อมมูล 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1506 - นางสาวจินตนา พรายชมภู 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1507 - นางสาวประภาพรรณ ดวงชื่น 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1508 - นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1509 - นางสาวกมลพร หงษ์เอี่ยม 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1510 - นางสาวสุริษา เอียดสุย 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1511 - นายอดิศร เอกวรานุกูลศิริ 52/62 2553 8600 14. ทุน 80 พรรษา
1512 - นายสุรศักดิ์ ติเยาว์ 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1513 - นายไพรัตน์ กลิ่นพยอม 52/25 2553 15000 14. ทุน 80 พรรษา
1514 - นางสาวสิริพร รุ้งเรืองทอง 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1515 - นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค 52/8 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1516 - นางสาวศศินา สังขจารีต 52/20 2553 8500 14. ทุน 80 พรรษา
1517 - นางสาวโนรี 52/41 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1518 - นางสาวเกตุศินี พิทักษ์ภูผา 52/42 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1519 - นางสาวจิราพร ยินดี 51/58 2553 8600 14. ทุน 80 พรรษา
1520 - นางสาวสมฤทัย ศรีอนันต์ 51/59 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1521 - นางสาวอุมาภรณ์ วงษ์ศีล 51/67 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1522 - นายสันติสุข ช่างเย็น 51/8 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1523 - นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า 51/8 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1524 - นางสาวชมพูนุช จันทร์สว่าง 51/37 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1525 - นางสาวนิภารัตน์ ราตรี 51/11 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1526 - นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1527 - นายธนวันต์ พูนวศินมงคล 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1528 - นายอภิสร วงษ์ทองแท้ 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1529 - นายนรินทร์ วงศ์ประไพพักตร์ 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1530 - นายสุทธิรัตน์ ตันพันตรี 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1531 - นายประสิทธิ์ มากเอียด 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1532 - นายสุพจน์ ทวีชัย 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1533 - นางสาวไพริน ธรรมธารา 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1534 - นางสาวสุนิสา ขาวเอียด 50/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1535 - นายชัยรัตน์ อ่อนประชา 50/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1536 - นายธนาวุฒิ สินปรุ 50/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1537 - นายปนิธิ เจิมสูงเนิน 50/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1538 - นางสาวกุสุมา อุณหพงศา 50/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1539 - นางสาวดารารัตน์ แจ่มจำรัส 50/37 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1540 - นางสาวพรรณิกา ลูกรัก 50/6 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1541 - นางสาวอริศรา สายเอก 50/15 2553 11000 14. ทุน 80 พรรษา
1542 - นางสาวณัฐกานต์ เนียมเพราะ 50/36 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1543 - นางสาวปริศนา ชมภูนุช 50/36 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1544 - นางสาวกมลรัตน์ แก้วมหา 50/44 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1545 - นายสุริยา เมืองอินทร์ 50/53 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1546 - นางสาวธนิดา กิจดำรงวินิจกุล 52/42 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1547 - นายกิตติพันธุ์ ธงชัย 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1548 - นายธวัชชัย ดีศาสตร์ 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1549 - นายสกุลชัย นิราราช 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1550 - นางสาววิลาวัณย์ พินิจโครกกรวด 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1551 - นางสาวอารญา นะวะศรี 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1552 - นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง 52/71 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1553 - นายพิษณุ โสนุช 52/42 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1554 - นายพงษ์พัฒน์ อยู่ญาติมาก 52/40 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1555 - นายมฆวา เจิมสุวรรณ 52/25 2553 15000 14. ทุน 80 พรรษา
1556 - นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1557 - นางสาวสุนทรี รูปสูง 52/3 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1558 - นายธนพล สร้อยน้ำ 51/2 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1559 - นางสาวไพรัตน์ ปิ่นท้วม 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1560 - นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์ตาก้อง 53/5 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1561 - นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1562 - นาวสาวปิยฉัตร เดินสันเทียะ 53/10 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1563 - นายภูมรินทร์ หงษ์ทอง 53/21 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1564 - นางสาวกันยารัตน์ พลรม 53/41 2553 8500 14. ทุน 80 พรรษา
1565 - นางสาวสุมล มากวงษ์ 53/30 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1566 - นางสาวศรีวิภา ขุนเทพ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1567 - นางสาวนรรัตน์ สงวนทรัพย์ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1568 - นางสาวกาญจนา เครือแตง 53/18 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1569 - นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 53/8 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1570 - นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร 53/24 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1571 - นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรีวงศ์ 53/43 2553 25000 14. ทุน 80 พรรษา
1572 - นางสาวสุนิสา แก้วสีขาว 53/54 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1573 - นางสาวพัชรภรณ์ บุญโยธา 53/54 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1574 - นางสาวกนกวรรณ นุ่นเอียด 53/6 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1575 - นางสาววิภาวินี คำเขียว 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1576 - นางสาวปรางทิพย์ สุนทรากร 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1577 - นางสาวจิรารัตน์ รอดสง 53/7 2553 9500 14. ทุน 80 พรรษา
1578 - นายสุมล - 53/56 2553 8000 14. ทุน 80 พรรษา
1579 - นางสาวชลิตา เต่าทอง 50/27 2553 6300 15. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1580 - นางสาวจุรีพร ชิ้นฮะง้อ 50/53 2553 6300 15. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1581 - นางสาวกมนทรรศน์ ดังชัยภูมิ 52/68 2553 13000 16. ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย (โรงงานบ้านโป่ง)
1582 - นางสาวจารุวรรณ สุขสมบูรณ์ 52/44 2553 13000 16. ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย (โรงงานบ้านโป่ง)
1583 - นายอนุชา จันทองม่วง 50/38 2553 6000 17. ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
1584 - นางสาวกาญจนา สีดำ 53/41 2553 13000 18. ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย (สำนักงานใหญ่ SCG)
1585 - นายนลธวัช ปะวะขัง 51/61 2553 13000 18. ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย (สำนักงานใหญ่ SCG)
1586 - นางสาวเยาวลักษณ์ รัตนพิภพศิลป์ - 2553 3000 19. ทุนการศึกษาวัดใหม่ปิ่นเกลียว
1587 - นางสาวประภาพรรณ ต่วนมณี - 2553 3000 19. ทุนการศึกษาวัดใหม่ปิ่นเกลียว
1588 - นายวันชัย อินทจักร์ - 2553 3000 19. ทุนการศึกษาวัดใหม่ปิ่นเกลียว
1589 - นางสาววธูสิริ ชมชื่น 53/38 2553 4000 2. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
1590 - นางสาวจิราพร จุลกิ่ง 53/43 2553 6000 20. ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
1591 - นางสาวหทัยรัตน์ จตุรวัฒนา 52/47 2553 6000 20. ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
1592 - นายนวมินทร์ กล่ำรัตน์ 53/7 2553 8000 21. ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
1593 - นายพรเทพ สะสมทรัพย์ 51/13 2553 8000 21. ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
1594 - นางสาวศิริประภา สนนาค 50/25 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1595 - นางสาวจุรีรัตน์ แสนสุข 51/37 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1596 - นางสาวสุภัตรา วงษาอ่ำ 52/7 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1597 - นางสาวสินาภรณ์ สังขคีรี 52/42 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1598 - นายสนธยา แป้นจันทร์ 53/41 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1599 - นายศรุต พวงมาลา 53/8 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1600 - นางสาวสิริวรรณ ทองไถ่ผา 53/8 2553 15000 3. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1601 - นายศตวรรษ เชาว์ฉลาด 53/56 2553 5000 4. ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
1602 - นางสาวกนกวรรณ บุญสุข งวดที่1 - 2553 4000 5. ทุนมูลนิธิร่วมจิตตืน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์
1603 - นางสาวกนกวรรณ บุญสุข งวดที่2 - 2553 3000 5. ทุนมูลนิธิร่วมจิตตืน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์
1604 - นายชาตรี รอดรักษาทรัพย์ 52/24 2553 20000 6. ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1605 - นางสาวพจนลักษณ์ รุ่นอ๋อย 50/10 2553 20000 6. ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1606 - นางสาวรัศมี เพียรทอง 50/13 2553 20000 6. ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1607 - นางสาวพัชรี คำกล่อม 50/15 2553 20000 6. ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1608 - นางสาวเกษนรินทร์ น้อยพันธุ์ 50/23 2553 20000 6. ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1609 - นายวันชัย อินทรจักร์ 50/2 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1610 - นายฉัตรชัย เฉลิมปัญญาเลิศ 50/11 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1611 - นางสาวภรณ์ทิพย์ ยางเยี่ยม 50/25 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1612 - Mr.Ngoc Thuyet Nguyet Nguyen (อานนท์) 50/30 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1613 - Mr.Dinhquocphi (เจษฎา) 50/30 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1614 - นายกฤษณะ แก้วมา 50/33 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1615 - นางสาวลลิตา หนูวรรณ 50/53 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1616 - นางสาวณัตฐา คำจันทร์ 51/60 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1617 - นางสาวอรุณศรี ลิมปปิตสุข 51/63 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1618 - นางสาวรุ่งอรุณ สังข์สวรรณ 52/6 2553 10000 7. ทุนโตโยต้า นครปฐม
