...

คู่มือการกู้ยืมฯ 2563.

29/06/2563
...

ชุด Video สอนการใช้งานระบบ LOANNPRU.

29/06/2563
...

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563.

01/06/2563
...

แนะนำเจ้าหน้าที่บุคลากร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมฯ.

01/06/2563
1. นายยุทธพงษ์ นวมอารีย์ : หัวหน้างานกองทุนฯ
2. นายดำรงศิลป์ มาเจริญ : นักวิชาการศึกษา
3. น.ส.อุไรรัตน์ เตชตติจินดา : นักวิชาการศึกษา
4. นายวรภัทร นิลพันธ์ุ : ผู้ปฏิบัติงานกยศ.
5. น.ส.สุธิตา นกเอี้ยงทอง : ผู้ปฏิบัติงานกยศ.
6. น.ส.รุ่งนภา วงษ์ศรี : ผู้ปฏิบัติงานกยศ.
...

อาคารสถานที่ สำหรับติดต่อขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

01/06/2563
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3388.
...

กำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด มิเช่นนั้นจะไม่ได้การอนุมัติให้กู้ยืมใด ๆ เมื่อระบบถูกปิด

01/06/2563
กำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 กรุณาติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง หรือใน Facebook กลุ่ม "ฝ่าย กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...

กำหนดลักษณะและขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

01/06/2563
1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
...

ขั้นตอนการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563

01/06/2563
ขั้นตอนการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563
...

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. ผู้กู้ยืมที่ประสงค์ขอกู้ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนยื่นกู้ทุกครั้ง

01/06/2563
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงิน การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
...

สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ กรอ. ผู้กู้ยืมที่ประสงค์ขอกู้แบบ กรอ. กรุณาตรวจสอบสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ ก่อนยื่นกู้ทุกครั้ง

01/06/2563
มีจำนวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร
...

ใครบ้าง ? ที่สามารถลงนามรับรอง ในหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.

01/06/2563
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2.สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่
...

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร แบบคำขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ถูกต้อง สภาพครอบครัว ประวัติการกู้ ประวัติพี่น้อง

01/06/2563
ศึกษาตัวอย่างการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง โดยละเอียดชัดเจน ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามความจริง โดยเพราะสภาพครอบครับ การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องกรอกข้อมูลผู้อุปการะตามจริง
...

การโอนเงินกู้ยืม

02/06/2563
กองทุนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้
...

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

11/06/2563
กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
...

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ม.ราชภัฏนครปฐม

12/06/2563
กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีหลักสูตรใดบ้างที่ตรงกับโครงการดังกล่าวไปดูกันเลย