ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 2 ราย คือ 1.นางสาวชุตินันท์ แย้มพราย หมู่เรียน 62/24 สาขาภาษาอังกฤษ 2.นางสาวศุภนิดา มะขันทอง หมู่เรียน 61/67 สาขารัฐประศาสนศาสตร์

2020-11-11 11:39:16

ไฟล์ประกอบข่าว
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาพิการ(DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาพิการ(DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯต่อไป

2020-10-14 10:37:52

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายเก่า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายเก่า จำนวน 81 ราย วงเงิน 911,400 บาท

2020-08-23 12:23:12

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายใหม่

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติทุน84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายใหม่ จำนวน 71 ราย วงเงิน 886,300 บาท

2020-08-23 12:25:51

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศคุณสมบัติทุน84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคุณสมบัติทุน84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-03 11:23:38

ไฟล์ประกอบข่าว
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นักศึกษาที่เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายผู้รับทุน มีจำนวน 2 ราย คือ 1.นางสาวนาซีฟะห์ มะรือโบอุมา 2.นางสาวสีตีนูรฮาฟีซา สาและห์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2020-02-11 13:20:29

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อทุนการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-27 15:37:15

ไฟล์ประกอบข่าว
พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 รายๆละ 4000 บาท คือ 1. นายธนบดี สุวรรณบำรุงชัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2.นายอนุชา ณรงคะชอนะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.นางสาวรุ่งอรุณ ช้างเผือก สาขาชีววิทยา 4.นายสมพงค์ คนซื่อ สาขาคอมพิวเตอร์

2019-10-10 11:23:06

ไฟล์ประกอบข่าว
ทุนการศึกษาโครงการ LUCKY DRAW

สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าเล่าเรียน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา (Counter Service Pay) จำนวน 3 ทุน ลำดับที่1 นางสาวกนกพร ทองดอนใหม่ จำนวนเงิน 5000 บาท ลำดับที่2 นายศุภกิจ ศรียัน จำนวนเงิน 3000 บาท ลำดับที่3 นายพลาย์แก้ว ดอนไพบูลย์ จำนวนเงิน 2000 บาท

2019-09-04 18:37:50

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายใหม่

รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา84พรรษา รายใหม่ ปีการศึกษา 2562

2019-08-19 13:52:09

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายเก่า

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา84พรรษา (รายเก่า) ปีการศึกษา 2562

2019-08-19 13:50:59

ไฟล์ประกอบข่าว
พานักศึกษาเข้าเฝ้า

ทุนพระบรมโอรสาธิราช

2019-05-16 16:09:48

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศคุณสมบัติทุน84พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสัมบัติการรับสมัครทุน84พรรษา

2019-05-16 15:16:08

ไฟล์ประกอบข่าว
ประกาศทุนการศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพ2561

รายชื่อนักศึกษาทุน2561

2019-05-16 15:15:35

ไฟล์ประกอบข่าว