1619 - นายรักดี ดอนทองน้อย 51/2 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1620 - นายตนุภัทร วิบูลย์เชื้อ 51/15 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1621 - นางสาววรรณิภา ภู่ทอง 50/53 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1622 - นางสาววรรณพร ยิ้มรักษา 51/19 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1623 - นายวัชร ชาญม่วง 52/9 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1624 - นายจตุพล ลิ้มทุติเนตร 52/70 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1625 - นางสาวปัทมา ตริตานนท์ 51/13 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1626 - นางสาวญาณี ประสานดี 51/10 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1627 - นายอานนท์ โพธิ์ศรี 52/36 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1628 - นายชยพัทธ์ ภัทรพิบูลย์ศิลป์ 52/36 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1629 - นายกฤษณะ จินดา 52/36 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1630 - นายภุชงค์ เกิดสวัสดิ์ 52/36 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1631 - นายรัฐพล หวานสูงเนิน 52/43 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1632 - นายธีรพงษ์ เจียมจิตรวนิช 52/33 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1633 - นางสาวเบญจวรรณ เชื้อดี 52/72 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1634 - นายสุบิน เกษเจริญ 52/39 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1635 - นายวรกฤต บุบผาพันธุ์ 52/41 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1636 - นางสาววันเพ็ญ พุทธา 51/4 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1637 - นางสาวภิรญา ขัตติยะ 51/7 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1638 - นางสาวชุรีพร วรกิจเจริญชัย 51/22 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1639 - นางสาวสุธีรา บุญส่ง 50/53 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1640 - นางสาวยุพิน สามสี 50/53 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1641 - นางสาวพรรณฑิวา บุญเครือบ 50/6 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1642 - นายวีรพล บุญธรรม 50/7 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1643 - นายพฤษพงษ์ ธนทรัพย์สิริ 50/13 2553 7800 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1644 - นายประพฤทธิ์ ศิริทรัพย์ 51/61 2553 5000 8. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2553
1645 - นางสาวภัคจิรา เกตุแก้ว งวดที่1 - 2553 9500 9. ทุนการศึกษาเทศบาลตำบลเขาย้อย
1646 - นางสาวภัคจิรา เกตุแก้ว งวดที่2 - 2553 9500 9. ทุนการศึกษาเทศบาลตำบลเขาย้อย
1647 - นางสาวสิริวิมล สังขสุจิต 54/18 2554 5000 1. ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
1648 - นายสมคิด ก้องขุนคีรี 53/18 2554 48000 10. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1649 - นางสาวฐนิชา ลำไยรุ่งเรือง 54/43 2554 48000 10. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1650 - นางสาวณัฐการต์ ราชสม 54/74 2554 48000 10. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1651 - นางสาวชิราภัทร ร่มไพรงาม 54/30 2554 48000 10. ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1652 - นางสาวจุรีรัตน์ แสนสุข 51/37 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1653 - นางสาวสุภัตรา วงษาอำ 52/7 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1654 - นางสาวสินาภรณ์ สังขคีรี 52/42 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1655 - นายสนธยา แป้นจันทร์ 53/41 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1656 - นางสาวสิริวรรณ ทองไถ่ผา 53/8 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1657 - นายศรุต พวงมาลา 53/8 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1658 - นายศรัญญา วิเศษสมบัติ 54/4 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1659 - นายวิวัฒน์ ศรีครามน้อย 54/12 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1660 - นางสาววรรณณี ไพรภูธร 54/27 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1661 - นางสาวนิสา มณีเนตร 54/18 2554 15000 11. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1662 - นางสาวสาวิตรี ใจแจ้ง 53/22 2554 6500 12. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1663 - นางสาวกนกกาญจน์ ศรีอุทัย 53/25 2554 6500 12. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1664 - นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง 51/7 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1665 - นางสาวจริยา ศรีโลทก 51/7 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1666 - นายวันชัย อินทจักร์ 50/2 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1667 - นายชัยยุทธ บุตรไชย์ 53/63 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1668 - นางสาวสุวิชญา มันศรีจันทร์ 54/71 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1669 - นายสุบิน เกษเจริญ 52/39 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1670 - นางสาวสุธิตา นกเอี้ยงทอง 51/56 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1671 - นายกฤษดา เพ็งศรี 52/37 2554 25000 13. ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1672 - นางสาวขวัญตา ไพรหาญ 54/20 2554 6000 14. ทุนนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
1673 - นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม 52/7 2554 3000 15. ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1674 - นายภูริพัฒน์ เพ็ชรพัฒน์ 52/43 2554 6000 16. ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
1675 - นางสาวเพชรี นิมินสมพร 52/65 2554 8000 17. ทุนการศึกษานางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย
1676 - นายสกล เที่ยวพราย 54/19 2554 20000 18. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1677 - นายสมภพ ภูฆัง 54/22 2554 20000 18. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1678 - นางสาวอธีนา สติกรกล 54/62 2554 20000 18. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1679 - นางสาวณัฐวดี ทองต่อ 52/47 2554 20000 18. ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1680 - นางสาวกุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์ 53/77 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1681 - นางสาวขนิษฐา เถื่อนวงศ์ 53/56 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1682 - นางสาววารุณี มงคลหัตดี 53/47 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1683 - นางสาวนันธิดา วงศ์จันทร์แย้ม 53/47 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1684 - นางสาวกิ่งแก้ว ชัยชววุฒิ 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1685 - นางสาวสุทธินี เห็นวัฒนะ 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1686 - นางสาวนิรมล ทองมูล 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1687 - นางสาวจิราพร จุลกิ่ง 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1688 - นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 53/8 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1689 - นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรีวงษ์ 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1690 - นางสาวจิราพร ยินดี 51/58 2554 8600 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1691 - นางสาวสมฤทัย ศรีอนันต์ 51/59 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1692 - นางสาวอุมาภรณ์ วงษ์ศีล 51/67 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1693 - นายสันติสุข ช่างเย็น 51/8 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1694 - นางสาวบุษรัตน์ แซ่เล้า 51/8 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1695 - นางสาวชมพูนุช จันทร์สว่าง 51/37 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1696 - นางสาวศิริพร ทวีโชคนิมิต 52/6 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1697 - นางสาวกาญจนา สังขปฐมกาญจน์ 52/41 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1698 - นางสาวรุ่งนภา กอรักงาม 52/69 2554 8500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1699 - นางสาวภัชราภรณ์ อินทะรังษี 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1700 - นางสาวสมฤดี จันทร์สนธิ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1701 - นางสาวชิดชนก จันทร์หล้า 53/47 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1702 - นายประภาศ พูสุภา 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1703 - นางสาวรติพร บุราณเดช 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1704 - นายอภิชัย สถาปิตานนท์ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1705 - นายกอบบุญ แดงสุวรรณ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1706 - นางสาววินิดา เบาะโท 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1707 - นางสาววิภาดา พ่วงพี 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1708 - นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1709 - นายสุนทร โต้งหนองกบ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1710 - นางสาวปรอยฝน ไชยวงศ์ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1711 - นางสาวสุกัญญา ศิริคำ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1712 - นายอาทิตย์ มะจุเงิน 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1713 - นางสาวแรมจันทร์ ประทุม 53/21 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1714 - นายเฉลิมชัย มีเปี่ยมบุญ 53/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1715 - นางสาวยุวดี สังวร 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1716 - นางสาวรัตนา พิชัยรัตน์ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1717 - นางสาวนริศรา บุญขะจาย 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1718 - นางสาวกาญจน จันทร์เทพ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1719 - นายศศิวัฒน์ แซ่อึ้ง 53/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1720 - นางสาวกลิ่นผกา สืบใจยศ 50/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1721 - นางสาวภรณ์ธิดา ชื่นตา 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1722 - นายอัครพล จำปาทอง 53/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1723 - นางสาวเจนจิรา บุญสม 53/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1724 - นางสาวมณีนุช เพิ่มพูนรัตนกุล 53/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1725 - นางสาวกนกวรรณ นุ่นเอียด 53/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1726 - นางสาววิภาวินี คำเขียว 53/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1727 - นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์ตาก้อง 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1728 - นางสาวไพรัตน์ ปิ่นท้วม 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1729 - นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 53/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1730 - นางสาวสุกัญญา เบาหล่อ 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1731 - นางสาวบุญสิตา วงศ์สุวรรณ์ 54/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1732 - นางสาวสุชาดา บัวทอง 54/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1733 - นาวสาวสุธิดาพร แย้มศิลป์ 54/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1734 - นายยงยุทธ ภู่ทอง 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1735 - นายชวลิต เพ็ชรแต่ง 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1736 - นายณัฐพล ไกรวรรณ์ 54/8 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1737 - นางสาวกานต์ธิดา คงรอด 54/9 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1738 - นางสาวสุพรรษา มวลพล 54/9 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1739 - นายสันติ อ่อนสมกิจ 54/50 2554 11000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1740 - นางสาวอรัญญา สุขสม 54/60 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1741 - นายณัฐวิฒิ ไพฤทธิ์ 54/75 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1742 - นางสาววาสนา พูสุภา 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1743 - นายสถาพร หอมอุดม 54/8 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1744 - นายจักรกฤษณ์ จิติราช 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1745 - นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราสัย 54/9 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1746 - นางสาวสิริภรณ์ เจียมมุ่งกิจ 54/57 2554 11000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1747 - นางสาวพรทิพย์ แท่นสกุล 54/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1748 - นางสาวจริญญา ยังแหยม 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1749 - นายณัฐกร สนิทนวล 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1750 - นางสาวฤทัยรัตน์ พร้อมมูล 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1751 - นางสาวจินตนา พลายชมพู 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1752 - นางสาวประภาพรรณ ดวงชื่น 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1753 - นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1754 - นางสาวกมลพร หงษ์เอี่ยม 