ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะวัฒนธรรม อื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

2023-04-21 11:13:46

ไฟล์ประกอบข่าว
มรน. ต้อนรับเหล่ากาชาด จ.นครปฐม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว รักษาการ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายด ารงศิลป์ มาเจริญ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวกิตติยา จึง รุ่งเจ ริญ กิ จ ร องน า ย กเหล่ า ก าช าด จังห วัดนค รป ฐ ม แ ล ะ น างกัญจน า ส ร้ อย อินท ร า กุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแลนักศึกษาทุนใน พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2565 และมอบทุนการศึกษา รวมทั้งถุงยังชีพแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาทุนฯ มีจ านวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวศุภนิดา บุญประเสริฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสิรินทรา ส่งบุญ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นางสาวอุษา วชิระ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ และ นายเอกรัตน์ เอกมงคลฤกษ์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2023-01-10 16:55:31

ไฟล์ประกอบข่าว
ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

2022-03-31 10:18:59

ไฟล์ประกอบข่าว
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม โดยคุณวราภรณ์ เจริญศิริโชติ เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 22 ธ.ค.2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น1

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 22 ธ.ค.2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น1

2021-12-22 16:37:46

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนคนดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รายใหม่ จำนวน 10 ราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนคนดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รายใหม่ จำนวน 10 ราย

2021-12-16 15:52:05

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศทุน84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021-12-16 15:46:45

ไฟล์ประกอบข่าว
พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 2 ราย คือ 1.นางสาวชุตินันท์ แย้มพราย หมู่เรียน 62/24 สาขาภาษาอังกฤษ 2.นางสาวศุภนิดา มะขันทอง หมู่เรียน 61/67 สาขารัฐประศาสนศาสตร์

2020-11-11 11:39:16

ไฟล์ประกอบข่าว
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาพิการ(DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาพิการ(DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

2020-10-14 10:37:52

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายเก่า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายเก่า จำนวน 81 ราย วงเงิน 911,400 บาท

2020-08-23 12:23:12

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายใหม่

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติทุน84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายใหม่ จำนวน 71 ราย วงเงิน 886,300 บาท

2020-08-23 12:25:51

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศคุณสมบัติทุน84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคุณสมบัติทุน84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-03 11:23:38

ไฟล์ประกอบข่าว
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นักศึกษาที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุน มีจำนวน 2 ราย คือ 1.นางสาวนาซีฟะห์ มะรือโบอุมา 2.นางสาวสีตีนูรฮาฟีซา สาและห์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2020-02-11 13:20:29

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-27 15:37:15

ไฟล์ประกอบข่าว
พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 รายๆละ 4000 บาท คือ 1. นายธนบดี สุวรรณบำรุงชัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.นายอนุชา ณรงคะชอนะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.นางสาวรุ่งอรุณ ช้างเผือก สาขาชีววิทยา 4.นายสมพงค์ คนซื่อ สาขาคอมพิวเตอร์

2019-10-10 11:23:06

ไฟล์ประกอบข่าว
ทุนการศึกษาโครงการ LUCKY DRAW

สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าเล่าเรียน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา (Counter Service Pay) จำนวน 3 ทุน ลำดับที่1 นางสาวกนกพร ทองดอนใหม่ จำนวนเงิน 5000 บาท ลำดับที่2 นายศุภกิจ ศรียัน จำนวนเงิน 3000 บาท ลำดับที่3 นายพลาย์แก้ว ดอนไพบูลย์ จำนวนเงิน 2000 บาท

2019-09-04 18:37:50

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายใหม่

รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา84พรรษา รายใหม่ ปีการศึกษา 2562

2019-08-19 13:52:09

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายเก่า

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา84พรรษา (รายเก่า) ปีการศึกษา 2562

2019-08-19 13:50:59

ไฟล์ประกอบข่าว
พานักศึกษาเข้าเฝ้า

ทุนพระบรมโอรสาธิราช

2019-05-16 16:09:48

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศคุณสมบัติทุน84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสัมบัติการรับสมัครทุน84พรรษา

2019-05-16 15:16:08

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศทุนการศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพ2561

รายชื่อนักศึกษาทุน2561

2019-05-16 15:15:35

ไฟล์ประกอบข่าว