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1755 - นางสาวสุริยา เอียดสุย 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1756 - นายอดิศร เอกวรานุกูลศิริ 52/62 2554 8600 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1757 - นายสุรศักดิ์ ติเยาว์ 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1758 - นายไพรัตน์ กลิ่นพะยอม 52/25 2554 15000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1759 - นางสาวสิริพร รุ้งเรืองรอง 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1760 - นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1761 - นางสาวสุนทรี รูปสูง 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1762 - นางสาวธนิดา กิจดำรงวืนิจกุล 52/42 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1763 - นายกิตติพันธ์ ธงชัย 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1764 - นายธวัชชัย ดีศาสตร์ 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1765 - นายสกุลชัย นิราราช 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1766 - นางสาววิลาวัณย์ พินิจโคกกรวด 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1767 - นางสาวอารญา นะวะศรี 52/3 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1768 - นางสาวศิรพร แซ่อั้ง 52/71 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1769 - นายพิษณุ โสนุช 52/42 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1770 - นายพงษ์พัฒน์ อยู่ญาติมาก 52/40 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1771 - นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1772 - นายธนวันต์ พูนวศินมงคล 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1773 - นายอภิสร วงษ์ทองแท้ 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1774 - นายนรินทร์ วงศ์ประไพพักตร์ 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1775 - นายสุทธิรัตน์ ตันพันตรี 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1776 - นายประสิทธิ์ มากเอียด 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1777 - นายสุพจน์ ทวีชัย 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1778 - นางสาวไพริน ธรรมธารา 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1779 - นายธนพล สร้อยน้ำ 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1780 - นางสาวสุนิสา ขาวเอียด 50/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1781 - นายชัยรัตน์ อ่อนประชา 50/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1782 - นายธนาวุฒิ สินปรุ 50/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1783 - นายปนิธิ เจิมสุงเนิน 50/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1784 - นางสาวกุสุมา อุณหพงศา 50/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1785 - นางสาวศิริปัญญา ภูมิพะนา 53/57 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1786 - นายสมดุล 53/56 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1787 - นางสาวภาวิณี สุขสอาด 54/21 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1788 - นางสาสสมยศ สุวรรณเวช 54/27 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1789 - นายทศพล ดวงจันทร์ 54/37 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1790 - นางสาวลลิตา ฟักบำรุง 52/6 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1791 - นายภูมรินทร์ หงษ์ทอง 53/21 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1792 - นางสาวศรีวิภา ขุนเทพ 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1793 - นางสาวนรรัตน์ สงสวนทรัพย์ 53/43 2554 30000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1794 - นางสาววีรดา ลิ้มพิยบูลย์ 54/21 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1795 - นายสราวุธ เอี่ยมสอาด 54/30 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1796 - นางสาวสุชาดา อู่ตะเภา 54/31 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1797 - นางสาวสิติชา อ่อนแช่ม 54/32 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1798 - นายภัคพล วิริยะหงษ์ 54/34 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1799 - นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ 54/34 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1800 - นายรักดี ทองดอนน้อย 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1801 - นายวรัญญู สุวรรณพงศ์ 54/35 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1802 - นางสาวจุฑาวรรณ ธัญญเจริญ 54/35 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1803 - นายปรากานต์ เฟื่องฟุ้ง 54/79 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1804 - นายศักดิ์ชัย ศรีชาวนา 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1805 - นายวัชร ชาญม่วง 52/9 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1806 - นายอาทิตย์ ช้อยสามนาค 52/8 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1807 - นางสาวศศินา สังขจารีต 52/20 2554 8500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1808 - นางสาววโนรี 52/41 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1809 - นางสาวเกตุศินี พิทักษ์ภูผา 52/42 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1810 - นายชาตรี เจริญสิน 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1811 - นายชวลิต ประเสริฐ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1812 - นายต่อลาบ จินทะไชย 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1813 - นายศักรินทร์ ฤทธิ์คง 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1814 - นายทิวา นาสวนกิตติ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1815 - นางสาววิรัญญา เอื้อเกื้อ 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1816 - นายทัชติพงษ์ อู่ชนะ 53/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1817 - นางสาวกัญญ์วรา บัญเบญญา 53/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1818 - นายจิระพันธ์ เคลือพลับ 51/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1819 - นายวิฒินันท์ ศรีนว่ล 53/5 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1820 - นายสุทิวัส สายบัวทอง 53/2 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1821 - นางสาวศิริลักษณ์ ม่วงชื่น 54/7 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1822 - นายจักรพจน์ เทียนศรี 54/9 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1823 - นายณัฐพล อิ่มจันทร์ 54/79 2554 8000 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1824 - นางสาวนงนภัส เพ็งสุทธิ์ 54/6 2554 9500 19. ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1825 - นางสาวกมนทรรศน์ ดังชัยภูมิ 52/68 2554 13000 2. ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย (โรงงานบ้านโป่ง)
1826 - นางสาวจารุวรรณ สุขสมบูรณ์ 52/44 2554 13000 2. ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย (โรงงานบ้านโป่ง)
1827 - นางสาวจิวราภร อินทร์เกลี้ยง 53/93 2554 13000 3. ทุนมูลนิธิซิเมนต์ไทย (โรงงานวังศาลา)
1828 - นายศตวรรษ เชาว์ฉลาด 53/56 2554 5000 4. ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
1829 - นางสาวกนกวรรณ บุญสุข 52/33 2554 7000 5. ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
1830 - นายปรัชญ์ พุมมาจันทร์ - 2554 7000 5. ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
1831 - นางสาวดวงพร พูลละออง 54/29 2554 7000 5. ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
1832 - นางสาวจริยาพร วงษ์น้อย 54/3 2554 8000 6. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1833 - นางสาววนิดา น้อยโสภา 53/29 2554 8000 6. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1834 - นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ 53/20 2554 8000 6. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1835 - นางสาววธูสิริ ชมชื่น 53/38 2554 8000 6. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1836 - นายอัฐพล สุนทรวิภาต 54/75 2554 1500 7. ทุนสงเคราะห์นักเรียนวัดแค
1837 - นางสาวณัตฐา คำจันทร์ 51/60 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1838 - นางสาวอรุณศรี ลิมปปิตสุข 51/63 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1839 - นางสาวรุ่งอรุณ สังข์สุวรรณ 52/6 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1840 - นางสาวฐิติกานต์ บุญเกิด 53/18 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1841 - นายอนุพงษ์ แห้วหาญ 53/72 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1842 - นางสาวอัจฉราพร หงศ์ลอยฟ้า 52/13 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1843 - นายปวริศ ม่วงพรม 52/30 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1844 - นางสาวกฤษดากร จันทร์ป่าน 52/42 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1845 - นายศราวุฒิ ทองโสภา 52/7 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1846 - นายศรายุทธ มั่นใจ 52/41 2554 10000 8. ทุนโตโยต้านครปฐม
1847 - นางสาวเบญจรัตน์ ไขว้พันธุ์ 54/84 2554 30000 9. ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
1848 - นางสาวธาราทิพย์ สงกระสินธุ์ 54/15 2554 30000 9. ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
1849 - นางสาวธิดารัตน์ อันบำรุง 55/30 2555 63750 1.ทุนมุลนิธิดำรงชัยธรรม
1850 - นายสมคิด ก้องขุนคีรี 58/18 2555 48000 10.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1851 - นางสาวฐนิชา ลำไยรุ่งเรือง 54/43 2555 48000 10.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1852 - นางสาวชิราภัทร ร่มไพรงาม 54/30 2555 48000 10.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1853 - นางสาวหัสยา พรมบุตร์ 55/57 2555 13000 11.ทุน SCG (โรงงานวังศาลา) กาญจนบุรี
1854 - นางสาวจิวราภร อินทร์เกลี้ยง 54/93 2555 13000 11.ทุน SCG (โรงงานวังศาลา) กาญจนบุรี
1855 - นางสาวอรวรรณ ภิญโญ - 2555 20000 12.ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึง
1856 - นางสาวฐานิศร คุณธรรม - 2555 20000 12.ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึง
1857 - นางสาวหทัยรัตน์ จตุรวัฒนา - 2555 20000 12.ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึง
1858 - นายสนธยา มักเชียว - 2555 20000 12.ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึง
1859 - นายภาณุวัฒน์ ศรัทธาธรรม - 2555 20000 12.ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึง
1860 - นางสาวสุภัตรา วงษาอ่ำ 52/7 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1861 - นางสาวสินาภรณ์ สังขคีรี 52/42 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1862 - นายสนธยา แป้นจันทร์ 53/41 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1863 - นางสาวศิริวรรณ ทองไก่ผา 53/8 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1864 - นายศรุต พวงมาลา 53/8 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1865 - นางสาวศรัญญา วิเศษสมบัติ 54/4 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1866 - นายวิวัฒน์ ศรีครามน้อย 54/12 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1867 - นางสาววรรณณี ไพรภูธร 55/28 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1868 - นางสาวนิสา มณีเนตร 54/18 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1869 - นางสาวอุษา เถื่อนถ้ำ 55/20 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1870 - นางสาวมินตรา ยินดี 55/24 2555 15000 13.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
1871 - นางสาวณัฐวดี ทองต่อ 52/47 2555 20000 14.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1872 - นายสกล เทียวพลาย 54/19 2555 20000 14.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1873 - นายสมภพ ภูฆัง 54/22 2555 20000 14.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1874 - นางสาวอธีนา สติกรกุล 54/62 2555 20000 14.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
1875 - นางสาวสาวิตรี ใจแจ้ง 53/22 2555 6500 15.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1876 - นางสาวกนกกาญจน์ มาตทิพย์ 53/25 2555 6500 15.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1877 - นายสาธิต เกตุบ้านท่า 53/28 2555 6500 15.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
1878 - นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธรัตน์ 52/1 2555 2500 16.ทุนคุณแม่กุหลาบ ศุภเอม (อ.อลงกรณ์)
1879 - นายกฤษกร บุญพา 54/48 2555 2500 16.ทุนคุณแม่กุหลาบ ศุภเอม (อ.อลงกรณ์)
1880 - นางสาวเบญจมาศ พิชาญ 51/63 2555 2500 16.ทุนคุณแม่กุหลาบ ศุภเอม (อ.อลงกรณ์)
1881 - นายธันวา เหรียญจื้อ 53/79 2555 2500 16.ทุนคุณแม่กุหลาบ ศุภเอม (อ.อลงกรณ์)
1882 - นายอาคม สว่างศรี 53/17 2555 8000 17.ทุนการศึกษานางสาวละออ หลิมเซ่งท้าย
1883 - นางสาวจิราวรรณ กลแกม 16.7 2555 12000 18.ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
1884 - นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริรัตน์ 55/40 2555 12000 18.ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
1885 - นางสาวจอมขวัญ เพ็ญสกุล 55/17 2555 12000 18.ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
1886 - นายมงคล อึ้งจรรยากุล 55/42 2555 0 19.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
1887 - นางสาวรสรินทร์ เกตุอ่ำ 55/6 2555 1 19.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
1888 - นางสาวชไมพร พันธ์ศรี 55/4 2555 2 19.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
1889 - นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีพิมาน 55/14 2555 3 19.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
1890 - นางสาววันวิสา ศิริศิลป์ 55/29 2555 4 19.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
1891 - นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม 52/7 2555 40000 2.ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
1892 - นางสาวเบญจรัตน์ ไขว้พันธ์ 54/84 2555 30000 20.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
1893 - นางสาวจอมขวัญ เพ็ญกุล 55/17 2555 5000 21.ทุนสงเคราะห์นักเรียนวัดจุฬามณี (พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ อิฏฐ์ ภทฺทจาโร
1894 - นางสาวปนัดดา ประจวบผล 55/69 2555 71000 22.ทุนการศึกษา อบต. อำแพง อ.บ้านแพ้ว
1895 - นางสาวนิตยา อิ่มเกษร 55/3 2555 33000 23.ทุนการศึกษา อบต. บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม
1896 - นางสาวรินนา ผาบชมภู 54/4 2555 80000 24.ทุนพระราชินีนาถ
1897 - นายอรรถวัฒน์ อโณทัย 55/6 2555 40000 24.ทุนพระราชินีนาถ
1898 - นางสาวกาญจน ศรีคำ 53/41 2555 13000 25.ทุนมุลนิธิซีเมนต์ไทย SCG (สำนักงานใหญ่)
1899 - นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า 51/8 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1900 - นายสันติสุข ช่างเย็น 51/8 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1901 - นางสาวศิริพร ทวีโชคนิมิต 52/6 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1902 - นางสาวกาญจนา สังขปฐมการจน์ 52/41 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1903 - นางสาวรุ่งนภา กอรักงาม 52/69 2555 8500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1904 - นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 53/8 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1905 - นางสาวนิรมล ทองมูล 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1906 - นางสาวกิ่งแก้ว ชัยชววุฒิ 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1907 - นางสาวจิราพร จูลกิ่ง 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1908 - นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรีวงษ์ 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1909 - นางสาวสุทธินี เห็นวัฒนะ 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1910 - นางสาววารุณี มงคลหัตถี 53/47 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1911 - นางสาวนันธิดา วงศ์จันทร์แย้ม 53/47 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1912 - นางสาวขนิษฐา เถื่อนวงศ์ 53/56 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1913 - นางสาวกุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์ 53/77 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1914 - นางสาวสุธิดา แย้มศิลป์ 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1915 - นางสาวพรทิพย์ แท่นสกุล 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1916 - นางสาวนงนภัส เพ็งสุทธิ์ 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1917 - นางสาวบุญสิตา วงศ์สุวรรณ 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1918 - นายชวลิต เพ็ชแต่ง 54/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1919 - นางสาวสุกัญญา เบ้าหล่อ 54/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1920 - นางสาวศิริลักษณ์ ม่วงชื่น 54/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1921 - นายณัฐพล ไกรวรรณ์ 54/8 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1922 - นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราสัย 54/9 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1923 - นางสาวกานต์ธิดา คงรอด 54/9 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1924 - นายจักรพจน์ เทียนศรี 54/9 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1925 - นายณัฐวุฒิ ไพฤทธิ์ 54/75 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1926 - นางสาววิรัญญา เอื้อเกื้อ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1927 - นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1928 - นางสาววนิดา เบาะโท 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1929 - นายชวลิต ประเสริฐ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1930 - นางสาวสมฤดี จันทร์สนธิ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1931 - นางสาวไพรัตน์ ปิ่นท้วม 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1932 - นางสาวยุวดี สังวร 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1933 - นางสาวสุธาทิพย์ สังห์ตาก้อง 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1934 - นายวุฒินันท์ สีนวล 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1935 - นายอภิชัย สถาปิตานนทษ์ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1936 - นายศักรินทร์ ฤทธิ์คง 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1937 - นางสาวรัตนา พิชัยรัตน์ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1938 - นายชาตรี เจริญสิน 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1939 - นายทิวา นาสวนกิตติ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1940 - นางสาววิภาดา พ่วงพี 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1941 - นางสาวปรอยฝน ไชยวงศ์ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1942 - นายต่อลาภ จินทะไชย 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1943 - นางสาวรติพร บุราณเดช 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1944 - นายอาทิตย์ มะจุเงิน 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1945 - นายกรอบบุญ แดงสุวรรณ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1946 - นางสาวสุกัญญา ศิริคำ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1947 - นางสาวกาญจนา จันทร์เทพ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1948 - นายสุนทร โต้งหนองกบ 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1949 - นางสาวนริศรา บุญขะจาย 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1950 - นายประภาส พูสุภา 54/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1951 - นางสาวกนกวรรณ นุ่นเอียด 53/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1952 - นางสาวกัญญ์วรา บุญเบ็ญญา 53/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1953 - นางสาวมณีนุช เพิ่มพูนรัตนกุล 53/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1954 - นายศศิวัฒน์ แซ่อึ้ง 53/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1955 - นายทัชติพงษ์ อู่ชนะ 53/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1956 - นางสาวเจนจิรา บุญสม 53/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1957 - นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมสอาด 53/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1958 - นางสาววิภาวินี คำเขียว 53/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1959 - นางสาวแรมจันทร์ ประทุม 53/21 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1960 - นางสาวภรณ์ธิดา ชื่นตา 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1961 - นางสาวชิดชนก จันทร์หล้า 53/47 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1962 - นายสุทิวัส สายบัวทอง 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1963 - นางสาวสุนทรี รูปสูง 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1964 - นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1965 - นางสาวสุริษา เอียดสุย 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1966 - นางสาวจริญญา ยังแหยม 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1967 - นางสาวประภาพรรณ ดวงชื่น 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1968 - นางสาวกมลพร หงษ์เอี่ยม 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1969 - นางสาวจินตนา พลายชมภู 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1970 - นางสาววิลาวัลย์ พินิจโคกกรวด 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1971 - นางสาวอารญา นะวะศรี 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1972 - นายสกุลชัย นิราราช 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1973 - นายไพรัตน์ กลิ่นพะยอม 52/25 2555 15000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1974 - นางสาวธนิดา กิจดำรงวินิจกุล 52/42 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1975 - นายอดิศร เอกวรานุกูลศิริ 52/62 2555 8600 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1976 - นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1977 - นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1978 - นายณัฐกร สนิทนวล 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1979 - นางสาวสิริพร รุ้งเรืองรอง 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1980 - นายสุรศักดิ์ ติเยาว์ 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1981 - นางสาวฤทัยรัตน์ พร้อมมูล 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1982 - นายนรินทร์ วงศ์ประไพพักตร์ 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1983 - นายสุทธิรัตน์ ตันพันตรี 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1984 - นายจิระพันธ์ เครือพลับ 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1985 - นายธนวันต์ พุนวศินมงคล 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1986 - นางสาวรัตนา สุระประเสริฐ 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1987 - นายอภิศร วงษ์ทองแท้ 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1988 - นางสาวไพริน ธรรมธารา 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1989 - นายศักดิ์ชัย ศรีชาวนา 54/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1990 - นางสาวภาวิณี สุขสอาด 54/21 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1991 - นางสาววีรดา ลิ้มพิบูลย์ 54/21 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1992 - นายทศพล ดวงจันทร์ 54/27 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1993 - นายสราวุธ เอี่ยมสอาด 54/30 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1994 - นางสาวสุชาดา อู่ตะเภา 54/31 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1995 - นางสาวสิติชา อ่อนแซ่ม 54/32 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1996 - นายภัคพล วิริยะหงษ์ 54/34 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1997 - นายทศพร ดวงจันทร์ 54/34 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1998 - นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ 54/34 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
1999 - นางสาวจุฑาวรรณ ธัญญเจริญ 54/35 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2000 - นายวรัญญู สุวรรณพงศ์ 54/35 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2001 - นางสาวศรีวิภา ขุนเทพ 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2002 - นางสาวนรรัตน์ สงวนทรัพย์ 53/43 2555 37500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2003 - นายสุมล 53/56 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2004 - นางสาวศีริปัญญา ภูมิพะนา 53/57 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2005 - นายภูมรินทร์ หงส์ทอง 53/21 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2006 - นางสาวลลิตา ฟักบำรุง 52/6 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2007 - นายวัชร ชาญม่วง 52/9 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2008 - นางสาวโนรี 52/41 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2009 - นายรักดี ทองดอนน้อย 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2010 - นายสมยศ สุวรรณเวช 54/27 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2011 - นายกิตติพันธุ์ ธงชัย 52/3 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2012 - นายพงษ์พัฒน์ อยู่ญาติมาก 52/40 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2013 - นายพิษณุ โสนุช 52/42 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2014 - นายธวัชชัย ดีศาสตร์ 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2015 - นายประสิทธิ์ มากเอียด 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2016 - นายธนพล สร้อยน้ำ 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2017 - นางสาวอาทิตยา ชื่นกลิ่นธูป 55/1 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2018 - นางสาววาสนา ภาสดา 55/3 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2019 - นางสาวสุดารัตน์ ทรงฉวี 55/4 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2020 - นางสาวดารารัตน์ จุฬาพันธ์ 55/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2021 - นางสาวเบญญทิพย์ คำสิม 55/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2022 - นายนเรส เผื่อนปฐม 55/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2023 - นายปิยะณํฐ กิจจานุลักษณ์ 55/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2024 - นางสาวปิยะนุช แซ่ไหล 55/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2025 - นางสาวอรวรรณ เจริญ 55/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2026 - นางสาวณัฐฐา น้อยทับทิม 55/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2027 - นางสาววนิดา ไชยะวงศ์ 55/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2028 - นางสาวเสฎฐวุฒิ แก้วมณี 55/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2029 - นางสาวศิรภัสสร ถิราภินันท์ 55/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2030 - นางสาวกมลรัตน์ จันทชาติ 55/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2031 - นายกฤษดา เมืองอินทร์ 55/52 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2032 - นายธนากรณ์ แก้วสุวรรณ 55/55 2555 20000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2033 - น่ายเทิดศักดิ์ เพชรศรี 55/72 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2034 - นางสาววาสนา พูสุภา 55/76 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2035 - นางสาววราภรณ์ โสภา 55/79 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2036 - นางสาวริสา ล้อมวงษ์ 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2037 - นางสาวติ๊กา ย๊วดกัง 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2038 - นายธเดช ทองดอนน้อย 54/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2039 - นางสาวจารุวรรณ พลับพลา 54/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2040 - นายจักรกฤษณ์ จิติราช 54/7 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2041 - นายสมพงษ์ ช้างน้อย 54/8 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2042 - นางสาวพนิดา เรนชนะ 54/22 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2043 - นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ 53/2 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2044 - นายกรกช เรืองกาญจนสิริ 53/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2045 - นายวีระยุทธ ทองหล่อ 53/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2046 - นางสาวสุชาวดี ทุเครือ 53/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2047 - นายปรัชญา ทองสุข 53/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2048 - นายวีรภัทร ละมะณี 53/5 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2049 - นางสาวนิสากร อ่อนเพชร 53/6 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2050 - นายชาคริต สิมลิ้ม 53/9 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2051 - นางสาวมณฑิรา วุฒิพงศ์ 53/35 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2052 - นายวัชระ จันทร์เที่ยง 52/9 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2053 - นายภาคิไนย ใจงาม 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2054 - นายพีรวัส เปล่งนภารุ่งฟ้า 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2055 - นายวิศรุต บัวแก้ว 52/71 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2056 - นายภาณุวัฒน์ ศรัทธาธรรม 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2057 - นางสาวผกากรอง กรพิพัฒน์ 51/2 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2058 - นางสาวกัญญาณัฐ ยอดดำเนิน 55/12 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2059 - นางสาวรัชดาภรณ์ วิชัยนราพงศ์ 55/15 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2060 - นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม 55/16 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2061 - นางสาวจิระภา คีรีเรืองทรัพย์ 55/20 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2062 - นางสาวอารีรัตน์ โคกจันทร์ 55/33 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2063 - นางสาวธาริณี ศรีสุทัศน์ 55/78 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2064 - นางสาวกาญจนา เครือแตง 53/18 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2065 - นายอภิชาติ ดีเสมอ 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2066 - นางสาวนันทวัน ชวนชื่น 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2067 - นางสาวธิดารัตน์ ปานเพชร 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2068 - นายธงชัย แตงทอง 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2069 - นางสาวปิยนุช อินทรดิบ 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2070 - นางสาวปารวี จำปาดี 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2071 - นางสาววริศรา รู้จำ 53/22 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2072 - นายสันติ สว่างเมฆ 52/5 2555 8000 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2073 - นายมลฑณ คำใส 55/8 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2074 - นายสันติ บุญชะม้อย 55/34 2555 9500 26.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2075 - นางสาวขวัญตา ไพรหาญ 54/20 2555 6000 3.ทุนมุลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2076 - นายมรุพงศ์ พรภาวิต 54/75 2555 6000 3.ทุนมุลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2077 - นางสาวธนิตา กฤษธนากฤต 55/40 2555 6000 3.ทุนมุลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2078 - นายศตวรรษ เชาว์ฉลาด 53/56 2555 5000 4.ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
2079 - นางสาวจริยาภรณ์ วงษ์น้อย 54/3 2555 8000 5.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์
2080 - นางสาววธูสิริ ชมชื่น 53/38 2555 8000 5.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์
2081 - นางสาววนิดา น้อยโสภา 53/29 2555 8000 5.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์
2082 - นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ 53/20 2555 8000 5.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์
2083 - นายอนันต์ ปานลอยวงศ์ 55/45 2555 8000 5.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์
2084 - นายศักดิ์สกุล คลังชะนัว 51/7 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2085 - นางสาวจริยา ศรีโลทก 51/7 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2086 - นายชัยยุทธ บุตรไชย์ 53/63 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2087 - นางสาวสุวิชญา มั่นศรีจันทร์ 54/71 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2088 - นายสุบิน เกษเจริญ 52/39 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2089 - นายกฤษดา เพ็งศรี 52/37 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2090 - นางส่าวกาญจนา ศิริทรัพย์ 52/65 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2091 - นางสาวขนิษฐา อุตรโส 53/24 2555 25000 6.ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2092 - นางสาวกนกวรรณ บุญสม 52/33 2555 7000 7.ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปภัมภ์
2093 - นายปรัชญ์ พุมมาจันทร์ 15.1 2555 7000 7.ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปภัมภ์
2094 - นางสาวดวงพร มุลละออง 54/29 2555 7000 7.ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปภัมภ์
2095 - นางสาวอรุณศรี ลิมปปิตสุข 51/63 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2096 - นางสาวรุ่งอรุณ สังข์สุวรรณ 52/6 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2097 - นางสาวฐิติกานต์ บุญเกิด 53/18 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2098 - นายอนุพงษ์ แห้วหาญ 53/72 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2099 - นางสาวอัจฉราพร หงษ์ลอยฟ้า 52/13 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2100 - นางสาวกฤษดาภร จันทร์ปาน 52/42 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2101 - นายศราวุฒิ ทองโสภา 52/7 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2102 - นายศรายุทธ มั่นใจ 52/41 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2103 - นางสาวจารุวรรณ ปูวิเมฆ 53/59 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2104 - นางสาวโสภิดา แก้วชมร 54/22 2555 10000 8.ทุนโตโยต้า นครปฐม
2105 - นางสาวกมนทรรศน์ ถังชัยภูมิ 52/68 2555 13000 9.ทุน SCG (โรงงานบ้านโป่ง)
2106 - นางสาวจารุวรรณ สุขสมบูรณ์ 54/22 2555 13000 9.ทุน SCG (โรงงานบ้านโป่ง)
2107 - นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม 52/7 2556 40000 1.ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
2108 - นางสาวสุภัตรา วงษาอ่ำ 52/7 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2109 - นายสนธยา แป้นจันทร์ 53/41 2556 8500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2110 - นางสาวสิริวรรณ ทองไก่ผา 53/8 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2111 - นายศรุต พวงมาลา 53/8 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2112 - นางสาวศรัญญา วิเศษสมบัติ 54/4 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2113 - นายวิวัฒน์ ศรีครามน้อย 54/12 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2114 - นางสาวนิสา มณีเนตร 54/18 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2115 - นางสาววรรณณี ไพรภูธร 55/28 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2116 - นางสาวอุษา เถื่อนถ้ำ 55/20 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2117 - นางสาวมินตรา ยินดี 55/24 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2118 - นางสาวอภัสสรา หม่องจันทร์ 56/19 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2119 - นายอำนาจ โชติไชยชีวัน 56/44 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2120 - นางสาวภาวิกา สินพิทักษ์ 56/9 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2121 - นางสาวสุพัตรา เอียมอัน 56/5 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2122 - นายวิเชษฐ์ หิรัญชัย 56/20 2556 8000 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2123 - นางสาวบุณฑริกา จำปาเงิน 56/13 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2124 - นางสาวดวงรักษ์ โชติช่วง 56/14 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2125 - นางสาวดาราพร ทิพากรสกุล 56/4 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2126 - นางสาวรัตนาภรณ์ จันดาเปรม 54/66 2556 9500 10.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2127 - นางสาวสาวิตรี ใจแจ้ง 53/22 2556 6500 11.ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
2128 - นางสาวกนกาญจน์ มาตทิพย์ 53/25 2556 6500 11.ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
2129 - นายสาธิต เกตุบ้านท่า 53/28 2556 6500 11.ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
2130 - นางสาวพิไลวรรณ เตียงเกตุ 56/89 2556 13000 12.ทุนการศึกษามุลนิธิ SCG
2131 - นางสาวจิวราภร อินทร์เกลี้ยง 54/93 2556 13000 12.ทุนการศึกษามุลนิธิ SCG
2132 - นางสาวรุ่งณภา สืบดี 54/96 2556 0 13.ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี
2133 - นายนชานนท์ บัวเขียว 56/13 2556 0 13.ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี
2134 - นายศรัณย์ จันทร์ละมุล 53/26 2556 0 13.ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี
2135 - นายอาทิตย์ แซ่ลิ้ม 53/26 2556 0 13.ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี
2136 - นางสาวหัทยา แป้นกลม 52/60 2556 0 13.ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี
2137 - นางสาวจุฑมณี นุชน้อย 56/26 2556 0 14.ทุนพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2138 - นายสมคิด ก้องขุนคีรี 53/18 2556 48000 15.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2139 - นางสาวฐนิชา ลำไยรุ่งเรือง 54/43 2556 48000 15.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2140 - นางสาวชิราภัทร ร่มไพรงาม 54/30 2556 48000 15.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2141 - นางสาวเบญจรัตน์ ไขว้พันธ์ 54/48 2556 40000 16.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
2142 - นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา 56/10 2556 20000 17.ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห้
2143 - นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร 53/18 2556 40000 18.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2144 - นางสาวรัชนู ไกรสังชวาลพร 55/7 2556 40000 18.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2145 - นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นใจ 56/8 2556 40000 18.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2146 - นางสาวจิราวรรณ คนบุญ 56/68 2556 13000 19.ทุนการศึกษามูลนิธิ SCG (บ้านโป่ง)
2147 - นายมรุพงษ์ พรภาวิต 54/75 2556 6000 2.ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2148 - นางสาวขวัญตา ไพรหาญ 54/20 2556 6000 2.ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2149 - นางสาวธนิตา กฤษธนากฤต 55/40 2556 6000 2.ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2150 - นางสาวทิพวรรณ สุวัณนะศินิ 55/9 2556 6000 2.ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2151 - นางสาวสิริกร กิจก้องพนา 56/22 2556 6000 2.ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2152 - นางสาวจอมขวัญ เพ็ญสกุล 55/17 2556 5000 20.ทุนการศึกษาสงเคราะห์วัดจุฬามณี
2153 - นายกรวิก ทองนุ่ม 53/25 2556 20000 21.ทุนการศึกษา 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2154 - นางสาวสงัด มงคลเอียม 56/95 2556 25000 22.ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
2155 - นายสกล เที่ยวพราย 54/19 2556 20000 23.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
2156 - นายสมภพ ภูฆัง 54/22 2556 20000 23.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
2157 - นางสาวอาธีนา สติภรกุล 54/62 2556 20000 23.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
2158 - นางสาวเกศินี เกตุพันธ์ 54/71 2556 20000 23.ทุนการศึกษาสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต
2159 - นายมงคล อึ้งจรรรยากุล 55/42 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2160 - นางสาวชไมพร พันธ์ศรี่ 55/4 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2161 - นางสาวรสริน เกตุอ่ำ 55/6 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2162 - นางสาววันวิสา ศิริศิลป์ 55/29 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2163 - นางสาวอุอมรักดิ์ ศรีพิมาน 55/14 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2164 - นายสุรศักดิ์ ชื่นสดใส 56/12 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2165 - นางสาวกาญจนา มอญเกิ้ง 56/35 2556 0 24.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2166 - นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 53/8 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2167 - นางสาวนิรมล ทองมูล 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2168 - นางสาวกิ่งแก้ว ชัยชววุฒิ 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2169 - นางสาวจิราพร จุลกิ่ง 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2170 - นางสาวสุทธินี เห็นวัฒนะ 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2171 - นางสาววารุณี มงคลหัตถี 53/47 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2172 - นางสาวขนิษฐา เถื่อนวงศ์ 53/56 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2173 - นางสาวกุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์ 53/77 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2174 - นางสาวอาทิตยา ชื่นกลิ่นธูป 55/1 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2175 - นางสาววาสนา ภาสดา 55/3 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2176 - นางสาวสุดารัตน์ ทรงฉวี 55/4 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2177 - นางสาวดารารัตน์ จุฬาพันธ์ 55/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2178 - นายนเรศ เผื่อนปฐม 55/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2179 - นายปิยะณัฐ กิจจานุลักษณ์ 55/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2180 - นางสาวปิยะนุช แซ่ไหล 55/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2181 - นางสาวณัฐฐา น้อยทับทิม 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2182 - นางสาววนิดา ไชยะวงษ์ 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2183 - นายเสฎฐวุฒิ แก้วมณี 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2184 - นางสาวศิรภัสสร ถิราภินันท์ 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2185 - นางสาวกมลรัตน์ จันทชาติ 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2186 - นายธนากรณ์ แก้วสุวรรณ 55/55 2556 20000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2187 - นางสาวสุธิดา แย้มศิลป์ 54/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2188 - นางสาวนงนภัส เพ็งสุทธิ์ 54/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2189 - นางสาวบุญสิตา วงศ์สุวรรณ์ 54/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2190 - นางสาวริสา ล้อมวงษ์ 54/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2191 - นางสาวติ๊ก ย๊วดกัง 54/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2192 - นายธเดช ทองดอนน้อย 54/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2193 - นายชวลิต เพ็ชรแต่ง 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2194 - นางสาวสุกัญญา เบ้าหล่อ 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2195 - นางสาวศิริลักษณ์ ม่วงชื่น 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2196 - นางสาวจารุวรรณ พลับพลา 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2197 - นายจักรกฤษณ์ จิติราช 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2198 - นายณัฐพล ไกรวรรณ์ 54/8 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2199 - นายสมพงษ์ ช้างน้อย 54/8 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2200 - นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปราสัย 54/9 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2201 - นางสาวกานต์ธิดา คงรอด 54/9 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2202 - นายจักรพจน์ เทียนศรี 54/9 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2203 - นางสาวพนิดา เรนชนะ 54/22 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2204 - นายณัฐวุฒิ ไพฤทธิ์ 54/75 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2205 - นางสาวจุฑารัตน์ โพธิ 53/2 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2206 - นางสาววิรัญญา เอื้อเกื้อ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2207 - นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2208 - นางสาววินิดา เบาะโท 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2209 - นายชวลิต ประเสริฐ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2210 - นางสาวสมฤดี จันทร์สนธิ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2211 - นางสาวไพรัตน์ ปิ่นท้วม 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2212 - นางสาวยุวดี สังวร 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2213 - นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์ตาก้อง 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2214 - นายวุฒินันท์ สีนวล 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2215 - นายอภิชัย สถาปิตานนท์ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2216 - นายศักรินทร์ ฤทธิ์คง 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2217 - นางสาวรัตนา พิชัยรัตน์ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2218 - นายชาตรี เจริญสิน 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2219 - นายทิวา นาสวนกิตติ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2220 - นางสาววิภาดา พ่วงพี 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2221 - นางสาวปรอยฝน ไชยวงศ์ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2222 - นายต่อลาภ จินทะไชย 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2223 - นายอาทิตย์ มะจุเงิน 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2224 - นายกรอบบุญ แดงสุวรรณ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2225 - นางสาวสุกัญญา ศิริคำ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2226 - นางสาวกาญจนา จันทร์เทพ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2227 - นายสุนทร โต้งหนองกบ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2228 - นางสาวนริศรา บุญขะจาย 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2229 - นายประภาส พูสุภา 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2230 - นานกรกช เรืองกาญจนสิริ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2231 - นายวีระยุทธ ทองหล่อ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2232 - นางสาวสุชาวดี ทุเครือ 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2233 - นายปรัชญา ทองสุข 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2234 - นายวีรภัทร ละมะณี 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2235 - นางสาวกนกวรรณ นุ่นเอียด 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2236 - นางสาวกัญญ์วรา บุญเบญญา 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2237 - นางสาวมณีนุช เพิ่มพูนรัตนกุล 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2238 - นายศศิวัฒน์ นาคสังข์ 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2239 - นายทัชติพงษ์ อู่ชนะ 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2240 - นางสาวนภิสชากร อ่อนเพชร 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2241 - นางสาวเจนจิรา บุญสม 53/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2242 - นางสาวอารีรัตน์ เอี่ยมสะอาด 53/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2243 - นางสาววิภาวินี คำเขียว 53/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2244 - นายชาคริต สิมลิ้ม 53/9 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2245 - นางสาวแรมจันทร์ ประทุม 53/21 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2246 - นางสาวมณฑิรา วุฒิพงษ์ 53/35 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2247 - นางสาวภรณ์ธิดา ชื่นตา 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2248 - นายสุทิวัส สายบัวทอง 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2249 - นางสาวสุนทรี รูปสูง 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2250 - นางสาวรุ่งทิพย์ ตะนะขิง 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2251 - นางสาวสุริษา เอียดสุย 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2252 - นางสาวจริญญา ยังแหยม 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2253 - นางสาวประภาพรรณ ดวงชื่น 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2254 - นางสาวกมลพร หงส์เอี่ยม 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2255 - นายสกุลชัย นิราราช 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2256 - นายวัชระ จันทร์เที่ยง 52/9 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2257 - นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2258 - นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2259 - นายณัฐกร สนิทนวล 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2260 - นางสาวสิริพร รุ้งเรืองรอง 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2261 - นายสุรศักดิ์ ติเยาว์ 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2262 - นางสาวฤทัยรัตน์ พร้อมมูล 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2263 - นางสาวรัชดาภรณ์ วิชัยนราพงศ์ 55/15 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2264 - นายศักดิ์ชัย ศรีชาวนา 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2265 - นางสาวภาวิณี สุขสอาด 54/21 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2266 - นางสาววีรดา ลิ้มพิบูลย์ 54/21 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2267 - นายทศพล ดวงจันทร์ 54/27 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2268 - นายสราวุธ เอี่ยมสอาด 54/30 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2269 - นางสาวสุชาดา อู่ตะเภา 54/31 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2270 - นางสาวสิติชา อ่อนแช่ม 54/32 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2271 - นายภัคพล วิริยะหงษ์ 54/34 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2272 - นายทศพร ดวงจันทร์ 54/34 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2273 - นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ 54/34 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2274 - นางสาวจุฑาวรรณ ธัญญเจริญ 54/35 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2275 - นางสาวกาญจนา เครือแตง 53/18 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2276 - นายภูมรินทร์ หงส์ทอง 53/21 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2277 - นายอภิชาติ ดีเสมอ 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2278 - นางสาวนันทวัน ชวนชื่น 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2279 - นางสาวธิดารัตน์ ปานเพชร 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2280 - นายรัชต์ภาคย์ ทองศิริธนรัชต์ 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2281 - นางสาวปิยนุช อินทรดิบ 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2282 - นางสาวปารวี จำปาดี 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2283 - นางสาววริศรา รู้จำ 53/22 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2284 - นางสาวศรีวิภา ขุนเทพ 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2285 - นางสาวนรรัตน์ สงวนทรัพย์ 53/43 2556 37500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2286 - นายสุมล - 53/56 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2287 - นางสาวศิริปัญญา ภูมิพะนา 53/57 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2288 - นายวัชร ชาญม่วง 52/9 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2289 - นายณัฏฐ์ชวัญช์ สุวรรณเวช 54/27 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2290 - นายสันติ บุญชะม้อย 55/34 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2291 - นางสาววิลาวัณย์ พินิจโคกกรวด 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2292 - นางสาวอารญา นะวะศรี 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2293 - นางสาวจินตนา พรายชมพู 52/3 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2294 - นายธวัชชัย ดีศาสตร์ 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2295 - นางสาวสมใจ พวงทอง 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2296 - นางสาวอังคณา ภู่ทอง 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2297 - นายธวัช จำปาโท 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2298 - นางสาวกุลวลี สินปรุ 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2299 - นายปรัชญา บุญฉิ่มยิ่ง 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2300 - นายศุภัทษร บุญเทียม 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2301 - นายอัศวิน ชูเชิด 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2302 - นายอธิป โพธิ์ทอง 56/4 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2303 - นางสาวสุดาพร พะลัง 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2304 - นายณัฐวุฒิ ฝืดสามแก้ว 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2305 - นายทวีชัย ธนิกกุล 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2306 - นายอนุชา เกิดทิพย์ 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2307 - นางสาวจิราพร สวรัมย์ 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2308 - นางสาวนิตยา คงจันทร์ 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2309 - นายธนพล วัสสนธิ์ 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2310 - นายณัฐพล สาวเสม 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2311 - นางสาวพรทิพา เหว่ามี 56/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2312 - นางสาวนวพร เอกปัชชา 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2313 - นายณัฐวุฒิ ศรีพารัตน์ 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2314 - นายเกียรติศักดิ์ พงเพา 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2315 - นายศราวุฒิ บุญเกิด 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2316 - นายรณกฤต ผลฉัตร์ 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2317 - นางสาวรวิษา เปลี่ยนเที่ยงธรรม 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2318 - นางสาวศิโรรังสี นันทสังข์ 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2319 - นางสาวพิชานันท์ สวนจรูญ 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2320 - นางสาวปภัสสรา กีรติบูรณะ 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2321 - นายพรเทพ ศรีโสภณ 56/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2322 - นางสาวสาวิตรี เชี่ยวชาญ 56/7 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2323 - นางสาววันดี พรหมพิมพ์ 56/19 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2324 - นางสาวกัณฐิกา สุวรรณโส 56/20 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2325 - นางสาวมณีนุช คำพระวงษ์ 56/21 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2326 - นายชัยวัฒย์ แสงประสิทธิ์ 56/41 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2327 - นางสาวเจนจิรา โพธิ์ภิบาล 56/77 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2328 - นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง 55/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2329 - นายชัยวัฒน์ ลิ้มคาง 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2330 - นายวิรัฐพงษ์ อิสโม 55/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2331 - นายจักรินทร์ ผ่องใส 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2332 - นายเฉลิมชัย มีเปี่ยมสมบูรณ์ 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2333 - นางสาวภาวิณี นิยมรัตน์ 53/6 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2334 - นางสาวปานจนี อุไรรักษ์ 52/71 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2335 - นางสาวชลิตา ผิวเกลี้ยง 56/13 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2336 - นางสาววรรณพร ภูฆัง 56/20 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2337 - นางสาวสุขิตา ธัญญเจริญ 56/20 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2338 - นางสาวพรรณิภา พุ่มพุก 56/21 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2339 - นางสาวอัญชนา ซุ่ยหิรัญ 56/22 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2340 - นางสาวสุจิตรา เมฆอินทร์ 56/32 2556 8500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2341 - นางสาวเจนจิรา จีนสุกแสง 56/52 2556 11000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2342 - นายสุรกิติ์ เกียรติศิริ 54/7 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2343 - นายสหกิจ ภาคีฑูล 54/81 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2344 - นายสาธิต ดำรงประเสริฐ 54/95 2556 15000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2345 - นายสมชาย ต้นวงค์ 53/30 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2346 - นางสาวกิ่งแก้ว เพ็ชรวงค์ 56/13 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2347 - นางสาวสุดาพร แก้วปานกัน 56/19 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2348 - นางสาวนิภาพร ขำเชย 56/21 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2349 - นางสาวลลิตา วิยะกัน 56/58 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2350 - นายพชร จันทร์ส่องแสง 56/64 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2351 - นางสาวอังคณา เจริญทรัพย์สันติ 55/19 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2352 - นางสาวพลอยศิริ พุทธรักษา 55/19 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2353 - นางสาวรัตนา แก้วดวง 55/25 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2354 - นายกิติชัย โม้ดา 55/56 2556 38000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2355 - นายนิวัฒน์ สิทธิโยธี 53/69 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2356 - นางสาวสุทธิดา แย้มศรี 56/8 2556 8000 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2357 - นายอนุพงศ์ สุขเนตร 53/5 2556 9500 25.ทุนอุดหนุนการศึกษา 84 พรรษา
2358 - นาวสาวสิริวิมล สังขสุจิต 54/18 2556 12000 3.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
2359 - นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริรัตน์ 55/40 2556 12000 3.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
2360 - นางสาวจอมขวัญ เพ็ญสกุล 55/17 2556 12000 3.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
2361 - นางสาวเปรมสุดา ลากุล 55/15 2556 12000 3.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
2362 - นางสาวณีรวัลย์ เกษมสุข 55/16 2556 12000 3.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
2363 - นางสาวภาณุมาศ สุขจันทร์ 56/70 2556 12000 3.ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
2364 - นางสาวธิดารัตน์ อันบำรุง 53/50 2556 8000 4.ทุนการศึกษามูลนิธิดำรงชัยธรรม
2365 - นางสาววธูสิริ ชมชื่น 53/38 2556 8000 5.ทุนนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2366 - นางสาววนิดา น้อยโสภา 53/29 2556 8000 5.ทุนนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2367 - นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ 53/20 2556 8000 5.ทุนนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2368 - นายอนันท์ ปานลอยวงค์ 55/45 2556 8000 5.ทุนนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2369 - นางสาวดวงพร มูลละออง 54/29 2556 7000 6.ทุนมุลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2370 - นายปรัญญ์ พุมมาจันทร์ 15.1 2556 7000 6.ทุนมุลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
2371 - นางสาวพิกุล ไชยมล 55/56 2556 6000 7.ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม(บริษัทนามมีจำกัด)
2372 - นางสาวรุ่งอรุณ สังสุวรรณ 52/6 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2373 - นายศราวุฒิ ทองโสภา 52/7 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2374 - นางสาวฐิติกานต์ บุญเกิด 53/18 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2375 - นางสาวจารุวรรณ ปูวิเมฆ 53/59 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2376 - นายอนุพงษ์ แห้วหาญ 53/72 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2377 - นางสาวโสภิดา แก้วชมร 54/22 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2378 - นายวณัฐพล สันภิมาล 54/25 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2379 - นางสาวทิพรัตน์ ลีสุขสาม 54/45 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2380 - นายอุบลพันธ์ จินดาเพ็ง 54/83 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2381 - นายอนันต์ ใยเพชร 55/33 2556 10000 8.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2382 - นายชัยยุทธ บุตรไชย์ 53/63 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2383 - นางสาวขนิษฐา อุตรโส 53/24 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2384 - นางสาวสุวิชญา มั่นศรีจันทร์ 54/71 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2385 - นายพันทการ เทียนวงค์ 54/39 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2386 - นางสาวนญาดา แซ่ลิ้ม 54/81 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2387 - นายรัตนชัย แม้นพรหม 54/35 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2388 - นางสาวเอ็มอร พันธ์เดช 53/52 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2389 - นาวสาวปาหนัน โคตรมนตรี 55/56 2556 25000 9.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2390 - นางสาวจุฑามณี นุชน้อย 56/26 2557 6500 1.ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2391 - นางสาวนันทิพร อดิศัยสกุลชัย 18.1 2557 6500 1.ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2392 - นางสาวกิติยา ธรรมสังกา 53/25 2557 20000 10.ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
2393 - นางสาวสุนิษา พัฒนมาศ 53/25 2557 20000 10.ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
2394 - นางสาวสุวิชญา มั่นศรีจันทร์ 54/71 2557 20000 10.ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
2395 - นางสาวโสรญา แฟงรัก 54/81 2557 20000 10.ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
2396 - นางสาวปาวีณา วายุภักตร์ 53/11 2557 20000 10.ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
2397 - นางสาวสิริฉาย เจนวิทยาอมรเวช 54/2 2557 5000 11.ทุนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2398 - นางสาวสิริวรรณ ทองไก่ผา 53/8 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2399 - นายศรุต พวงมาลา 53/8 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2400 - นางสาวศรัญญา วิเศษสมบัติ 54/4 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2401 - นายวิวัฒน์ ศรีครามน้อย 54/12 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2402 - นางสาววรรณี ไพรภูธร 55/28 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2403 - นางสาวนิสา มณีเนตร 54/18 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2404 - นางสาวอุษา เถื่อนถ้ำ 55/20 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2405 - นางสาวมินตรา ยินดี 55/24 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2406 - นางสาวอภัสสรา หมองจันทร์ 56/19 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2407 - นายอำนาจ โชติไชยวิน 56/44 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2408 - นางสาวภาวิกา สินพิทีกษ์ 56/9 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2409 - นาวสาวสุภัตรา เอี่ยมอ้น 56/5 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2410 - นายวิเชษ หิรัญชัย 56/20 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2411 - นางสาวาบุณทริกา จำปาเงิน 56/13 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2412 - นางสาวดวงรักษ์ โชติช่วง 56/14 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2413 - นางสาวดาราพร ทิพากรสกุล 56/4 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2414 - นางสาวรัตนาพร จันทร์ดาเปรม 54/66 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2415 - นางสาวอรพรรณ แป้นทอง 57/27 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2416 - นายรัชชานนท์ อภิญญารุ่งพิทยา 57/33 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2417 - นางสาวศุภจาร เผ่าพงษ์ 57/39 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2418 - นางสาวดวงเด่น แก้วเขียว 57/44 2557 15000 12.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2419 - นางสาวสาวิตรี ใจแจ้ง 53/22 2557 6500 13.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
2420 - นางสาวกนกกาญจน์ มาตทิพย์ 53/25 2557 6500 13.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
2421 - นายเทพประทาน สุระพันธ์ 57/6 2557 6500 13.ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
2422 - นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีพิมานวัฒน 55/14 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2423 - นางมงคล อึ้งจรรยากุล 55/42 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2424 - นางสาวชไมพร พันธ์ศรี 55/4 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2425 - นางสาวรสริน เกตุอ่ำ 55/6 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2426 - นางสาววันวิสา ศิริศิลป์ 55/29 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2427 - นางสาวกาญจนา มอญเกื้ง 56/35 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2428 - นายสุรศักดิ์ ชื่นสดใส 56/12 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2429 - นายกฤษกร แป้นเมือง 57/15 2557 0 14.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
2430 - นางสาวชุติมา สามผ่องบุญ 57/47 2557 8000 15.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2431 - นางสาวพรนิภา แซ๋เฮ้ง 57/34 2557 8000 15.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2432 - นางสาวสุภาวดี บุญแบ่ง 57/19 2557 8000 15.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2433 - นางสาวอักษราภัค วัฒนากิตติถาวร 57/80 2557 8000 15.ทุนมูลนิธิราชประชาสมาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2434 - นายสมคิด ก้องขุนคีรี 53/18 2557 48000 16.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
2435 - นางสาวฐนิชา ลำไยรุ่งเรือง 54/43 2557 48000 16.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
2436 - นางสาวชิราภัทร ร่มไพรงาม 54/30 2557 48000 16.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
2437 - นางสาวเพิ่มพุน ไซสาย 57/60 2557 48000 16.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
2438 - นางสาวเบญจภรณ์ สุภัทรกิจวิบูลย์ 57/17 2557 48000 16.ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
2439 - นางสาวเจนจิรา สุคันธชาติ 55/87 2557 4000 17.ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
2440 - นายเอกพจน์ ท่าผา 56/7 2557 4000 17.ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
2441 - นายกิตติศักดิ์ โชติชัยกร 56/70 2557 4000 17.ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
2442 - นายทองสุข 56/71 2557 4000 17.ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
2443 - นางสาวฐิติกานต์ บุญเกิด 53/18 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2444 - นางสาวโสภิดา แก้วชมร 54/22 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2445 - นายวณัฐพล สินภิบาล 54/25 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2446 - นางสาวทิพรัตน์ ลีสุขสาม 54/45 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2447 - นายอุบลพันธ์ จินดาเพ็ง 54/83 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2448 - นายอนันท์ ใยเพชร 55/33 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2449 - นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม 54/15 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2450 - นางสาวกฤษติยา ร้อยแก่นจันทร์ 55/3 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2451 - นางสาววันดี พันธ์โท 55/23 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2452 - นายเอกพล พุทธคุณรักษา 56/83 2557 10000 18.ทุนการศึกษาบริษัทโตโยต้านครปฐม จำกัด
2453 - นายปรัชญ์ พุมมาจันทร์ 15.1 2557 8000 19.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
2454 - นางสาวดวงพร มูลละออง 54/29 2557 8000 19.ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
2455 - นางสาวพิไลวรรณ เตียงเกตุ 56/89 2557 13000 2.ทุนมูลนิธิ SCG อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2456 - นางสาวจิวราภร อินทร์เกลี้ยง 54/93 2557 13000 2.ทุนมูลนิธิ SCG อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2457 - นางสาวขนิษฐา อุตรโส 53/24 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2458 - นางสาวสุวิชญา มั่นศรีจันทร์ 54/71 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2459 - นายพันธการ เทียนวงค์ 54/39 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2460 - นางสาวณญาดา แซ่ลิ้ม 54/81 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2461 - นายรัตนชัย แม้นพรหม 54/35 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2462 - นางสาวปาหนัน โคตรมนตรี 55/56 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2463 - นางสาวศุภลักษณ์ สร้อยคำ 56/50 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2464 - นางสาวกัณญาภัค สิทธิน้อย 55/17 2557 30000 20.ทุนมูลนิธินางห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2465 - นางสาวเจนจิรา ประทุมสูตร 53/18 2557 40000 21.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
2466 - นางสาวรัชนู ไทรสังขวาลพร 55/7 2557 40000 21.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
2467 - นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นใจ - 2557 40000 21.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
2468 - นางสาวภาวิณี สีชัยปัญญา - 2557 40000 21.ทุนพระราชทานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
2469 - นาวสาวจอมขวัญ เพ็ญสกุล 55/17 2557 5000 22.ทุนการศึกษาวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร
2470 - นายศรันย์ จันทร์ละมูล 53/26 2557 0 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2471 - นางสาวเนตรอนงค์ สกุลมา 56/20 2557 0 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2472 - นางสาววลีพร นาสวนโศภิต 54/33 2557 0 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2473 - นายภานุพงษ์ ทองสงัด 55/34 2557 0 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2474 - นางสาวโสรญา จันทร์ละมูล 57/24 2557 0 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2475 - นางสาวสุภัทรา โพธิ์เงิน 54/38 2557 0 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2476 - นายอาทิตย์ แซ่ลิ้ม 53/26 2557 9500 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2477 - นางสาวหัทยา แป้นกลม 56/20 2557 8000 23.ทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
2478 - นางสาวสงัด มงคลเอี่ยม 56/95 2557 27500 24.ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ
2479 - นางสาวพรรณปวีณ์ แซ่หลาย 57/50 2557 11400 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2480 - นายทศวรรต บุญมานุช 56/72 2557 8000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2481 - นางสาวขวัญจิตร์ แก้วชูเชื่อ 56/21 2557 8000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2482 - นางสาวธัญมาศ หมื่นนาค 55/73 2557 8000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2483 - นางสาวพรพิมล ศรัณยูสกุล 55/72 2557 8000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2484 - นายสุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม 54/60 2557 8000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2485 - นางสาวกมลนิษฐ์ วรโชติธนภิรมย์ 57/46 2557 11400 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2486 - นายวรปรัชญ์ ห้วยหงษ์ทอง 57/34 2557 11400 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2487 - นายณัฐวุฒิ ขันทวิชัย 56/48 2557 20000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2488 - นายสุรวงค์ อันคง 56/36 2557 95000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2489 - นางสาวผกากรอง พร้อมเพียง 55/52 2557 95000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2490 - นางสาวจุฑามาศ บุญชูเจริญ 55/52 2557 95000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2491 - นางสาววีราภรณ์ ชาติแดนไทย 54/65 2557 95000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2492 - นายธัชพงค์ ชาลานุมาศ 53/26 2557 95000 25.ทุนนักศึกษาพิการ
2493 - นายสกล เที่ยวพราย 54/19 2557 20000 26.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิต
2494 - นายสมภพ ภูฆัง 54/22 2557 20000 26.ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสร้างบัณฑิต
2495 -